Els te­mes del dia

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

Les me­su­res de la Ge­ne­ra­li­tat per in­ten­tar mi­llo­rar l’as­sis­tèn­cia sa­ni­tà­ria a Ca­ta­lu­nya amb més met­ges, i el Mun­di­al 2019 de fut­bol fe­me­ní que co­men­ça aques­ta nit a Pa­rís.

LA Ge­ne­ra­li­tat ha po­sat en mar­xa una do­ble ini­ci­a­ti­va, en­ca­ra que in­su­fi­ci­ent, per in­ten­tar mi­llo­rar l’as­sis­tèn­cia sa­ni­tà­ria a Ca­ta­lu­nya. D’una ban­da ha anun­ci­at que l’any que ve ofe­ri­rà 1.432 pla­ces de for­ma­ció de met­ges es­pe­ci­a­lis­tes –un 10% més–, que tri­ga­ran qua­tre anys a pre­pa­rar-se, per pal·li­ar la ne­ces­si­tat de per­so­nal sa­ni­ta­ri que s’agu­dit­za­rà a mit­jà ter­mi­ni, men­tre que al ma­teix temps ha po­sat en mar­xa di­ver­ses ac­ci­ons per alleu­jar la so­bre­càr­re­ga as­sis­ten­ci­al que pa­tei­xen els met­ges de fa­mí­lia. Aques­ta va ser una de les prin­ci­pals rei­vin­di­ca­ci­ons de la va­ga de met­ges que es va dur a ter­me a fi­nals del mes de no­vem­bre pas­sat.

A cau­sa de les re­ta­lla­des pres­su­pos­tà­ri­es apli­ca­des du­rant la cri­si, en­tre el 2010 i el 2017, els ser­veis mè­dics d’aten­ció pri­mà­ria de l’Ins­ti­tut Ca­ta­là de la Sa­lut es van re­duir en 920 fa­cul­ta­tius, la ma­jo­ria met­ges de fa­mí­lia, a més de pe­di­a­tres, odon­tò­legs i gi­ne­cò­legs. Ai­xò ha ge­ne­rat una enor­me pres­sió as­sis­ten­ci­al so­bre els met­ges que que­den, que no po­den dur a ter­me la se­va tas­ca com cal­dria. I, a més, ha cre­at el pro­ble­ma ad­di­ci­o­nal que aques­ta es­pe­ci­a­li­tat de met­ge de fa­mí­lia per­di atrac­tiu i si­gui di­fí­cil tro­bar pro­fes­si­o­nals que vul­guin as­su­mir-la.

Ara, com a con­se­qüèn­cia dels com­pro­mi­sos ad­qui­rits ar­ran de l’es­men­ta­da va­ga, la Con­se­lle­ria de Sa­lut ha adop­tat di­ver­ses me­su­res d’emer­gèn­cia per in­cre­men­tar la plan­ti­lla de met­ges de fa­mí­lia en 198 pro­fes­si­o­nals, re­par­tir la càr­re­ga de tre­ball i po­der am­pli­ar el temps mit­jà d’aten­ció a dot­ze mi­nuts per pa­ci­ent com es rei­vin­di­ca­va. En­tre aques­tes me­su­res s’in­clo­uen la con­trac­ta­ció de met­ges ex­tra-co­mu­ni­ta­ris, amb tí­tol ho­mo­lo­gat, el re­tard d’al­gu­nes ju­bi­la­ci­ons pre­vis­tes i l’aug­ment de la quo­ta, l’ho­ra­ri i els ho­no­ra­ris de met­ges que in­cre­men­ten la se­va de­di­ca­ció de for­ma vo­lun­tà­ria. Aques­tes me­su­res, tot i ser

im­por­tants, re­sul­ten in­su­fi­ci­ents per mi­llo­rar l’aten­ció pri­mà­ria com cal­dria.

D’al­tra ban­da, l’ofer­ta de 1.432 pla­ces de met­ges es­pe­ci­a­lis­tes, que es con­vo­ca­ran l’any vi­nent i aca­ba­ran la se­va for­ma­ció d’aquí qua­tre anys, és la més gran que s’ha re­a­lit­zat en els úl­tims anys. Com­por­ta un re­lle­vant es­forç eco­nò­mic i de re­cur­sos hu­mans. Pe­rò és ab­so­lu­ta­ment ne­ces­sa­ri, en­ca­ra que pro­ba­ble­ment tam­bé in­su­fi­ci­ent, per pal·li­ar la crei­xent ne­ces­si­tat de met­ges que té Ca­ta­lu­nya. N’hi ha prou amb una da­da: de ca­da cent met­ges col·le­gi­ats que hi ha a Bar­ce­lo­na, 43 són ex­tra-co­mu­ni­ta­ris.

La re­a­li­tat és que Ca­ta­lu­nya ne­ces­si­ta atreu­re met­ges de fo­ra per­què el sis­te­ma sa­ni­ta­ri no for­ma tots els que ca­len i tam­bé per­què són molts els que se’n van, tant a l’es­tran­ger com a al­tres co­mu­ni­tats, a la re­cer­ca de mi­llors con­di­ci­ons de tre­ball. L’Or­ga­nit­za­ció Mè­di­ca Col·le­gi­al si­tua Ca­ta­lu­nya com la co­mu­ni­tat amb un per­cen­tat­ge més alt de met­ges que mar­xen a exer­cir a al­tres llocs. Cal te­nir en comp­te, a més, que el sec­tor pa­teix l’im­pac­te de l’ ar­ri­ba­da a l’ edat de ju­bi­la­ció d’ un am­pli col·lec­tiu de pro­fes­si­o­nals. Es cal­cul aquea bans de­vuit anys s’ hau­rà ju­bi­lat ja una quart apart del to­tal de fa­cul­ta­tius.

Tot ai­xò re­flec­teix que el sis­te­ma sa­ni­ta­ri ca­ta­là es­tà sot­mès a una pro­fun­da ten­sió, amb un aug­ment cons­tant de les llis­tes d’es­pe­ra, de­ri­vat en gran part del seu fi­nan­ça­ment in­su­fi­ci­ent. El pres­su­post ac­tu­al de la sa­ni­tat ca­ta­la­na, pror­ro­gat des del 2017, és de 8.800 mi­li­ons d’eu­ros, mil mi­li­ons menys que el 2010. La sa­lut pú­bli­ca a Ca­ta­lu­nya rep un 3,8% del pro­duc­te in­te­ri­or brut, da­vant un 6,3% en el con­junt d’Es­pa­nya i un 7,3% de mit­ja­na a la Unió Eu­ro­pea. Ai­xò su­po­sa un desa­just evi­dent que, de mo­ment, se sos­té grà­ci­es a l’enor­me es­forç i de­di­ca­ció dels pro­fes­si­o­nals del sec­tor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.