Mo­çam­bic pa­teix la se­va prò­pia ver­sió de Boko Ha­ram

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - FÉLIX FLORES Bar­ce­lo­na

Un fosc grup ter­ro­ris­ta des d’agost del 2017 es­tà sem­brant el pà­nic a la pro­vín­cia de Ca­bo Del­ga­do, la més al nord de Mo­çam­bic, fron­te­re­ra amb Tan­zà­nia. Es creu que fins a 200 per­so­nes hi han es­tat as­sas­si­na­des –al­gu­nes de de­ca­pi­ta­des– i uns 400 ha­bi­tat­ges in­cen­di­ats, en oca­si­ons amb els seus ha­bi­tants dins. Fins i tot des­prés del pas de­vas­ta­dor del ci­cló Ken­neth, a l’abril, que va dei­xar mi­lers de dam­ni­fi­cats i des­pla­çats, la ma­tan­ça va con­ti­nu­ar: 22 morts en un mes.

Mai nin­gú no va as­su­mir l’au­to­ria d’aquests atacs, que sem­blen se­guir les pau­tes de Boko Ha­ram. Pe­rò el més es­trany, i a di­fe­rèn­cia de la ma­ne­ra d’ac­tu­a­ció del grup de l’Àfri­ca Oc­ci­den­tal, els ter­ro­ris­tes van evi­tar les for­ces de se­gu­re­tat, acar­nis­sant-se no­més en la po­bla­ció ci­vil.

Ara, i per pri­me­ra ve­ga­da, l’Es­tat Is­là­mic ha anun­ci­at la se­va pre­sèn­cia a Mo­çam­bic des­prés d’un ti­ro­teig amb l’exèr­cit, del qual els ter­ro­ris­tes hau­ri­en sor­tit tri­om­fants, apo­de­rant-se d’al­gu­nes me­tra­lla­do­res i llan­ça­gra­na­des. L’ob­ser­va­to­ri del ter­ro­ris­me SITE va iden­ti­fi­car ahir un co­mu­ni­cat que co­men­ça­va di­ent: “Sol­dats del ca­li­fat van re­but­jar un atac de l’exèr­cit cre­uat de Mo­çam­bic a la lo­ca­li­tat de Me­tu­bi”. Per des­comp­tat, l’au­ten­ti­ci­tat del mis­sat­ge no es va po­der ve­ri­fi­car. La po­li­cia de Mo­çam­bic la ne­ga de ple. “Aque­lles in­for­ma­ci­ons no són cer­tes”, va dir el seu por­ta­veu, Or­lan­do Mu­du­ma­ne.

El que se sap és que a Ca­bo Del­ga­do, on ha­bi­ta una mi­no­ria mu­sul­ma­na, va apa­rèi­xer el 2015 una sec­ta amb els ma­tei­xos postu­lats que Boko Ha­ram con­tra l’edu­ca­ció oc­ci­den­tal, Ah­lu Su­na Wa Ja­mo, que va te­nir la se­va seu a Mo­cím­boa da Pra­ia, ciu­tat cos­ta­ne­ra de 30.000 ha­bi­tants, i va te­nir el su­port d’un se­nyor lo­cal, re­clu­tant jo­ves atu­rats i im­pli­cats en ope­ra­ci­ons de con­tra­ban. Se­gons l’ob­ser­va­to­ri TRAC, hau­ri­en en­trat en con­tac­te amb cèl·lu­les d’Al-Xa­ba­ab, l’or­ga­nit­za­ció gi­ha­dis­ta de l’est afri­cà, a So­mà­lia, Kè­nia i Tan­zà­nia. A l’es­tiu del 2018 hi va ha­ver xocs en­tre l’exèr­cit i Ah­lu Su­na, atacs a dos po­bles en­tre no­vem­bre i desem­bre i tam­bé al­gu­nes de­ten­ci­ons. El 30 el ge­ner del 2019 es va de­cla­rar el toc de que­da a Mo­cím­boa da Pra­ia i des de l’abril pas­sat la pre­sèn­cia de les for­ces de se­gu­re­tat s’ha in­cre­men­tat.

Les ma­tan­ces no han ces­sat, tot i ai­xò, fet que ha obert es­pe­cu­la­ci­ons: el ter­ro­ris­me po­dria ama­gar una llui­ta d’in­teres­sos des­prés que a Ca­bo Del­ga­do s’han des­co­bert enor­mes ja­ci­ments de gas na­tu­ral. Molt opor­tu­na­ment, Erik Prin­ce, fun­da­dor de la fir­ma de mer­ce­na­ris Blackwa­ter –i ger­mà de la se­cre­tà­ria d’Edu­ca­ció dels Es­tats Units, la fo­na­men­ta­lis­ta cris­ti­a­na Betsy DeVos– ha ofert la se­va no­va com­pa­nyia, L6G, per po­sar fi a la in­sur­gèn­cia a la zo­na.

Nin­gú no ha as­su­mit els 200 morts i les 400 ca­ses cre­ma­des fins que l’Es­tat Is­là­mic no ha dit que és allà

BORGES NHAMIRE / AFP

Or­lan­do Mu­du­ma­ne, por­ta­veu po­li­ci­al

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.