No­va es­pè­cie al car­rer

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Jo­an-Pe­re Vi­la­de­cans J.-P. VI­LA­DE­CANS, pin­tor

Jo­an-Pe­re Vi­la­de­cans fa una mor­daç ra­di­o­gra­fia dels pro­ble­mes sor­gits en el mo­del de mo­bi­li­tat ur­ba­na a Bar­ce­lo­na, pro­vo­cats per l’ús d’in­nom­bra­bles ve­hi­cles pre­sents als car­rers: “La ciu­tat car­to­gra­fi­a­da de nou per car­rils tan in­ver­sem­blants com inú­tils: el ve­lo­ci­pe­dis­ta cir­cu­la per on vol. Les or­de­nan­ces a més glòria del Bi­cing es­tan pen­sa­des amb molt po­ca con­vic­ció”, la­men­ta.

Una no­va es­pè­cie ur­ba­na: el bí­pe­de amb ro­des. No és una mu­ta­ció ge­nè­ti­ca. Ni una rein­ter­pre­ta­ció mi­to­lò­gi­ca post­mo­der­na. Tam­poc una lli­cèn­cia po­è­ti­ca. És el som­ni hu­mit d’al­cal­des i al­cal­des­ses. La ciu­tat car­to­gra­fi­a­da de nou per car­rils tan in­ver­sem­blants com inú­tils: el ve­lo­ci­pe­dis­ta cir­cu­la per on vol. Les or­de­nan­ces a més glòria del Bi­cing es­tan pen­sa­des amb molt po­ca con­vic­ció. Ale­gra cons­ta­tar com les nos­tres au­to­ri­tats te­nen un tan alt con­cep­te de l’és­ser hu­mà i la se­va res­pon­sa­bi­li­tat. Bi­ci­cle­tes, mo­no­pa­tins, segways, mo­no­ci­cles... Re­su­mint: pla­ta­for­mes amb ro­des com aquells ca­va­llets de car­tró d’al­gu­nes in­fan­te­ses, que te­ni­en una car­cas­sa amb l’apa­ren­ça de fa­lla va­len­ci­a­na. Més o

menys. El te­ma de la cir­cu­la­ció ci­clis­ta té ja un efec­te ex­ces­siu i co­er­ci­tiu per al vi­a­nant més gran de tren­ta anys, i, a més, in­clou una no­ta­ble llis­ta en el seu qua­dre ne­cro­lò­gic. Avi­at, abans que la ciu­tat si­gui pre­sa, plo­ra­rem per l’hu­mil vi­a­nant, a qui la ci­èn­cia fa anys que in­cul­ca que pas­se­jar ac­ti­va la cir­cu­la­ció, oxi­ge­na el cer­vell i es­ti­mu­la ide­es i ba­ja­na­des. Un fi­gu­rant sen­se drets en una ciu­tat con­ver­ti­da en me­ta vo­lant. En un ve­dat pri­vat per a ve­hi­cles d’equi­li­bri. En so­li­ta­ri o en ei­xam, els ci­clis­tes i al­tres cen­tau­res de fer­ro fi són el pro­grés –di­uen– que va llau­rant l’urbs amb les se­ves ro­des breus. Qui els po­sa­rà al­gu­na con­di­ció, tra­va o le­gis­la­ció si la bi­ci­cle­ta i els seus si­nò­nims equi­va­len a sostenibil­itat, eco­lo­gis­me, vi­da sa­na i pot­ser ve­ga­nis­me, ve­ge­ta­ri­a­nis­me...? I els vells a l’asil i els vi­a­nants al so­fà.

En es­pe­ra de co­mis­si­o­nats, sots­se­cre­ta­ris i caps de ser­vei del ne­go­ci­at Ci­clis­tes en Con­flic­te amb el Gre­mi de Vi­a­nants, trau­ma­tò­legs i or­to­pè­dics allar­guen la se­va ju­bi­la­ció. I aug­men­ta el con­sum de No­lo­til, Enantyum, Tan­tum... i de Pa­ra­ce­ta­mol (ara amb re­cep­ta). Cer­vi­cals, tí­bi­es, col­zes i tur­mells units per un dal­ta­baix co­mú: víc­ti­mes, a més in­sul­ta­des, de la fe­ro­ci­tat d’al­guns con­ciu­ta­dans ro­dats. Res­pec­te a l’en­torn?

Ra­mon Ca­sas es va pin­tar pe­da­lant en un tàn­dem amb la si­lu­e­ta de Bar­ce­lo­na al fons. Gai­re­bé un car­tell hu­mo­rís­tic. Mo­der­nis­me pur. Abans les bi­ci­cle­tes per­fi­la­ven l’es­tiu. I ron­da­ven per les no­vel·les ro­màn­ti­ques. Fe­ien olor de pai­sat­ge an­glès. A dis­tàn­cia tem­pe­ra­da. A amor va­ca­ci­o­nal. A ado­les­cèn­cia de clas­se mit­ja­na. Ca­da èpo­ca té els seus sig­nes... I sím­bols.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.