Co­lau fa el pas de­fi­ni­tiu per con­ti­nu­ar a l’al­cal­dia de Bar­ce­lo­na

BCo­mú pro­po­sa­rà avui que la se­va lí­der es postu­li com a al­ter­na­ti­va a Ma­ra­gall

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - LUIS BENVENUTY RA­ÚL MONTILLA

Ada Co­lau es pro­po­sa­rà com a can­di­da­ta a l’al­cal­dia al ple de cons­ti­tu­ció de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na del dia 15, igual com Er­nest Ma­ra­gall, si avui ho ra­ti­fi­ca la se­va for­ma­ció, BCo­mú. Ai­xò sig­ni­fi­ca que po­dria ser al­cal­des­sa si la vo­ten el PSC i al­menys tres dels re­gi­dors de Ma­nu­el Valls.

Ada Co­lau va fer ahir un pas molt im­por­tant per re­pe­tir com a al­cal­des­sa. La co­or­di­na­do­ra de BCo­mú va acor­dar a la tar­da sot­me­tre avui a vo­ta­ció en el marc del ple del par­tit que la lí­der dels co­muns de Bar­ce­lo­na pre­sen­ti la se­va can­di­da­tu­ra en la ses­sió d’in­ves­ti­du­ra del 15 de juny. No­més hi va ha­ver una abs­ten­ció, i tot apun­ta que les ba­ses ra­ti­fi­ca­ran aques­ta tar­da la de­ci­sió de la cú­pu­la. Per po­der re­pe­tir al cap­da­vant del go­vern de la ciu­tat, Co­lau ne­ces­si­ta­rà ser ele­gi­da per ma­jo­ria ab­so­lu­ta, re­bre el vot fa­vo­ra­ble d’al­menys 21 dels 41 re­gi­dors elec­tes. Ne­ces­si­ta­rà, per tant, a més del su­port dels seus deu re­gi­dors, els vuit del PSC i, pel cap baix, tres dels sis que té la can­di­da­tu­ra de Ma­nu­el Valls.

Els co­muns res­po­nen ai­xí amb gran con­tun­dèn­cia a l’ul­ti­mà­tum de l’al­cal­da­ble d’ERC, Er­nest Ma­ra­gall, que di­me­cres va ins­tar l’al­cal­des­sa en fun­ci­ons a tri­ar com més avi­at mi­llor en­tre do­nar su­port a la can­di­da­tu­ra d’Es­quer­ra o con­ti­nu­ar ne­go­ci­ant un pac­te de go­vern amb el PSC. L’exi­gèn­cia de Ma­ra­gall, acom­pa­nya­da per una ofen­si­va a les xar­xes so­ci­als con­tra Co­lau, no va agra­dar gens ni als co­muns ni a la ma­tei­xa al­cal­des­sa, que d’aques­ta ma­ne­ra va veu­re del tot di­na­mi­ta­da la se­va in­sis­tent pro­pos­ta de cons­ti­tuir un tri­par­tit amb re­pu­bli­cans i so­ci­a­lis­tes, de for­mar un go­vern pro­gres­sis­ta amb ma­jo­ria ab­so­lu­ta, una fór­mu­la que el PSC tam­bé re­but­ja com­ple­ta­ment.

L’exi­gèn­cia re­pu­bli­ca­na ha es­pe­ro­nat l’al­cal­des­sa en fun­ci­ons a fer el pas de­fi­ni­tiu per pro­var de man­te­nir-se en el càr­rec. La ve­ri­tat és que la rup­tu­ra amb

