Aguan­tar els ge­ne­ra­dors

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

Els ve­ïns de l’en­torn de Glò­ri­es s’han can­sat de su­por­tar el so­roll i la pu­dor oca­si­o­na­da pels ge­ne­ra­dors que es fan ser­vir com a con­se­qüèn­cia de les obres de la fu­tu­ra pla­ça, una si­tu­a­ció de te­ò­ri­ca pro­vi­si­o­na­li­tat que ame­na­ça de pro­lon­gar-se con­di­ci­o­nant ne­ga­ti­va­ment la vi­da dels re­si­dents.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.