L’apos­ta de Pu­tin

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - GON­ZA­LO ARAGONÉS Mos­cou. Cor­res­pon­sal

Pre­gun­tat so­bre el pro­cés in­de­pen­den­tis­ta de Ca­ta­lu­nya, el pre­si­dent de Rús­sia va as­se­gu­rar que no vol “que s’en­fon­si cap pa­ís eu­ro­peu”.

Subrat­llant el “res­pec­te” per Es­pa­nya, el pre­si­dent de Rús­sia, Vla­dí­mir Pu­tin, es va re­fe­rir ahir a la cri­si ca­ta­la­na po­sant-la en el con­text de la UE. El cap del Krem­lin va as­se­gu­rar que Rús­sia “no vol que s’en­fon­si cap pa­ís eu­ro­peu”, en res­pos­ta a una pre­gun­ta so­bre el pro­cés in­de­pen­den­tis­ta a Ca­ta­lu­nya.

El lí­der rus va fer aques­tes de­cla­ra­ci­ons en una tro­ba­da amb els res­pon­sa­bles de les prin­ci­pals agèn­ci­es mun­di­als d’in­for­ma­ció, in­clo­sa Efe, du­rant el Fò­rum Eco­nò­mic de Sant Pe­ters­burg. “Te­nim una ac­ti­tud de sum­me res­pec­te en­vers Es­pa­nya, el po­ble es­pa­nyol. Te­nim unes bo­nes re­la­ci­ons, amb ar­rels his­tò­ri­ques. No es­tem gens in­teres­sats que els pa­ï­sos eu­ro­peus s’en­fon­sin”, va dir Pu­tin.

Va des­men­tir que Mos­cou vul­gui una Eu­ro­pa fe­ble. “És un mi­te. Per què ho vol­drí­em? Un 40% de les nos­tres re­ser­ves d’or i di­vi­ses es­tan de­no­mi­na­des en eu­ros. La UE és el nos­tre prin­ci­pal so­ci eco­nò­mic”.

Pu­tin va as­se­nya­lar que ha de ser la ma­tei­xa Es­pa­nya qui tro­bi una “so­lu­ció po­si­ti­va” als seus pro­ble­mes “mit­jan­çant el di­à­leg i el de­bat”.

Tam­bé es va re­fe­rir al xoc di­plo­mà­tic re­cent per unes de­cla­ra­ci­ons del mi­nis­tre es­pa­nyol d’Ex­te­ri­ors en fun­ci­ons, Jo­sep Bor­rell, que es va re­fe­rir a Rús­sia com a “vell ene­mic” i “ame­na­ça”, co­sa que va mo­ti­var que el Mi­nis­te­ri d’Ex­te­ri­ors rus ci­tés l’am­bai­xa­dor es­pa­nyol, Fer­nan­do Val­der­ra­ma, per mos­trar-li la se­va pro­tes­ta.

Pu­tin va par­lar de Bor­rell (“ja no és mi­nis­tre d’Ex­te­ri­ors, si­nó un des­ta­cat po­lí­tic; en qual­se­vol cas, vol sem­blar-ho”) i de les se­ves paraules (“és el des­va­ri de torn”). I va as­se­nya­lar di­ver­sos fets his­tò­rics per subrat­llar els lli­gams co­muns: “L’URSS i molts pa­ï­sos van par­ti­ci­par en els in­tents per fre­nar el fei­xis­me, hi va ha­ver vo­lun­ta­ris que van par­ti­ci­par a les fi­les re­pu­bli­ca­nes. No­sal­tres, l’URSS, vam aco­llir mi­lers de nens es­pa­nyols. Molts es van que­dar a viu­re al nos­tre pa­ís”, va ex­pli­car.

El lí­der rus res­pon a Bor­rell que Rús­sia no és cap ame­na­ça i subrat­lla els lli­gams amb Es­pa­nya

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.