Cris­ti­na Man­re­sa

NÚ­ME­RO DOS DELS MOS­SOS

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

El no­me­na­ment de Cris­ti­na Man­re­sa com a co­mis­sà­ria su­pe­ri­or cen­tral, a la pràc­ti­ca nú­me­ro dos de la cú­pu­la dels Mos­sos, in­di­ca que “el ta­lent no és qües­tió de gè­ne­re” i que a la po­li­cia ca­ta­la­na els can­vis res­po­nen a cri­te­ris tèc­nics.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.