Ma­cri i Bol­so­na­ro afir­men que l’acord amb la UE és im­mi­nent

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - RO­BERT MUR Bu­e­nos Ai­res. Cor­res­pon­sal

Jair Bol­so­na­ro va vi­si­tar ahir Mau­ri­cio Ma­cri a la Ca­sa Ro­sa­da, on els pre­si­dents del Bra­sil i l’Ar­gen­ti­na van afir­mar que l’an­he­lat trac­tat de lliu­re co­merç en­tre la UE i el Mer­co­sur es­tà a punt de tan­car-se. “Es­tem en la im­mi­nèn­cia de fir­mar un acord”, va dir Bol­so­na­ro, men­tre que Ma­cri va afir­mar que “som molt a prop”, en una com­pa­rei­xen­ça con­jun­ta da­vant la prem­sa, sen­se pre­gun­tes. Més tard, al di­nar en ho­nor del con­vi­dat, Ma­cri va in­di­car que “ben avi­at es do­na­ran fets his­tò­rics com pos­si­ble­ment si­gui, en unes set­ma­nes, la fir­ma de l’acord Unió Eu­ro­pea-Mer­co­sur”.

Des­prés de més de du­es dè­ca­des de ne­go­ci­a­ci­ons, i qu­an es pen­sa­va que que­da­ri­en con­ge­la­des amb l’ar­ri­ba­da al po­der del pro­tec­ci­o­nis­ta Bol­so­na­ro, l’acord de­fi­ni­tiu po­dria tan­car-se aquest any. L’anun­ci po­dria pro­duir-se des­prés de la ci­me­ra del Mer­co­sur de mit­jans de ju­li­ol a la ciu­tat ar­gen­ti­na de San­ta Fe, on el Bra­sil i l’Ar­gen­ti­na aca­ba­ri­en de con­sen­su­ar l’acord amb els seus so­cis, l’Uru­guai i el Pa­ra­guai, te­nint en comp­te que el cin­què mem­bre del bloc, Ve­ne­çu­e­la, es tro­ba sus­pès.

Mal­grat la bo­na sin­to­nia de­mos­tra­da ahir en­tre els dos lí­ders, la pri­me­ra vi­si­ta d’Es­tat de Bol­so­na­ro a l’Ar­gen­ti­na po­sa en re­lleu les pri­o­ri­tats de la po­lí­ti­ca ex­te­ri­or de l’ul­tra­dre­tà. El pre­si­dent bra­si­ler va tren­car la tra­di­ció no es­cri­ta de re­a­lit­zar la se­va pri­me­ra vi­si­ta al veí ar­gen­tí. Bol­so­na­ro va tri­ar els EUA com a pri­me­ra des­ti­na­ció per evi­den­ci­ar la pro­xi­mi­tat amb Do­nald Trump i ha tri­gat més de cinc me­sos des que ocu­pa el càr­rec a vi­at­jar a Bu­e­nos Ai­res, en el seu cin­què vi­at­ge a l’es­tran­ger. El bra­si­ler va vi­si­tar fins i tot abans Se­bas­tián Piñe­ra a Xi­le, per qui va de­mos­trar més sim­pa­tia que per Ma­cri que, no obs­tant ai­xò, va vi­at­jar a Bra­sí­lia el ge­ner per tro­bar-se amb Bol­so­na­ro.

Mal­grat tot, el lí­der bra­si­ler va llan­çar ahir en la se­va de­cla­ra­ció un acor­dat su­port a Ma­cri en aquest any elec­to­ral. “Fa­ré una cri­da al po­ble ar­gen­tí per­què Déu els pu­gui be­neir a tots, per­què tin­dran per da­vant, ara, a l’oc­tu­bre, les elec­ci­ons i tots han de te­nir, ai­xí com hi va ha­ver en gran part al Bra­sil, gran res­pon­sa­bi­li­tat i mol­ta raó i mol­ta menys emo­ció per po­der de­ci­dir el fu­tur d’aquest pa­ís”, va afir­mar Bol­so­na­ro.

El pre­si­dent po­pu­lis­ta bra­si­ler, que va ob­te­nir el po­der in­fla­mant les emo­ci­ons, va apel·lar al ra­ci­o­ci­ni dels ar­gen­tins per evi­tar la tor­na­da del po­pu­lis­me pero­nis­ta.

La Ca­sa Ro­sa­da con­si­de­ra que l’ar­ri­ba­da de Bol­so­na­ro a l’Ar­gen­ti­na –igual com la del co­lom­bià i tam­bé con­ser­va­dor, Iván Du­que, diu­men­ge–re­pre­sen­ta un re­co­nei­xe­ment a la se­va imat­ge de lí­der re­gi­o­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.