Sánc­hez no­més ex­clou l’in­de­pen­den­tis­me i Vox

El PSOE s’in­cli­na per bus­car els vots d’UPN a cos­ta de no go­ver­nar Na­var­ra La ma­jo­ria es­tà en 174 es­cons, ja que els pre­sos sus­pe­sos no hi re­nun­ci­en

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - En­ric Ju­li­a­na Ma­drid

El Rei pro­po­sa Sánc­hez com a can­di­dat. El lí­der del PSOE co­men­ça­rà la set­ma­na que ve una ron­da de con­tac­tes amb la res­ta dels par­tits per bus­car su­ports per a la se­va in­ves­ti­du­ra com a pre­si­dent.

Pe­dro Sánc­hez vol­dria fer una ex­cur­sió al cen­tre i Albert Ri­ve­ra li ne­ga la mot­xi­lla. Ara que­da per veu­re qui­na se­rà la de­ci­sió fi­nal de Pa­blo Ca­sa­do, que ahir, amb llen­guat­ge no­ta­ble­ment mo­de­rat, va ne­gar la pos­si­bi­li­tat que el Par­tit Po­pu­lar s’aca­bi abs­te­nint en la in­ves­ti­du­ra del can­di­dat so­ci­a­lis­ta. Sánc­hez va re­bre ahir a la nit l’en­càr­rec del cap de l’Es­tat, una ve­ga­da aca­ba­da la ron­da de con­sul­tes als re­pre­sen­tants dels par­tits.

Sánc­hez ju­ga fort. No ha fet cap tru­ca­da ex­plo­ra­tò­ria als seus pos­si­bles ali­ats du­rant les du­es úl­ti­mes set­ma­nes. Mi­ra­da fre­da, po­ques paraules i es­cacs ale­a­to­ris. Mo­vi­ments fins a un cert punt im­pre­vis­tos per acos­tar-se amb avan­tat­ge a l’ob­jec­tiu fi­nal. Els es­cacs ale­a­to­ris són una me­tà­fo­ra molt gra­ta a Iván Re­don­do, el cap de ga­bi­net de Sánc­hez, una per­so­na afi­ci­o­na­da a l’es­port més ce­re­bral de tots. Els es­cacs ale­a­to­ris es ca­rac­te­rit­zen per una dis­po­si­ció di­fe­rent de les pe­ces ma­jors, amb la con­se­güent al­te­ra­ció es­tra­tè­gi­ca del joc. El cam­pió nord-ame­ri­cà

Bobby Fisc­her era molt afi­ci­o­nat a aques­ta va­ri­ant. Po­sem un exem­ple: un al­fil si­tu­at a l’ex­trem tra­di­ci­o­nal­ment as­sig­nat a la tor­re tra­ves­sa rà­pi­da­ment el tau­ler i li ofe­reix la pre­si­dèn­cia de la co­mu­ni­tat fo­ral de Na­var­ra a la Unió del Po­ble Na­var­rès, pas­sant per so­bre dels sa­cri­fi­cats pe­ons del PSOE lo­cal. UPN ac­cep­ta el can­vi – abs­ten­ció per abs­ten­ció– i amb aques­ta ac­cep­ta­ció con­vi­da els seus ali­ats del Par­tit Po­pu­lar i de Ciu­ta­dans a fa­ci­li­tar la in­ves­ti­du­ra blan­ca que per­se­gueix Sánc­hez.

In­ves­ti­du­ra blan­ca. Aquest és l’ob­jec­tiu pri­o­ri­ta­ri del lí­der so­ci­a­lis­ta, que ahir a la nit, des­prés de re­bre l’en­càr­rec del Rei, va anun­ci­ar la im­me­di­a­ta ober­tu­ra d’una ron­da de con­tac­tes amb els lí­ders del Par­tit Po­pu­lar, Ciu­ta­dans i Uni­des Po­dem, per aquest or­dre. Equi­pat amb la ban­de­ra d’Eu­ro­pa i amb sò­lids su­ports a Brus­sel·les, Pa­rís i Ber­lín, evi­den­ci­ats per l’en­tre­vis­ta que va man­te­nir amb el pre­si­dent fran­cès Em­ma­nu­el Ma­cron el 27 de maig, ho­res des­prés del tan­ca­ment dels col·le­gis elec­to­rals a Es­pa­nya, Sánc­hez s’ha de­di­cat els úl­tims deu di­es a fer una pro­jec­ció de for­ça es­tra­tè­gi­ca.

