Ro­sa Mar­tí­nez

CO­MIS­SÀ­RIA D’ART

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - TE­RE­SA SESÉ

So­ta el tí­tol En el nom del pa­re, el Mu­seu Pi­cas­so inau­gu­ra una es­ti­mu­lant ex­po­si­ció co­mis­sa­ri­a­da per Ro­sa Mar­tí­nez que reu­neix una dese­na d’ar­tis­tes es­pa­nyols que re­vi­sen el lle­gat es­tè­tic i ide­o­lò­gic de Pi­cas­so.

“Pi­cas­so és una fi­gu­ra pa­ter­na per es­ti­mar, per con­viu­re o per com­ba­tre”, diu Ro­sa Mar­tí­nez

El 1945, el ma­teix any que Pi­cas­so es va afi­li­ar al Par­tit Co­mu­nis­ta Fran­cès, l’FBI va cla­var els ulls en l’ar­tis­ta, que ja no es va des­em­pa­lle­gar de la con­di­ció de sos­pi­tós fins que va mo­rir, el 1973. Al llarg d’aques­tes tres dè­ca­des, Pi­cas­so va ser ob­jec­te de dese­nes d’in­for­mes se­crets, i el con­tin­gut d’una bo­na part d’aquells in­for­mes, una ve­ga­da des­clas­si­fi­cats, con­ti­nua se­pul­tat so­ta les gui­xa­des del ma­teix FBI. “Pe­rò, mal­grat tot, són im­por­tants, per­què el que po­dem lle­gir en­tre lí­ni­es par­la d’un dels as­pec­tes més des­co­ne­guts o menys co­men­tats de Pi­cas­so, la se­va ge­ne­ro­si­tat, la se­va im­pli­ca­ció po­lí­ti­ca o la se­va col·la­bo­ra­ció amb els exi­li­ats es­pa­nyols”, apun­ta l’ar­tis­ta Da­ni­el G. An­dú­jar, que ha des­ple­gat els 196 do­cu­ments a Gu­er­ni­ca. Pi­cas­so

co­mu­nis­ta, una obra que per­tany a la col·lec­ció del Rei­na So­fia i que ara for­ma part d’En el nom del pa­re, una ex­po­si­ció que aple­ga obres d’una dese­na d’ar­tis­tes es­pa­nyols que re­vi­si­ten es­tè­ti­ca­ment i ide­o­lò­gi­ca­ment l’he­rèn­cia de Pi­cas­so des d’una mi­ra­da res­pec­tu­o­sa pe­rò crí­ti­ca i des­a­com­ple­xa­da.

“Pi­cas­so és una fi­gu­ra pa­ter­na per es­ti­mar,per con­viu­re o per com­ba­tre crí­ti­ca­ment”, diu Ro­sa Mar­tí­nez, co­mis­sà­ria d’una mos­tra que ha om­plert de vi­bra­ci­ons i re­talls de vi­da les pa­rets i sa­les del mu­seu. Per­què En el nom del pa­re, que s’inau­gu­ra avui a la sa­la Mau­ri de la plan­ta bai­xa (fins al 24 de se­tem­bre), tam­bé es co­la al re­cor­re­gut de la col·lec­ció per­ma­nent, mit­jan­çant una sè­rie d’in­ter­ven­ci­ons “en tres obres clau del lle­gat de Pi­cas­so a la ciu­tat el 1968”. Mar­tí­nez es re­fe­reix a la sa­la de Los pic­ho­nes, que per a Pi­cas­so eren sím­bol de jo­ie de viv­re, la fe­li­ci­tat, la vo­lup­tu­o­si­tat me­di­ter­rà­nia, on ara pen­ja Pa­lo­ma de la guerra, de Pi­lar Al­bar­ra­cín, amb una ba­la sub­jec­ta al bec que ens re­cor­da que “la guerra no s’aca­ba mai i que la in­dús­tria de la mort con­ti­nua exis­tint”.

