El ca­li­fat en por­tu­guès

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL -

El mis­sat­ge de l’agèn­cia Amaq, vin­cu­la­da a l’Es­tat Is­là­mic (EI), con­te­nia un er­ror, as­se­nya­la Fran­ce Pres­se: si­tu­a­va la lo­ca­li­tat de Me­tu­bi al dis­tric­te de Mo­cim­boa, qu­an en re­a­li­tat per­tany al de Quis­san­ga. Pot ser un de­tall sen­se im­por­tàn­cia. Dos ex­perts en Mo­çam­bic con­sul­tats per Afp cre­uen no obs­tant ai­xò que el co­mu­ni­cat no és si­nó pro­pa­gan­da, que be­ne­fi­cia tant el grup ter­ro­ris­ta lo­cal com l’or­ga­nit­za­ció d’Abu Bakr al-Bag­da­di. Pe­rò és sig­ni­fi­ca­tiu que el ví­deo de la re­a­pa­ri­ció del ca­li­fa ,el pas­sat 30 d’abril, va ser tra­du­ït a al­gu­nes llen­gües no ha­bi­tu­als fins ales­ho­res en els mis­sat­ges de l’EI, com ara el ta­gal de les Fi­li­pi­nes, el haus­sa, par­lat a l’Àfri­ca Oc­ci­den­tal, i el por­tu­guès, idi­o­ma ofi­ci­al de Mo­çam­bic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.