La lu­pa so­bre la cú­pu­la dels Mos­sos

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Mà­rius Ca­rol

VA ser un bon dia per als Mos­sos qu­an el ma­jor Jo­sep Lluís Tra­pe­ro va se­pa­rar amb la se­va de­cla­ra­ció da­vant el Tri­bu­nal Su­prem les ac­tu­a­ci­ons del cos que di­ri­gia el 27-O de les de­ci­si­ons del go­vern. Amb el seu re­lat es­ta­va sal­va­guar­dant la pro­fes­si­o­na­li­tat de 17.000 agents en rei­vin­di­car la lle­ial­tat a la llei. Tra­pe­ro va dir que els Mos­sos es­ta­ven dis­po­sats a ar­res­tar Car­les Puig­de­mont i el Con­sell Exe­cu­tiu si ai­xí els ho or­de­na­va la jus­tí­cia, tal com ha­via ma­ni­fes­tat da­vant el fis­cal ge­ne­ral de Ca­ta­lu­nya i el pre­si­dent del TSJC. Amb les se­ves paraules des­mun­ta­va en bo­na me­su­ra l’acu­sa­ció de re­bel·lió, blin­da­va els Mos­sos de la de­ci­sió po­lí­ti­ca de de­cla­rar la in­de­pen­dèn­cia i po­sa­va de ma­ni­fest la fra­gi­li­tat d’un go­vern que ni tan sols te­nia al cos­tat la po­li­cia ca­ta­la­na.

La de­cla­ra­ció va ser ce­le­bra­da a les co­mis­sa­ri­es dels Mos­sos, per­què no s’en­ten­dria un cos que no res­pec­tés l’or­de­na­ment ju­rí­dic. En els úl­tims di­es, els can­vis a la cú­pu­la po­li­ci­al ca­ta­la­na han ge­ne­rat dub­tes so­bre si des de la

Con­se­lle­ria d’In­te­ri­or es pre­te­nia amb els re­lleus un con­trol ide­o­lò­gic més es­tric­te. El fet que el nou cap, Edu­ard Sa­llent, ha­gués for­mat part de la di­rec­ció de la Fe­de­ra­ció Na­ci­o­nal de Es­tu­di­ants de Ca­ta­lu­nya (FNEC), el si­tu­a­va en l’en­torn so­bi­ra­nis­ta. El seu as­cens me­te­ò­ric tam­bé ha sor­près, i s’ha atri­bu­ït a la pro­xi­mi­tat amb el se­cre­ta­ri ge­ne­ral, Brau­li Du­art, cer­vell de la con­se­lle­ria.

Sa­llent ha in­ten­tat tan­car po­lè­mi­ques so­bre el seu per­fil ide­o­lò­gic: “El que di­uen un jut­ge i un fis­cal és sa­grat i vin­cu­lant per a la po­li­cia”. Tra­pe­ro no ho hau­ria dit mi­llor, pe­rò re­sul­ta evi­dent que Sa­llent se­rà ob­ser­vat amb lu­pa, ai­xí que se­ria in­tel·li­gent que re­pren­gués les re­la­ci­ons amb el po­der ju­di­ci­al a Ca­ta­lu­nya. Tres caps en poc més d’un any és un rè­cord que no re­for­ça la con­fi­an­ça. Si se­gueix la lí­nia dels seus an­te­ces­sors, Mi­quel Es­quius i Fer­ran Ló­pez, tran­quil·lit­za­rà el cos i els ciu­ta­dans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.