De la cal­ma a les pres­ses

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

La cal­ma amb què Pe­dro Sánc­hez pre­te­nia tem­pe­rar les pres­ses per obrir el pro­cés de la se­va in­ves­ti­du­ra com a pre­si­dent del Go­vern cen­tral se’n va anar a l’ai­gua. El lí­der del PSOE va anar a les 18 h a la Zar­zu­e­la per tan­car la ron­da de con­sul­tes que la vi­gí­lia ha­via obert el Rei. Des de la Mon­cloa es va in­for­mar que Sánc­hez no fa­ria cap com­pa­rei­xen­ça pú­bli­ca, mal­grat que tots els lí­ders po­lí­tics que van pas­sar per la Zar­zu­e­la van ex­pli­car des­prés al Con­grés les se­ves po­si­ci­ons de par­ti­da da­vant la in­ves­ti­du­ra. Sánc­hez te­nia una ci­ta amb el pre­si­dent del Con­sell Eu­ro­peu, Do­nald Tusk, a les 19.15 h, a la Mon­cloa. Ja cap a les 19.30 h es va in­for­mar que se­ria el PSOE el que eme­tria una no­ta de la reu­nió de Sánc­hez i el Rei. Pe­rò a les 19.43 h van can­vi­ar els plans i es va anun­ci­ar la com­pa­rei­xen­ça de Sánc­hez a la Mon­cloa a les 20.30 h. Lla­vors, es van ado­nar que ha­vi­en d’es­pe­rar que la pre­si­den­ta del Con­grés, Me­rit­xell Ba­tet, tor­nés de la Zar­zu­e­la i anun­ci­és la pro­pos­ta del Rei. Ai­xí doncs, fi­nal­ment, Sánc­hez no va com­pa­rèi­xer fins pas­sa­des les 21.30 h...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.