In­ves­ti­du­ra blan­ca. Re­cer­ca d’unes abs­ten­ci­ons d’alt va­lor po­lí­tic en el camp de la dre­ta. Cap su­port dels in­de­pen­den­tis­tes. I fre­na­da en sec a les as­pi­ra­ci­ons d’Uni­des Po­dem: col·la­bo­ra­ció sen­se co­a­li­ció. In­ves­ti­du­ra blan­ca bene­ï­da per Eu­ro­pa. Els se­nyals de su­port des de Brus­sel·les són ben vi­si­bles.

Ho­res des­prés de la sor­ti­da d’Es­pa­nya de la zo­na eu­ro­pea de vi­gi­làn­cia in­ten­si­va (pro­ce­di­ment cor­rec­tor del dè­fi­cit pú­blic), Brus­sel·les anun­ci­a­va ahir l’ober­tu­ra d’ex­pe­di­ent san­ci­o­na­dor a Ità­lia pel des­ga­vell crò­nic dels seus comp­tes pú­blics. El 26-M el lí­der po­pu­lis­ta Mat­teo

Sal­vi­ni va gua­nyar els co­mi­cis eu­ro­peus a Ità­lia amb un con­tun­dent 34%, pe­rò els mo­vi­ments na­ci­o­nal-po­pu­lis­tes no han ob­tin­gut, en con­junt, una su­ma d’es­cons que els per­me­ti ac­tu­ar com a for­ça de blo­queig a la Unió. Qu­an es ju­ga fort, o blo­que­ges o et blo­que­gen. Ità­lia es­de­vé ara el fo­cus de les ten­si­ons i Sánc­hez, en es­tat de grà­cia, emer­geix com l’“an­ti-Sal­vi­ni”. Aquest és avui el seu prin­ci­pal ac­tiu, més en­llà dels 123 di­pu­tats ob­tin­guts a l’abril. Amb aques­tes du­es pa­lan­ques, la for­ça eu­ro­pea i un grup par­la­men­ta­ri que su­pera en més de cin­quan­ta es­cons el pri­mer par­tit de l’opo­si­ció, Sánc­hez in­ten­ta ob­te­nir la in­ves­ti­du­ra blan­ca.

El can­di­dat so­ci­a­lis­ta pre­tén atreu­re la dre­ta cap a un marc de con­sens que li per­me­ti re­bai­xar les as­pi­ra­ci­ons d’Uni­des Po­dem, una co­a­li­ció sot­me­sa els úl­tims deu di­es a un fort sac­seig po­lí­tic i me­di­à­tic des­prés dels pès­sims re­sul­tats que va fer en les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals, au­to­nò­mi­ques i eu­ro­pe­es, agreu­jats per unes dis­sen­si­ons in­ter­nes que en aquests mo­ments no po­sen en pe­rill el li­de­rat­ge de Pa­blo Igle­si­as. La in­ves­ti­du­ra blan­ca tam­bé se­ria, per tant, un me­ca­nis­me dis­ci­pli­na­dor d’Uni­des Po­dem. Col·la­bo­ra­ció, sen­se co­a­li­ció.

Ri­ve­ra ahir va dir que no, mal­grat els es­for­ços de Luis Ga­ri­ca­no per trans­por­tar Ciu­ta­dans cap a po­si­ci­ons més cen­tris­tes. El gest de Ma­nu­el Valls a Bar­ce­lo­na –més es­cacs ale­a­to­ris– apun­ta en aques­ta di­rec­ció. Ca­sa­do tam­bé va dir que no a l’abs­ten­ció, amb tons més su­aus i ava­lant la bo­na dis­po­si­ció d’UPN.

Més da­des a fa­vor de Sánc­hez: la de­ci­sió dels qua­tre di­pu­tats in­de­pen­den­tis­tes sus­pe­sos de no re­nun­ci­ar de ma­ne­ra im­me­di­a­ta al seu càr­rec re­bai­xa el quò­rum a 346 es­cons. En la se­go­na vo­ta­ció, la in­ves­ti­du­ra pros­pe­ra amb més vots po­si­tius que ne­ga­tius.

PAR­TIT PO­PU­LAR Ca­sa­do ne­ga l’abs­ten­ció, sen­se tons durs i amb l’aval a l’ope­ra­ció de Na­var­ra

CAN­VIS ARITMÈTICS Els in­de­pen­den­tis­tes sus­pe­sos no re­nun­ci­en i re­bai­xen el quò­rum de la vo­ta­ció

JU­AN CAR­LOS HI­DAL­GO / EFE

LU­CA PIERGIOVAN­NI / EFE

Me­rit­xell Ba­tet abans d’anun­ci­ar la can­di­da­tu­ra de Pe­dro Sánc­hez

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.