ERC flo­ta­va en l’am­bi­ent. I de fet, ara ma­teix, els ne­go­ci­a­dors dels co­muns no te­nen pre­vist tor­nar a veu­re’s amb els d’Es­quer­ra. Ai­xò sí, des de BCo­mú re­cor­den que ells no van obrir cap “pa­rèn­te­si” amb nin­gú. Ahir ma­teix al ma­tí,

amb prou fei­nes un dia des­prés que els re­pu­bli­cans llan­ces­sin el seu ul­ti­mà­tum, els re­pre­sen­tants de BCo­mú van tor­nar a reu­nir-se amb els del PSC. Aques­tes con­ver­ses avan­cen a poc a poc, i fonts dels dos par­tits as­se­gu­ren

que el pac­te de go­vern en­ca­ra es­tà lluny de se­ge­llar-se. Mal­grat ai­xò al­guns ex­trems co­men­cen a per­fi­lar-se. En aquest sen­tit, al­guns di­ri­gents ja co­men­ten la pos­si­bi­li­tat que con­ti­nu­ïn en mans de BCo­mú àre­es com les d’ur­ba­nis­me, ha­bi­tat­ge, eco­lo­gia, pre­si­dèn­cia... En re­a­li­tat, aque­lles amb què se sen­ten més cò­mo­des. El PSC, al con­tra­ri, po­dria as­su­mir la ges­tió de se­gu­re­tat, eco­no­mia o hi­sen­da... En tot cas, en­ca­ra que­da molt per de­fi­nir.

Per­què co­muns i so­ci­a­lis­tes se­ge­llin un pac­te de go­vern es­ta­ble és fo­na­men­tal que Ma­nu­el Valls do­ni el seu su­port “sen­se con­di­ci­ons” a la can­di­da­tu­ra de Co­lau a l’al­cal­dia. La set­ma­na pas­sa­da l’ex-pri­mer mi­nis­tre fran­cès va ofe­rir els seus re­gi­dors a la lí­der de BCo­mú “per res­pon­sa­bi­li­tat”, per evi­tar que un al­cal­de in­de­pen­den­tis­ta os­ten­ti la va­ra de co­man­da­ment de la ciu­tat. Tot i ai­xò, va con­di­ci­o­nar el seu ofe­ri­ment al fet que hi ha­gi abans un pac­te en­tre Co­lau i Coll­bo­ni. Pre­vi­si­ble­ment, a par­tir de de­mà els equips ne­go­ci­a­dors de co­muns i so­ci­a­lis­tes in­ten­si­fi­ca­ran les reu­ni­ons, en què fins ara hi ha ha­gut po­ques ti­ban­tors, mol­ta dis­cre­ció i abun­dant si­gil.

Els tres in­te­grants prin­ci­pals de l’equip del PSC te­nen més punts de tro­ba­da i molts menys res­sen­ti­ments amb els ne­go­ci­a­dors dels co­muns que amb els d’ERC. Tant la nú­me­ro dos de Coll­bo­ni, La­ia Bo­net, que és qui en­cap­ça­la l’equip, com Sal­va­dor Illa, ac­tu­al­ment se­cre­ta­ri d’or­ga­nit­za­ció del PSC, i Car­les Pri­e­to, amb el ma­teix càr­rec pe­rò dins de la fe­de­ra­ció de Bar­ce­lo­na, no te­nen mala imat­ge dins de l’en­torn dels co­muns. En el cas de la pri­me­ra, de fet, se la con­si­de­ra una per­so­na prò­xi­ma, i en el d’Illa tam­bé pe­sa el co­nei­xe­ment que té de l’Ajun­ta­ment.

Les re­la­ci­ons dels co­muns amb els re­pu­bli­cans són molt més as­pres. I és que en­tre els uns i els al­tres hi ha molts re­gi­dors que van man­te­nir en­fron­ta­ments en­ve­ri­nats du­rant aquest man­dat. A BCo­mú no obli­den que ERC no va do­nar su­port al seu pro­jec­te d’unió de les du­es lí­ni­es del tram­via a tra­vés de la Di­a­go­nal. A més a més, el fit­xat­ge d’Eli­sen­da Ala­many, nú­me­ro dos de la llis­ta d’Es­quer­ra i en al­tres temps di­ri­gent de CatCo­mú-Po­dem, tam­poc no ha aju­dat a mi­llo­rar el cli­ma d’aques­tes con­ver­ses.

Les con­ver­ses en­tre co­muns i PSC fins ara han anat a poc a poc, pe­rò avan­cen amb bon to

ÀLEX GARCIA

Jau­me Coll­bo­ni ahir ar­ri­bant al Con­sell de Fe­de­ra­ció del PSC

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.