Ni­els Hö­gel

INFERMER

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Ber­lín. Cor­res­pon­sal MA­RÍA-PAZ LÓ­PEZ

L’infermer ale­many Ni­els Hö­gel va ser con­dem­nat ahir a ca­de­na per­pè­tua per as­sas­si­nar 85 pa­ci­ents, en­ca­ra que ha es­tat acu­sat de ma­tar més de cent per­so­nes i les xi­fres de les víc­ti­mes d’aquest as­sas­sí en sè­rie po­den ser més grans.

L’infermer ale­many Ni­els Hö­gel, acu­sat d’ha­ver ma­tat més de cent pa­ci­ents, va ser con­dem­nat ahir a ca­de­na per­pè­tua per ha­ver as­sas­si­nat 85 per­so­nes des­prés d’un pro­cés obert a l’oc­tu­bre, mal­grat que Hö­gel ja com­plia aques­ta ma­tei­xa pe­na a la pre­só des­prés d’ha­ver es­tat con­dem­nat el 2015 per dos al­tres crims. Al co­men­ça­ment d’aquest ju­di­ci a l’Au­di­èn­cia Pro­vin­ci­al d’Ol­den­burg, ciu­tat del nord d’Ale­ma­nya, Hö­gel va ad­me­tre una res­pon­sa­bi­li­tat glo­bal pel cen­te­nar de morts, pe­rò des­prés va dir que es­ta­va se­gur d’ha­ver fet al­gu­na co­sa a 43 pa­ci­ents i que no re­cor­da­va 52 ca­sos i en va ne­gar cinc, co­sa que va pro­vo­car el do­lor de les fa­mí­li­es de les se­ves víc­ti­mes.

La me­ra enu­me­ra­ció d’aques­tes xi­fres il·lus­tra l’hor­ror de qui és con­si­de­rat l’as­sas­sí en sè­rie més mor­tí­fer d’Ale­ma­nya dels úl­tims 70 anys. Hö­gel, de 42 anys, va sub­mi­nis­trar me­di­ca­ments a pa­ci­ents als hos­pi­tals d’Ol­den­burg i de Del­men­horst (Bai­xa Sa­xò­nia), en­tre els anys 2000 i 2005, per pro­vo­car una atu­ra­da car­dí­a­ca o un col·lapse cir­cu­la­to­ri. Hö­gel ho fe­ia, se­gons va dir al ju­di­ci del 2015, per in­ten­tar re­a­ni­mar-los i, si ho acon­se­guia, apa­rèi­xer com un he­roi da­vant els seus com­panys.

Els crims co­me­sos per Hö­gel “van més en­llà de la com­pren­sió i de tots els lí­mits cone­guts”, va dir ahir el pre­si­dent del tri­bu­nal, Se­bas­ti­an Bühr­mann. El tri­bu­nal tam­bé va con­si­de­rar l’es­pe­ci­al gra­ve­tat dels fets, de ma­ne­ra que que­da pràc­ti­ca­ment des­car­ta­da la lli­ber­tat de Hö­gel en la re­vi­sió de la ca­de­na per­pè­tua que se sol fer una ve­ga­da com­plerts 15 anys de re­clu­sió.

Pe­rò de ve­ga­des Hö­gel tam­bé ac­tu­a­va per avor­ri­ment. Els pa­ci­ents que va ma­tar, d’edats en­tre 34 i 96 anys, van ser es­co­llits a l’at­zar. La xi­fra de víc­ti­mes es po­dria ele­var a 200. Fins ara s’han ex­hu­mat 130 cos­sos, pe­rò d’al­tres ha­vi­en es­tat in­ci­ne­rats, i per ai­xò no és pos­si­ble es­bri­nar com van mo­rir.

Tot i ai­xò, la gran qües­tió en aquest pro­cés ha es­tat com­pren­dre com Ni­els Hö­gel va po­der ma­tar im­pu­ne­ment tan­tes per­so­nes du­rant cinc anys, fins que el 2005 una in­fer­me­ra va en­trar per ca­su­a­li­tat a l’ha­bi­ta­ció d’un pa­ci­ent amb càn­cer de pul­mó que es­ta­va en co­ma in­du­ït i al qual Hö­gel aca­ba­va d’in­jec­tar un me­di­ca­ment car­dí­ac que, en so­bre­do­si i en el seu es­tat, po­dria com­por­tar pe­rill de mort. Ai­xí va ser des­co­bert.

L’ex­cés de morts prop de l’infermer Hö­gel i l’ele­vat ús de me­di­ca­ments car­dí­acs no van pas­sar des­a­per­ce­buts. Pe­rò nin­gú no hi va fer res. De fet, com­panys de fei­na i caps de plan­ta de la clí­ni­ca d’Ol­den­burg, que han es­tat tes­ti­mo­nis en el pro­cés, van as­se­gu­rar que no ha­vi­en sos­pi­tat mai o que no re­cor­den res, co­sa que va pro­vo­car l’exas­pe­ra­ció del jut­ge.

El sa­ni­ta­ri pro­vo­ca­va atu­ra­des car­dí­a­ques a pa­ci­ents per que­dar com un he­roi si els sal­va­va, pe­rò mo­ri­en

FOCKE STRANGMANN / EFE

Ni­els Hö­gel, que ja és a la pre­só per al­tres crims, es­pe­rant ahir la sen­tèn­cia a Ol­den­burg

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.