In­te­ri­or se­gueix amb els re­lleus a la cú­pu­la dels Mos­sos

La co­mis­sà­ria Cris­ti­na Man­re­sa, pri­me­ra do­na que as­cen­deix a la cú­pu­la po­li­ci­al

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - TONI MUÑOZ Bar­ce­lo­na

El nou cap dels Mos­sos d’Es­qua­dra es­va­eix qual­se­vol de dub­te que pu­gui ha­ver sus­ci­tat el seu no­me­na­ment sob­tat: “El que diu un jut­ge i un fis­cal és sa­grat i vin­cu­lant per a la po­li­cia”. Se­gons van as­se­nya­lar fonts dels Mos­sos, aques­ta és la vi­sió que rei­vin­di­ca l’aca­bat de no­me­nar cap de la po­li­cia ca­ta­la­na, Edu­ard Sa­llent, amb un per­fil vin­cu­lat a l’an­ti­ga Con­ver­gèn­cia i un pas­sat es­tu­di­an­til com a sin­di­ca­lis­ta in­de­pen­den­tis­ta que han des­per­tat crí­ti­ques que apun­ten que el seu no­me­na­ment obe­eix a ra­ons po­lí­ti­ques. “Se l’ha es­co­llit per qües­ti­ons ope­ra­ti­ves”, rei­te­ren des de la con­se­lle­ria d’In­te­ri­or.

La lí­nia de tre­ball del nou cap dels Mos­sos pre­tén con­ti­nu­ar amb la po­lí­ti­ca de bas­tir ponts amb la ju­di­ca­tu­ra i su­perar l’eta­pa con­vul­sa de la tar­dor del 2017. Per ai­xò, Sa­llent comp­ta amb l’aval d’ha­ver pas­sat el seu úl­tim perí­o­de en con­tac­te amb fis­cals i ma­gis­trats de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal des de la co­mis­sa­ria d’in­for­ma­ció.

L’an­te­ri­or di­rec­ció dels Mos­sos es va es­for­çar molt a re­con­duir la si­tu­a­ció amb la ju­di­ca­tu­ra des­prés d’un perí­o­de en què les acu­sa­ci­ons de pas­si­vi­tat per l’1-O eren la­tents. L’or­dre de lla­vors va ser anar de jutjat en jutjat a re­pren­dre unes re­la­ci­ons que en més d’una oca­sió es­ta­ven tren­ca­des, si no es­quer­da­des, fruit de la des­con­fi­an­ça que va des­per­tar el pa­per de la po­li­cia ca­ta­la­na du­rant la con­sul­ta. Des­prés d’uns quants me­sos, els Mos­sos van acon­se­guir acos­tar po­si­ci­ons. Fonts de la Fis­ca­lia van ar­ri­bar a as­se­gu­rar que els Mos­sos “eren un dels nos­tres” i la co­mu­ni­ca­ció amb el TSJC va fluir pels cur­sos ha­bi­tu­als, si bé es van re­viu­re certs res­sen­ti­ments qu­an es va exi­gir un es­forç ad­di­ci­o­nal per blin­dar les seus ju­di­ci­als dels atacs van­dà­lics.

Tot i ai­xò, el pre­ci­pi­tat no­me­na­ment del nou cap del cos obli­ga a con­so­li­dar unes re­la­ci­ons que ja sem­bla­va que ho es­ta­ven. Fonts dels Mos­sos con­si­de­ren que la vi­sió no ha can­vi­at. El pro­pò­sit és con­ti­nu­ar la lí­nia ini­ci­a­da per Fer­ran Ló­pez i l’aca­bat de des­ti­tuir Mi­quel Es­quius.

Ahir, tan sols qua­tre di­es des­prés de ser pre­sen­tat pú­bli­ca­ment, Sa­llent va anun­ci­ar la re­es­truc­tu­ra­ció de la cú­pu­la, en què per pri­me­ra ve­ga­da en la his­tò­ria dels Mos­sos hi hau­rà una do­na com a nú­me­ro dos. Cris­ti­na Man­re­sa –que ja va ser la pri­me­ra do­na a as­cen­dir a co­mis­sà­ria– ha es­tat l’es­co­lli­da per ocu­par el càr­rec de la co­mis­sa­ria su­pe­ri­or de co­or­di­na­ció cen­tral, des del qual s’es­pe­ra que apor­ti “capa­ci­tat de trans­for­ma­ció”. Per Man­re­sa, el fet que una do­na ocu­pi el se­gon es­glaó més alt de l’or­ga­ni­gra­ma per­me­trà vi­su­a­lit­zar la si­tu­a­ció de les do­nes i rei­vin­di­car que “el ta­lent no és qües­tió de gè­ne­re”. Fins ara, Man­re­sa di­ri­gia la re­gió po­li­ci­al me­tro­po­li­ta­na nord, que en­glo­ba la zo­na nord del Bar­ce­lo­nès i part del Maresme, des d’on va or­ga­nit­zar el dis­po­si­tiu de l’1-O, una ac­tu­a­ció per la qual es­tà im­pu­ta­da en un jutjat de Sabadell.

Un dels can­vis que cri­den més l’aten­ció és el que afec­ta el co­mis­sa­ri en cap des­ti­tu­ït, Mi­quel Es­quius, que se­rà des­ti­nat a la co­mis­sa­ria del Pi­ri­neu, com­plint el seu desig ex­prés. Se­gons fonts de la di­rec­ció, se li va ofe­rir per “de­fe­rèn­cia ins­ti­tu­ci­o­nal” que ell ma­teix tri­és la des­ti­na­ció on vo­lia anar.

La re­or­ga­nit­za­ció, fi­nal­ment, da­vant la por que te­ni­en al­guns co­mis­sa­ris des­prés de la pre­ci­pi­ta­da des­ti­tu­ció del co­mis­sa­ri en cap, no ha es­tat de tant abast. El nou or­ga­ni­gra­ma com­bi­na les re­cents in­cor­po­ra­ci­ons com a co­mis­sa­ris amb els an­tics res­pon­sa­bles, al­guns dels quals can­vi­a­ran d’àrea. El qui va ser cap dels Mos­sos du­rant l’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155, Fer­ran Ló­pez, con­ti­nu­a­rà com a in­te­grant de la di­rec­ció. La no­va cú­pu­la el con­si­de­ra “un re­fe­rent i una per­so­na a qui cal es­tar molt agra­ï­da per tot el que ha fet pels Mos­sos”.

EN UN JUTJAT DE SABADELL La no­va co­mis­sà­ria su­pe­ri­or es­tà im­pu­ta­da pel pa­per du­rant l’1-O

A PETICIÓ PRÒ­PIA L’ex­cap del cos, Mi­quel Es­quius, des­ti­nat al Pi­ri­neu per desig ex­prés seu

Cris­ti­na Man­re­sa, pri­me­ra do­na co­mis­sà­ria su­pe­ri­or

.

Cris­ti­na Man­re­sa di­ri­gi­rà la co­mis­sa­ria su­pe­ri­or, el se­gon es­ca­la­fó més alt dels Mos­sos d’Es­qua­dra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.