Can­sa­ment ge­ne­ral

Una pla­ta­for­ma ciu­ta­da­na de­fen­sa un re­fe­rèn­dum so­bre el fu­tur del pa­ís

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - ANDY ROBINSON Ca­ra­cas En­vi­at es­pe­ci­al

Des del fra­cas­sat in­tent de cop del pas­sat 30 d’abril, Ve­ne­çu­e­la ex­pe­ri­men­ta l’agu­dit­za­ció d’una cri­si que im­pac­ta als car­rers i pro­vo­ca el can­sa­ment d’una so­ci­e­tat que re­but­ja tant Ma­du­ro com Ju­an Gu­ai­dó.

Ca­ra­cas ciu­tat es di­vi­deix ge­o­grà­fi­ca­ment en­tre l’opo­si­ció i el Go­vern. A l’est de la ciu­tat, a res­tau­rants amb noms com Ari­zo­na Grill, a Las Mer­ce­des o al Country Club d’Al­ta­mi­ra, Ju­an Gu­ai­dó és el pre­si­dent le­gí­tim i Ma­du­ro, l’usur­pa­dor. La ma­jo­ria –que va a les ma­ni­fes­ta­ci­ons, aquí ves­tits amb els co­lors de la ban­de­ra ve­ne­ço­la­na– do­na su­port al que ja s’ano­me­na la “co­o­pe­ra­ció mi­li­tar ex­ter­na”.

Les san­ci­ons dels Es­tats Units es con­si­de­ren un mal ne­ces­sa­ri per ac­ce­le­rar el fi­nal del rè­gim. Ai­xò sí, re­sul­ta una mi­ca mo­les­ta a Al­ta­mi­ra la de­ci­sió de Trump de sus­pen­dre tots els vols i els ser­veis de cou­ri­er de Ca­ra­cas a Mi­a­mi.

Cre­uant l’au­to­pis­ta da­vant de la ca­ser­na de la Car­lo­ta, es­ce­na del mi­ni­cop d’Es­tat del pas­sat 30 d’abril, cap a l’oest, s’en­tra a La Can­de­la­ria, un bar­ri atro­ti­nat pe­rò amb ex­cel·lents res­tau­rants es­pa­nyols que ser­vei­xen enor­mes ra­ci­ons de men­jar fresc i de­li­ci­ós al pa­ís de l’es­cas­se­tat. La por­ta al feu de l’ofi­ci­a­lis­me al cen­tre és la pla­ça Bo­lí­var amb la se­va im­po­nent es­tà­tua del Li­ber­ta­dor, on, du­rant una trans­mis­sió en di­rec­te del seu pro­gra­ma Aló pre­si­dent fa nou anys, Hu­go Chá­vez va or­de­nar sen­se pre­vi avís l’ex­pro­pi­a­ció de les jo­ie­ri­es del fa­mós ma­gat­zem La Fran­cia. El gest de l’ales­ho­res al­cal­de, Jor­ge Ro­drí­guez, ara mi­nis­tre de Co­mu­ni­ca­ció que re­pre­sen­ta Ma­du­ro en les ne­go­ci­a­ci­ons a Os­lo, va re­su­mir fins on ar­ri­ba­va l’hi­per­li­de­rat­ge en aquells anys d’om­ni­po­tèn­cia cha­vis­ta.

Ara, a la pla­ça, la gent es­tà as­se­gu­da en bancs so­ta l’om­bra dels ar­bres ja­bi­llo lle­gint el di­a­ri gra­tu­ït Ciu­dad CCS, fun­dat pel ma­teix Jor­ge Ro­drí­guez i que és pro­pi­e­tat del Mi­nis­te­ri de Co­mu­ni­ca­ció. “Aquí ma­na el cha­vis­me”, ex­pli­ca el jo­ve eco­no­mis­ta i ex­mi­nis­tre Luis Sa­las men­tre cre­uà­vem la pla­ça. “Si vens amb una sa­mar­re­ta de Gu­ai­dó o Le­o­pol­do Ló­pez és pro­ba­ble que al­gú et di­gui al­gu­na co­sa, en­ca­ra que no et pas­sa­rà el que els pas­sa als cha­vis­tes a Al­ta­mi­ra; jo ja no puc anar als dis­tric­tes de l’opo­si­ció per­què és mas­sa pe­ri­llós”, va ex­pli­car. Mit­jans de co­mu­ni­ca­ció lo­cals han in­for­mat de ca­sos de cha­vis­tes cre­mats vius en aquest dis­tric­te.

El ter­me mit­jà es tro­ba si un es des­pla­ça amb me­tro –un ser­vei ja gra­tu­ït abans, l’or­gull del pa­ís, ara ple d’es­com­bra­ri­es i in­ter­rom­put pels talls de llum– fins als im­men­sos bar­ris pe­ri­fè­rics de Ca­tia i Pe­ta­re que s’en­fi­len per la mun­ta­nya. Aquí és la Ve­ne­çu­e­la po­pu­lar abans cha­vis­ta –els que van sal­var el pre­si­dent des­prés del cop del 2002– i ara des­es­pe­ra­da. Un es man­té viu amb prou fei­nes en aquests dis­tric­tes grà­ci­es a l’ar­ri­ba­da es­po­rà­di­ca de les cai­xes d’aju­da alimentàri­a cone­gu­des com les Clap, que sub­mi­nis­tren ali­ments bà­sics a sis mi­li­ons de fa­mí­li­es, se­gons el Go­vern. Pocs a les bar­ri­a­des po­pu­lars do­nen su­port a Gu­ai­dó amb la pas­sió dels d’Al­ta­mi­ra. Pe­rò es pot pal­par el te­di pel des­pro­ve­ï­ment, la hi­perin­fla­ció i la vi­o­lèn­cia de la po­li­cia i els col·lec­tius pa­ra­mi­li­tars que –se­gons la in­ves­ti­ga­ció de Key­mar Avi­la, de la Uni­ver­si­tat Cen­tral– ma­ten més ha­bi­tants dels bar­ris po­pu­lars que els po­li­ci­es a les fa­ve­les del Bra­sil. Mal­grat l’apa­ren­ça

