Jes­si­ca Chas­tain

AC­TRIU

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

L’ac­triu ca­li­for­ni­a­na Jes­si­ca Chas­tain es trans­for­ma en la mu­tant ex­tra­ter­res­tre Vuk a X-men: Fé­nix os­cu­ra, l’úl­tim lliu­ra­ment d’aquests su­per­he­rois de Mar­vel, di­ri­git en aques­ta oca­sió pel de­bu­tant Si­mon Kin­berg.

Los An­ge­les

Mal­grat que s’ha gua­nyat el re­nom amb els pa­pers dra­mà­tics que li han val­gut du­es no­mi­na­ci­ons a l’Os­car i cinc als Glo­bus d’Or –una li va va­ler una es­ta­tu­e­ta per La noc­he más os­cu­ra–, des del prin­ci­pi de la se­va car­re­ra Jes­si­ca Chas­tain s’ha pres­tat de bon grat a les grans su­per­pro­duc­ci­ons de Hollywo­od i al ci­ne­ma de gè­ne­re. Per ai­xò, no ha dub­tat a en­car­nar la mal­va­da d’X-Men:

Fé­nix os­cu­ra, el film de Si­mon Kin­berg amb què s’aca­ba to­ta una eta­pa dels X-Men i en què ha com­par­tit car­tell amb Sop­hie Tur­ner, Mic­ha­el Fass­ben­der i Jen­ni­fer Law­ren­ce.

A la pel·lí­cu­la el seu per­so­nat­ge uti­lit­za un ves­tu­a­ri molt pe­cu­li­ar per ser una ex­tra­ter­res­tre... In­ter­pre­to un és­ser que can­via de for­ma to­ta l’es­to­na, de ma­ne­ra que el que fa ser­vir ni tan sols és ro­ba; és una il·lu­sió que ha cre­at. Per tant, no és que apa­re­gui amb ta­lons alts com una de­cla­ra­ció de fe­mi­nis­me; ho vam uti­lit­zar sim­ple­ment per­què Sop­hie Tur­ner és molt al­ta.

Es va ins­pi­rar en el ka­buki ja­po­nès per in­ter­pre­tar-la? I tant. Ho vaig es­tu­di­ar a la Ju­lli­ard. El que pas­sa és que ella apa­ren­ta que és hu­ma­na pe­rò no ho és. Creu que les emo­ci­ons et tor­nen dè­bil. És molt cí­ni­ca i molt lò­gi­ca. Per tant, vaig vo­ler apli­car una co­sa que de­mos­trés la se­va efi­ci­èn­cia en els seus mo­vi­ments.

A les do­nes són les més po­de­ro­ses. En qui­na me­su­ra li va sem­blar im­por­tant mos­trar aquest fac­tor en una su­per­pro­duc­ció di­ri­gi­da a l’au­di­èn­cia ado­les­cent?

X-Men: Fé­nix os­cu­ra La ve­ri­tat és que sem­pre he vist les do­nes molt for­tes. Vaig créi­xer amb una ma­re que em va cri­ar so­la amb les me­ves ger­ma­nes i ger­mans, sen­se gua­nyar el ma­teix que els ho­mes que l’en­vol­ta­ven. Sem­pre he es­tat en­vol­ta­da de do­nes sor­pre­nents, o si­gui que, de fet, em cri­da­va l’aten­ció que no es ve­iés mai aques­ta fa­ce­ta fe­me­ni­na en el ci­ne­ma. No ho po­dia en­ten­dre. Per tant, es­tic molt en­tu­si­as­ma­da de mos­trar ai­xò a l’au­di­èn­cia amb aquest film. La me­va ma­re és la me­va he­ro­ï­na, i vull veu­re pel·lí­cu­les que mos­trin com en són, de sor­pre­nents, les do­nes. M’ale­gro que fi­nal­ment el gran ci­ne­ma de Hollywo­od ho es­ti­gui fent.

Vos­tè és una de les lí­ders del #MeToo a Hollywo­od.

En par­lo des de La noc­he más os­cu­ra, el 2012. Per ai­xò m’en­can­ta que tot­hom es mos­tri in­teres­sat en aquest te­ma. Ja no és ta­bú. Gau­dei­xo ve­ient com a les en­tre­vis­tes Sop­hie Tur­ner pot par­lar amb lli­ber­tat de les co­ses en què creu. Qu­an jo te­nia 23 ni tan sols es­ta­va en la in­dús­tria del ci­ne­ma, pe­rò tam­poc no m’ani­ma­va a par­lar d’aques­tes co­ses, per­què du­rant molt de temps les do­nes van te­nir por de dir que eren fe­mi­nis­tes. El fet que les no­ves ge­ne­ra­ci­ons de do­nes es pu­guin iden­ti­fi­car ober­ta­ment d’aques­ta ma­ne­ra i pu­guin ocu­par llocs igua­li­ta­ris a la so­ci­e­tat em do­na mol­ta es­pe­ran­ça.

“Em do­na es­pe­ran­ça que les no­ves ge­ne­ra­ci­ons de do­nes ocu­pin llocs igua­li­ta­ris”

DOANE GREGORY / AP

Jes­si­ca Chas­tain a X-Men: Fé­nix os­cu­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.