Una sin­cro­nia hor­mo­nal

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - MAYTE RIUS

Un es­tu­di re­a­lit­zat per la in­ves­ti­ga­do­ra Li­na Roth, de la Uni­ver­si­tat de Linkö­ping (Su­è­cia), ha de­mos­trat per pri­me­ra ve­ga­da que als gos­sos do­mès­tics se’ls en­co­ma­na l’es­très que vi­uen els seus amos.

Els gos­sos do­mès­tics s’en­co­ma­nen de l’es­très dels seus amos. I més si són gos­ses. Ai­xò és el que con­clou un es­tu­di dut a ter­me per la in­ves­ti­ga­do­ra Li­na Roth, de la Uni­ver­si­tat de Linkö­ping (Su­è­cia), que ha de­mos­trat per pri­me­ra ve­ga­da que exis­teix cor­re­la­ció i sin­cro­nit­za­ció hor­mo­nal i emocional a llarg ter­mi­ni en­tre in­di­vi­dus de du­es es­pè­ci­es di­fe­rents que com­par­tei­xen la se­va vi­da.

A la in­ves­ti­ga­ció –pu­bli­ca­da a Sci­en­ti­fic Re­ports–, Roth i els seus col·le­gues van me­su­rar la con­cen­tra­ció de cor­ti­sol (l’hor­mo­na de l’es­très) al pèl de 58 gos­sos i els seus amos du­rant un any, i van tro­bar que qu­an els ni­vells de cor­ti­sol eren ele­vats en els hu­mans, tam­bé ho eren en els seus gos­sos, co­sa que sug­ge­reix que els ni­vells d’es­très d’animal i amo es co­or­di­nen. Aques­ta as­so­ci­a­ció es va ob­ser­var tant a l’es­tiu com a l’hi­vern, més a les fe­me­lles, i per a qual­se­vol ni­vell d’ac­ti­vi­tat fí­si­ca, si bé la sin­cro­nit­za­ció del cor­ti­sol era més for­ta en­tre les pa­re­lles go­sa­mo que com­pe­tei­xen en pro­ves d’agi­lity, pot­ser per­què les mol­tes ho­res d’en­tre­na­ment aug­men­ten la pro­xi­mi­tat emocional en­tre tots dos. Roth as­se­gu­ra que tam­bé han vist re­la­ció en­tre la per­so­na­li­tat de l’amo i les con­cen­tra­ci­ons de cor­ti­sol en els gos­sos. Per aquest mo­tiu con­si­de­ra que “són els gos­sos els que re­flec­tei­xen els ni­vells d’es­très dels amos i no els amos els que res­po­nen a l’es­très que pro­vo­quen els gos­sos en la se­va vi­da”.

Que els gos­sos s’en­co­ma­nen de les emo­ci­ons dels amos se­gu­ra­ment no sor­pren­gui a les per­so­nes que con­vi­uen amb un gos. Ni tam­poc a qui tre­ba­lla en en­torns amb gos­sos. “Ima­gi­nà­vem que era ai­xí per­què qu­an hi ar­ri­ben pro­pi­e­ta­ris amb gos­sos que s’al­te­ren fà­cil­ment du­rant el pas­seig, ve­iem que el pri­mer que es po­sa ner­vi­ós qu­an ve­uen acos­tar-s’hi un al­tre gos o una al­tra per­so­na és l’amo, i li trans­met aquest ner­vi­o­sis­me a l’animal; de ma­ne­ra que el pri­mer que de­ma­nem a l’amo que vol re­e­du­car-lo és que es tran­quil·lit­zi ell”, re­la­ta Pau­la Cal­vo, etò­lo­ga in­ves­ti­ga­do­ra de la Cà­te­dra Fun­da­ció Af­fi­nity Ani­mals i Sa­lut de la UAB i di­rec­to­ra de la pla­ta­for­ma An­tro­zo­o­lo­gia.com.

Ara, l’es­tu­di de Roth pro­por­ci­o­na evi­dèn­ci­es ad­di­ci­o­nals so­bre la for­ta­le­sa de la re­la­ció en­tre hu­mans i gos­sos que tam­bé po­den ser re­lle­vants per mi­llo­rar el benes­tar del gos. “Aques­ta cor­re­la­ció i sin­cro­nit­za­ció en­tre gos i hu­mà cal te­nir-la en comp­te en el dia a dia, i qu­an bus­quem

Hi ha sin­cro­nit­za­ció hor­mo­nal i emocional en­tre gos­sos i hu­mans

què li pas­sa a un gos cal­drà pre­gun­tar a l’amo com es­tà ell, per­què si es­tà pas­sant per si­tu­a­ci­ons d’es­très a cau­sa d’una mu­dan­ça, l’ar­ri­ba­da d’un na­dó a ca­sa, pro­ble­mes la­bo­rals que pro­vo­quen que no dor­mi bé..., el gos pot es­tar re­flec­tint aquest ma­teix es­très”, diu Cal­vo. I em­fa­sit­za: “Fins ara s’ha­via de­mos­trat aquest con­ta­gi i sin­cro­nit­za­ció hor­mo­nal dins d’in­di­vi­dus de la ma­tei­xa es­pè­cie que vi­uen junts: en­tre per­so­nes, en­tre gos­sos, en­tre pri­mats, en­tre ra­tes...; pe­rò ara hem de te­nir tam­bé en comp­te que el que li pas­sa a l’ho­me pot en­co­ma­nar-se a in­di­vi­dus d’al­tres es­pè­ci­es, i és clar que el vin­cle més im­por­tant es fa amb el gos”.

Per va­lo­rar can­vis de con­duc­ta d’un gos cal­drà va­lo­rar com es­tà el seu amo

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.