Las me­ni­nas són vi­si­ta­des per to­ta la fa­mí­lia d’En­ri­que Mo­ren­te, pro­ta­go­nis­tes d’una po­è­ti­ca i emo­ci­o­nant per­for­man­ce que va te­nir lloc el 27 de maig al mu­seu, Com­pa­ses,

si­len­ci­os y li­ber­tad, de què es mos­tra per pri­me­ra ve­ga­da al pú­blic el seu re­gis­tre vi­de­o­grà­fic, men­tre a la plan­ta bai­xa, pre­sa d’un fil in­vi­si­ble, gi­ra so­bre si ma­tei­xa l’ame­ri­ca­na pin­ta­da a mà per la se­va ví­dua, Au­ro­ra Car­bo­nell:

uns ulls pi­cas­si­ans a l’es­que­na i el ros­tre d’un dels es­tu­dis per a Les

se­nyo­re­tes d’Avi­nyó al cos­tat de la

so­la­pa.

Unes se­nyo­re­tes, les pros­ti­tu­tes que l’ar­tis­ta fre­qüen­ta­va a Bar­ce­lo­na, que Mar­tí­nez con­nec­ta aquí amb les qua­tre pros­ti­tu­tes ad­dic­tes a l’he­ro­ï­na que San­ti­a­go Si­er­ra va pa­gar per dei­xar-se ta­tu­ar una lí­nia ho­rit­zon­tal a l’es­que­na, “qües­ti­o­nant la pu­re­sa for­mal del mi­ni­ma­lis­me amb les for­mes d’ex­plo­ta­ció se­ri­a­lit­za­da del ca­pi­ta­lis­me”. La mos­tra tam­bé in­clou l’ori­gi­nal del car­tell de Mi­quel Bar­ce­ló per a la cur­sa del 25 de se­tem­bre del 2011 a la pla­ça Mo­nu­men­tal, l’úl­ti­ma abans que es fes efec­ti­va la pro­hi­bi­ció de les cur­ses a Bar­ce­lo­na. I un mi­no­tau­re en po­si­ció fe­tal que Ta­nia Ber­ta Ju­dith va bro­dar en un llen­çol he­re­tat de les do­nes de la se­va fa­mí­lia i amb què sem­bla cap­gi­rar aquell Pi­cas­so sím­bol per an­to­no­mà­sia del pa­tri­ar­cat.

Cris­ti­na Lu­cas es­tén un fil in­vi­si­ble al Ger­nika amb Es­paña y el

Rif, un ma­pa bro­dat en una te­la de ga­var­di­na on do­cu­men­ta tots els bom­bar­de­jos ae­ris so­bre la Pe­nín­su­la i el nord del Mar­roc i que for­ma part del seu pro­jec­te de do­cu­men­tar tots els Ger­nika del món, una ins­tal·la­ció mul­ti­mè­dia de sis ho­res en­ca­ra in­com­ple­ta. I Elo Ve­ga i Ro­ge­lio Ló­pez Cu­en­ca ad­ver­tei­xen des d’un apa­ra­dor que do­na al car­rer de la mer­can­ti­lit­za­ció de la mar­ca Pi­cas­so mit­jan­çant cen­te­nars de fi­gu­res d’un Pi­cas­so ca­ga­ner que ho trans­for­ma tot en or. Un dels mo­ments més emo­ci­o­nants de la mos­tra, i que me­reix una vi­si­ta re­po­sa­da, és el re­gis­tre vi­de­o­grà­fic de l’ac­ció que, dins del pro­jec­te Els al­tres in­vi­si­bles , va pro­ta­go­nit­zar Eu­là­lia Vall­do­se­ra da­vant el re­trat de Jac­que­li­ne Ro­que: ella ma­tei­xa, en un exer­ci­ci d’au­to­hip­no­si, con­ver­ti­da en an­te­na i dei­xant el seu cos i la se­va veu a la me­mò­ria del qua­dre. Tam­bé de Vall­do­se­ra és la ins­tal·la­ció We are

all one body, in­clo­sa dins de la col·lec­ció per­ma­nent.

ANA JIMÉNEZ

Ins­tal·la­ció d’Elo Ve­ga i Ro­ge­lio Ló­pez Cu­en­ca, El fill prò­dig, amb cen­te­nars de Pi­cas­so ca­ga­ners que eva­cu­en mo­ne­des d’or

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.