Gonzá­lez Pons hau­rà d’es­pe­rar

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL -

Es­te­ban Gonzá­lez Pons hau­rà d’es­pe­rar. Ho té tot de­ci­dit, fins i tot anun­ci­at, per op­tar a pre­si­dir el grup po­pu­lar al Par­la­ment Eu­ro­peu, pe­rò de mo­ment el càr­rec es­tà ocu­pat; i ni més ni menys que per l’Spit­zenkan­di­dat Man­fred We­ber. Si l’ale­many acon­se­gueix fi­nal­ment la pre­si­dèn­cia de la Co­mis­sió Eu­ro­pea, o un al­tre dels càr­recs dels que s’es­tà par­lant, la pla­ça que­da­ria lliu­re i Gonzá­lez Pons ha fet pú­bli­ca la in­ten­ció de com­pe­tir per ella, i se­gons al­gu­nes fonts, comp­ta amb bons su­ports per acon­se­guir-la. Pe­rò, tot de­pèn pri­mer de la des­ti­na­ció fi­nal de We­ber. Men­tres­tant, l’es­pa­nyol con­ti­nua com a vi­ce­pre­si­dent del grup, des­prés de la se­va re­e­lec­ció aquest di­me­cres. La com­pe­ti­ció per les pre­si­dèn­ci­es dels dos grans grups par­la­men­ta­ris es ju­ga en­tre ale­manys pre­sents i/o sor­tints i es­pa­nyols as­pi­rants.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.