Amarg fi­nal del se­ri­al

L’Es­pa­nyol pre­sen­ta avui David Ga­lle­go per les du­es prò­xi­mes tem­po­ra­des

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - ROBERTO RO­DRÍ­GUEZ

L’Es­pa­nyol va fer ofi­ci­al ahir l’adeu de Ru­bi, que viu­rà al Be­tis el seu prò­xim des­a­fi­a­ment com a tèc­nic, en­ca­ra dol­gut amb l’en­ti­tat blanc-i-bla­va des­prés d’on­ze di­es d’in­for­ma­ci­ons con­tra­dic­tò­ri­es que aca­ben amb l’ar­ri­ba­da a la ban­que­ta pe­ri­ca de David Ga­lle­go, que se­rà pre­sen­tat avui com a nou en­tre­na­dor del pri­mer equip.

Des­prés d’on­ze di­es d’es­pe­ra, de si­len­ci ins­ti­tu­ci­o­nal de l’Es­pa­nyol, d’in­for­ma­ci­ons con­tra­dic­tò­ri­es i, so­bre­tot, d’una enor­me con­fu­sió, ahir es va re­sol­dre el se­ri­al que ha­via tin­gut amb l’ai al cor l’es­pa­nyo­lis­me. Un tsu­na­mi d’anun­cis va do­nar ofi­ci­a­li­tat al que era un se­cret de do­mi­ni pú­blic. Ru­bi se’n va de l’Es­pa­nyol i fit­xa pel Be­tis. David Ga­lle­go, que se­rà pre­sen­tat avui, és el nou en­tre­na­dor del club pe­ri­co per les du­es prò­xi­mes tem­po­ra­des. I com a co­lo­fó, un co­mu­ni­cat de Ru­bi, el prin­ci­pal pro­ta­go­nis­ta d’aques­tes du­es set­ma­nes, en el qual acu­sa di­rec­ta­ment la di­rec­ció es­por­ti­va del seu adeu i els di­ri­gents del club del re­tard a l’anun­ci.

La jor­na­da va co­men­çar amb la des­vin­cu­la­ció del de Vi­las­sar com a en­tre­na­dor de l’Es­pa­nyol. Va pa­gar la in­dem­nit­za­ció, que s’acos­ta­va als 900.000 eu­ros, i va des­en­ca­llar una si­tu­a­ció in­com­pren­si­ble. On­ze di­es abans s’ha­vi­en re­ve­lat les ne­go­ci­a­ci­ons que man­te­nia amb el Be­tis, pe­rò des d’ales­ho­res el si­len­ci ha­via es­tat la in­so­fri­ble ru­ti­na del se­gui­dor pe­ri­co.

Ru­bi se n’ha anat, pe­rò ha de­ci­dit do­nar la se­va ver­sió en un co­mu­ni­cat ata­pe­ït de mis­sat­ges crí­tics cap a la di­rec­ció es­por­ti­va i cap als di­ri­gents. L’ex­tèc­nic blanc-i-blau as­se­gu­ra que no va ne­go­ci­ar mai a l’es­que­na del club, que se’n va trist, pe­rò que no ho fa per di­ners. La raó de l’adeu, se­gons el co­mu­ni­cat, es ba­sa en la po­ca am­bi­ció del club per a la prò­xi­ma tem­po­ra­da.

Se­gons ell, des de la di­rec­ció es­por­ti­va se li va co­mu­ni­car al maig que no “es fa­ria un pas am­bi­ci­ós cap en­da­vant en el pro­jec­te es­por­tiu per po­der com­pe­tir en més bo­nes con­di­ci­ons”. Al cap d’uns di­es, sem­pre se­gons la se­va ver­sió, el Be­tis li va fer ar­ri­bar una ofer­ta, que ell va tras­lla­dar a l’en­ti­tat. En una reu­nió amb Ós­car Pe­rar­nau, di­rec­tor ge­ne­ral es­por­tiu, li va de­ma­nar que es va­lo­rés en la jus­ta me­su­ra el cos tèc­nic. La con­tra­o­fer­ta de l’Es­pa­nyol “va ser una ma­ne­ra ele­gant de dir-nos que, si vo­lí­em, po­dí­em mar­xar”, ex­pli­ca.

El di­me­cres 29 de maig el tèc­nic va co­mu­ni­car als di­ri­gents que ha­via per­dut la con­fi­an­ça en ells per­què no se sen­ti­en ava­lats de ma­ne­ra in­con­di­ci­o­nal. “Se’m tras­lla­da que es fa­rà tot el pos­si­ble per­què la me­va sor­ti­da de l’Es­pa­nyol si­gui dig­na”, as­se­nya­la. Des­prés d’una reu­nió poste­ri­or per acon­se­guir “una rà­pi­da i àgil des­vin­cu­la­ció” del club, el tèc­nic cri­ti­ca que “el re­tard en l’acord es va deu­re al fet que els di­ri­gents de l’Es­pa­nyol no van re­co­nèi­xer que l’equip par­ti­ci­pa­rà en com­pe­ti­ció eu­ro­pea”. “Ai­xò ens do­na dret a per­ce­bre unes clàu­su­les re­flec­ti­des en els con­trac­tes”, in­sis­teix a dir.

Ru­bi ar­xi­va una exi­to­sa tem­po­ra­da la­men­tant que molts es­pa­nyo­lis­tes el con­si­de­rin un tra­ï­dor. “No­més els que han po­sat en mar­xa la ma­qui­nà­ria de des­pres­ti­gi cap a mi tit­llant-me de pes­se­ter sa­ben per què ho han fet”, cri­ti­ca. El pre­sent i el fu­tur de l’Es­pa­nyol re­cau ara en mans de David Ga­lle­go, un en­tre­na­dor amb un am­pli co­nei­xe­ment del plan­ter. Fins ara al fi­li­al, es trac­ta d’una op­ció con­ti­nu­is­ta pel que fa a l’es­til de joc, un mo­tiu que la di­rec­ció es­por­ti­va ha va­lo­rat a fa­vor seu. Sig­na per du­es tem­po­ra­des i amb la missió ini­ci­al de fer en­trar l’equip en la fa­se de grups de l’Eu­ro­pa Le­a­gue.

“Han po­sat en mar­xa la ma­qui­nà­ria de des­pres­ti­gi tit­llant-me de pes­se­ter”

CAR­LOS MI­RA / RCDE

David Ga­lle­go tor­na a di­ri­gir el pri­mer equip des­prés d’una breu eta­pa l’any pas­sat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.