Te­nir cu­ra de l’ai­gua

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

Un in­for­me de l’Agèn­cia Eu­ro­pea de Me­di Am­bi­ent (AEMA) as­se­nya­la que el 92% de les ai­gües de bany a les zo­nes cos­ta­ne­res es­pa­nyo­les com­pleix amb els cri­te­ris de qua­li­tat i ob­té a més un ex­cel·lent. El fet de­mos­tra els es­for­ços i in­ver­si­ons fets per pro­te­gir uns re­cur­sos va­lu­o­sos per a una eco­no­mia tan vin­cu­la­da al tu­ris­me com l’es­pa­nyo­la. En aquest ràn­quing eu­ro­peu, Es­pa­nya se si­tua en la no­ve­na po­si­ció, un lloc més que ac­cep­ta­ble, fins i tot ad­me­tent que en­ca­ra hi ha nou plat­ges que no reu­nei­xen la qua­li­tat mí­ni­ma exi­gi­da. Pe­rò si bé l’es­tat de les ai­gües cos­ta­ne­res es pot con­si­de­rar bo en ter­mes ge­ne­rals, no pas­sa el ma­teix amb la si­tu­a­ció dels llocs de bany en rius, em­bas­sa­ments i ri­e­res. Aquí s’han iden­ti­fi­cat 41 punts ne­gres i el ni­vell d’ex­cel·lèn­cia no ar­ri­ba a la mei­tat dels ca­sos. Te­nir cu­ra de les nos­tres plat­ges i les nos­tres cos­tes és im­por­tant per al me­di am­bi­ent i l’eco­no­mia del tu­ris­me, pe­rò res no jus­ti­fi­ca que no es fa­ci el ma­teix es­forç per pro­te­gir les ai­gües in­te­ri­ors, ne­ces­sà­ri­es per al lleu­re i la vi­da aquà­ti­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.