Irat­xe Gar­cía, can­di­da­ta a di­ri­gir el so­ci­a­lis­me eu­ro­peu

Com­pe­ti­rà amb l’ale­many Bull­mann per pre­si­dir el grup

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - JAU­ME MASDEU Brus­sel·les. Cor­res­pon­sal

Irat­xe Gar­cía és una ve­te­ra­na del Par­la­ment Eu­ro­peu –hi és des del 2004–, i com a tal, ha par­ti­ci­pat en múl­ti­ples ple­na­ris i co­mis­si­ons, pe­rò la se­va in­ter­ven­ció més vi­ral va ser la rè­pli­ca que va do­nar a un di­pu­tat po­lo­nès, Ja­nusz KorwinMikk­e, que va ar­gu­men­tar a l’he­mi­ci­cle que les do­nes ha­vi­en de te­nir un sou in­fe­ri­or per ser menys in­tel·li­gents. “Jo vinc aquí a de­fen­sar les do­nes eu­ro­pe­es dels ho­mes com vos­tè”, li va res­pon­dre Irat­xe Gar­cía en una de­cla­ra­ció que va te­nir gran èxit en xar­xes so­ci­als i mit­jans de co­mu­ni­ca­ció.

Doncs bé, ara aques­ta pro­tec­ció Irat­xe Gar­cía vol dur-la a ter­me des de la di­rec­ció del grup so­ci­a­lis­ta eu­ro­peu. La bo­na col·lo­ca­ció de Gar­cía per al càr­rec l’ha­via avan­çat La Vanguardia la set­ma­na pas­sa­da, i ahir es va fer l’anun­ci ofi­ci­al. És can­di­da­ta per “fer re­a­li­tat una Eu­ro­pa més so­ci­al, més di­ver­sa, més fe­mi­nis­ta, més so­li­dà­ria i més eco­lo­gis­ta, i ai­xò no­més ho po­dem fer els so­ci­al­de­mò­cra­tes” va dir en el seu mis­sat­ge de pre­sen­ta­ció. L’eu­ro­di­pu­ta­da té el gran avan­tat­ge que li do­na un PSOE tri­om­fant en les dar­re­res elec­ci­ons, un Sánc­hez es­de­vin­gut re­fe­rent del so­ci­a­lis­me eu­ro­peu, i els 20 eu­ro­di­pu­tats que con­ver­tei­xen els so­ci­a­lis­tes es­pa­nyols en la for­ça més im­por­tant del seu grup.

Poc des­prés de sa­ber-se la se­va can­di­da­tu­ra, va apa­rèi­xer tam­bé el ri­val que s’es­pe­ra­va, l’ac­tu­al pre­si­dent, l’ale­many Udo Bull­mann. En­ca­ra que molt to­cat per la des­fe­ta de l’SPD en les elec­ci­ons, i la di­mis­sió del seu lí­der, An­drea Nah­les, i qu­an ja s’es­pe­cu­la­va que fa­ria un pas en­re­re, Bull­mann va fer pú­bli­ca tam­bé la se­va as­pi­ra­ció al càr­rec. L’ale­many va ar­ri­bar al càr­rec fa 14 me­sos, des­prés de la mar­xa de l’an­te­ri­or pre­si­dent, l’ita­lià Gi­o­van­ni Pit­te­lla, i en­ca­ra que de­fen­sa que no hi ha au­to­ma­tis­me en­tre nom­bre de di­pu­tats i pre­si­dèn­cia del grup, no hi ha dub­te que és un dels fac­tors que més pe­sa; i en el nou Par­la­ment els so­ci­a­lis­tes ale­manys han re­tro­ce­dit de la pri­me­ra a la ter­ce­ra po­si­ció en el seu grup, des­prés de re­duir­ne dràs­ti­ca­ment els seus di­pu­tats de vint-i-set a set­ze.

L’elec­ció tin­drà lloc el 18 de juny, un mar­ge de temps que la can­di­da­ta es­pa­nyo­la pen­sa uti­lit­zar. “En lí­ni­es ge­ne­rals, ho ve­iem prou bé, te­nim el su­port d’un nom­bre im­por­tant de de­le­ga­ci­ons, i de tot ti­pus, grans, pe­ti­tes, del sud, del nord, de l’est, es va con­for­mant un su­port, pe­rò en­ca­ra cal tre­ba­llar en les du­es set­ma­nes que que­den”, va de­cla­rar a La Vanguardia. Irat­xe Gar­cía in­sis­teix que ha de par­lar amb mol­ta gent, ja que s’ha re­no­vat el 60% del grup so­ci­a­lis­ta, i que veu “bo­na dis­po­si­ció i bo­na sin­to­nia” amb els seus com­panys de grup par­la­men­ta­ri.

En aques­ta cur­sa, Irat­xe Gar­cía surt de fa­vo­ri­ta, pe­rò que­den mol­tes ne­go­ci­a­ci­ons pen­dents. Ha­bi­tu­al­ment, el nom del pre­si­dent del grup es ne­go­cia con­jun­ta­ment amb les vi­ce­pre­si­dèn­ci­es i les pre­si­dèn­ci­es de les co­mis­si­ons par­la­men­tà­ri­es. Se­rà la tas­ca pri­mor­di­al de la pro­pe­ra set­ma­na, qu­an per pri­me­ra ve­ga­da, es reu­nei­xi el grup so­ci­a­lis­ta per com­plet a Brus­sel·les.

Gar­cía, de 44 anys, es­tà con­si­de­ra­da una de les per­so­nes de con­fi­an­ça del lí­der del PSOE, Pe­dro Sánc­hez, i és pre­si­den­ta de la de­le­ga­ció so­ci­a­lis­ta es­pa­nyo­la a l’Eu­ro­par­la­ment, se­cre­tà­ria de la UE a l’exe­cu­ti­va fe­de­ral del PSOE i vi­ce­pre­si­dent pri­me­ra del Par­tit So­ci­a­lis­ta Eu­ro­peu. Ara, as­pi­ra a un lloc que un es­pa­nyol no ocu­pa des dels temps d’En­ri­que Ba­rón, en el perí­o­de 1999-2004. En les elec­ci­ons eu­ro­pe­es, Gar­cía ana­va en se­gon lloc a la llis­ta del PSOE. El nú­me­ro u, Jo­sep Bor­rell, té per ob­jec­tiu di­ri­gir una àrea eco­nò­mi­ca en la Co­mis­sió Eu­ro­pea.

L’eu­ro­di­pu­ta­da surt amb avan­tat­ge pels 20 di­pu­tats del PSOE i la for­ça de Sánc­hez en­tre els so­ci­a­lis­tes de la UE

JMGARCIA / EFE

Irat­xe Gar­cía en un ac­te elec­to­ral du­rant l’úl­ti­ma cam­pa­nya eu­ro­pea

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.