Ana Va­llés

PRE­SI­DEN­TA DEL GRUP SORIGUÉ

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

Un edi­fi­ci re­ha­bi­li­tat ex­pres­sa­ment al cen­tre Plan­ta, la pla­ta­for­ma ar­tís­ti­ca del grup Sorigué al seu po­lí­gon in­dus­tri­al de Ba­la­guer, acull a par­tir d’ara de ma­ne­ra per­ma­nent l’obra de Bill Vi­o­la

Oce­an wit­hout a sho­re.

Re­cent en­ca­ra el seu desem­bar­ca­ment a Ma­drid amb obres de Mat Co­llis­haw, la Fun­da­ció Sorigué obre l’es­tiu cul­tu­ral pre­sen­tant la pri­me­ra ex­po­si­ció per­ma­nent d’un ví­deo de Bill Vi­o­la al com­plex d’àrids Plan­ta, a Ba­la­guer (No­gue­ra), on tam­bé s’ex­hi­beix la mag­na ins­tal·la­ció de Ju­an Muñoz, Dou­ble bind.

La pe­ça de Vi­o­la, ar­tis­ta de re­fe­rèn­cia en el camp del vi­de­o­art, Oce­an wit­hout a sho­re ,no s’ha­via ex­po­sat a Eu­ro­pa des del 2007, qu­an es va pro­jec­tar a la vella es­glé­sia me­di­e­val de San Ga­llo, en el marc de la Bi­en­nal de Ve­nè­cia.

Vi­o­la ha do­nat el vis­ti­plau a la re­ha­bi­li­ta­ció del vell ma­gat­zem d’ei­nes agrí­co­les que ara se­rà la sa­la de pro­jec­ció per­ma­nent ins­pi­ra­da en l’es­pai on la pe­ça es va ex­po­sar per pri­me­ra ve­ga­da. Se­gons ha es­crit, “Oce­an wit­hout a sho­re trac­ta so­bre la pre­sèn­cia dels morts en les nos­tres vi­des”. En una cam­bra fos­ca, els tres al­tars so­bre els quals es col·lo­quen les pan­ta­lles es con­ver­tei­xen en “por­tals per al pas dels morts cap al nos­tre món i des del nos­tre món”, ex­pli­ca. El ví­deo mos­tra una suc­ces­sió de per­so­nes que s’acos­ten len­ta­ment des de la fos­cor i van cap a una zo­na llu­mi­no­sa des­prés de tra­ves­sar un llin­dar in­vi­si­ble d’ai­gua i llum per pas­sar al món fí­sic i tor­nar al punt de par­ti­da.

Se­gons Ki­ra Pe­rov, di­rec­to­ra exe­cu­ti­va de Bill Vi­o­la Stu­dio i do­na de l’ar­tis­ta, l’obra ge­ne­ra una ex­pe­ri­èn­cia molt emo­ti­va en els es­pec­ta­dors, que, a peu dret en una sa­la a les fos­ques, te­nen la sen­sa­ció que la gent que hi ha a les pan­ta­lles ca­mi­na a tra­vés de les pa­rets i en l’es­pai, com si fos­sin en­tre no­sal­tres. “El fort so de la pa­ret d’ai­gua que se sent qu­an pas­sen al seu tra­vés po­ten­cia aques­ta sen­sa­ció”, in­di­ca Pe­rov.

La pre­si­den­ta de la Fun­da­ció Sorigué, Ana Va­llés, veu l’edi­fi­ci que acull Oce­an wit­hout a sho­re com una ma­ni­fes­ta­ció pal­pa­ble de tot el que re­pre­sen­ta el cen­tre Plan­ta i els va­lors de Sorigué, ja que “es trac­ta d’una re­ha­bi­li­ta­ció en què s’han uti­lit­zat els ma­tei­xos ma­te­ri­als de la nos­tra gra­ve­ra mit­jan­çant un in­no­va­dor pro­cés de cons­truc­ció a par­tir de ma­te­ri­als molt tra­di­ci­o­nals”. És un exer­ci­ci com­plet d’in­no­va­ció, sostenibil­itat i eco­no­mia cir­cu­lar”.

Amb la inau­gu­ra­ció de la ins­tal·la­ció de Bill Vi­o­la, Plan­ta obre una sè­rie de si­tes-spe­ci­fic que veu­ran la llum els prò­xims me­sos amb l’obra de grans ar­tis­tes com Wi­lli­am Ken­trid­ge, Chi­ha­ru Shi­o­ta o el ja exis­tent d’An­selm Ki­e­fer, en­tre d’al­tres.

La pe­ça ‘Oce­an wit­hout a sho­re’ es pro­jec­ta en un vell ma­gat­zem d’ei­nes agrí­co­les re­ha­bi­li­tat

ORI­OL BOSCH / ACN

Oce­an wit­hout a sho­re, Imat­ge de l’obra de Bill Vi­o­la

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.