“El 60% vol una sor­ti­da di­a­lo­ga­da, aquest sec­tor ha cres­cut”, diu el cha­vis­ta dis­si­dent Gus­ta­vo Már­quez

de po­la­rit­za­ció to­tal a Ca­ra­cas, el cert és que aquest seg­ment més agnòs­tic és el més ex­tens de l’elec­to­rat. I, des­prés d’un breu mo­ment d’en­tu­si­as­me pel lí­der de l’opo­si­ció, el su­port a una ter­ce­ra via ne­go­ci­a­da ha aug­men­tat des del fra­cas­sat in­tent de cop del 30 d’abril. Ai­xò es pot des­pren­dre de l’úl­ti­ma enquesta de l’em­pre­sa de son­de­jos Da­tin­corp, pu­bli­ca­da fa uns di­es. Ate­sa la ca­tàs­tro­fe eco­nò­mi­ca i so­ci­al a Ve­ne­çu­e­la, a nin­gú no l’hau­ria d’es­tra­nyar que el 70% dels en­tre­vis­tats es mos­tri par­ti­da­ri de la re­no­va­ció de tots els di­ri­gents del Go­vern i del par­tit de Ma­du­ro. El més sor­pre­nent és que el 73% dels ve­ne­ço­lans do­na su­port a la subs­ti­tu­ció dels di­ri­gents opo­si­tors tam­bé.

La po­pu­la­ri­tat de Ma­du­ro, lò­gi­ca­ment, es si­tua en un mí­nim del 14%. Pe­rò la in­ten­ció de vot de Gu­ai­dó no­més es si­tua en el 35%. En­ca­ra que molts mit­jans oc­ci­den­tals con­ti­nu­en ano­me­nant Gu­ai­dó pre­si­dent in­terí, el nom­bre de ve­ne­ço­lans que con­si­de­ren el lí­der opo­si­tor com el pre­si­dent cons­ti­tu­ci­o­nal ha cai­gut del 49% al 40 %, se­gons Da­tain­corp, men­tre que Ma­du­ro ha pu­jat del 34% al 41 %.

“Els que vo­len una so­lu­ció pa­cí­fi­ca i so­bi­ra­na són la gran ma­jo­ria. El 60% vol una sor­ti­da di­a­lo­ga­da i aquest sec­tor ma­jo­ri­ta­ri ha anat crei­xent des del 30 d’abril”, diu Gus­ta­vo Már­quez Ma­rín, ex­mi­nis­tre de Chá­vez, ara cha­vis­ta dis­si­dent i un dels fun­da­dors de la pla­ta­for­ma ciu­ta­da­na de De­fen­sa de la Cons­ti­tu­ció, que de­fen­sa la con­vo­ca­tò­ria d’un re­fe­rèn­dum per de­ci­dir qu­an i com s’hau­ri­en de con­vo­car les prò­xi­mes elec­ci­ons. “Ma­du­ro ha atro­pe­llat la Cons­ti­tu­ció, Gu­ai­dó és un li­de­rat­ge del la­bo­ra­to­ri dels Es­tats Units; tots dos es­tan fo­ra de la llei, cal bus­car una al­tra so­lu­ció”, diu. “Amb la po­la­rit­za­ció no hi ha de­mo­crà­cia”, afe­geix.

Már­quez coin­ci­deix amb Gu­ai­dó que per con­vo­car elec­ci­ons fa fal­ta re­no­var el Con­sell Na­ci­o­nal Elec­to­ral i alli­be­rar molts dels pre­sos de l’opo­si­ció. Pe­rò re­but­ja l’exi­gèn­cia de l’opo­si­ció per­què Ma­du­ro sur­ti de la pre­si­dèn­cia abans de con­vo­car elec­ci­ons.

Ai­xí ma­teix, de­ma­na l’ai­xe­ca­ment de les san­ci­ons dels Es­tats Units. “No­sal­tres plan­te­gem un di­à­leg que és el que re­flec­teix el desig dels ve­ne­ço­lans; cre­iem que el me­di­a­dor hau­ria de ser l’ONU pe­rò No­ru­e­ga és una al­tra op­ció ac­cep­ta­ble”, diu Már­quez Ma­rín. “L’ur­gent és dei­xar de par­lar d’in­ter­ven­ci­ons mi­li­tars per­què per aquest ca­mí aca­ba­rem en una guerra ci­vil”, re­su­meix.

Se­gons Da­tain­corp, la ne­go­ci­a­ció en­tre l’opo­si­ció i el Go­vern té més su­port que cap al­tre me­ca­nis­me, en­ca­ra que si se su­ma als qui de­fen­sen un cop mi­li­tar, una re­bel·lió al car­rer o una in­ter­ven­ció es­tran­ge­ra, el su­port a l’op­ció pa­cí­fi­ca és més o menys igual que la del can­vi vi­o­lent. La pla­ta­for­ma ha co­men­çat a re­co­llir els dos mi­li­ons de fir­mes ne­ces­sà­ri­es per con­vo­car el re­fe­rèn­dum.

MATIAS DELACROIX / GETTY

El nom de Ni­colás pin­tat en una cru­ï­lla de car­rers del dis­tric­te de Cha­cao, a Ca­ra­cas

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.