“Trump té el seu es­til”

L’am­bai­xa­dor diu que Londres té “re­la­ci­ons es­pe­ci­als amb molts pa­ï­sos”, no no­més els EUA

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL - MA­RI­NA M ESEGUER Bar­ce­lo­na

L ’am­bai­xa­dor bri­tà­nic a Es­pa­nya, Si­mon Man­ley, és el prin­ci­pal res­pon­sa­ble de re­bai­xar la in­cer­te­sa cre­a­da pel Bre­xit tant en­tre els seus con­ciu­ta­dans re­si­dents a l’Es­tat (la prin­ci­pal co­lò­nia bri­tà­ni­ca a la UE, amb uns 300.000 d’em­pa­dro­nats) com en­tre les em­pre­ses es­pa­nyo­les amb in­teres­sos al Reg­ne Unit. S’hi ha ha­gut d’apli­car a fons. “Hem fet uns 200 tro­ba­des”, as­se­gu­ra.

Afirma que els ànims es­tan més cal­mats ara que ha que­dat “més clar” què pas­sa­rà si la cri­si po­lí­ti­ca bri­tà­ni­ca aca­ba en un Bre­xit sen­se acord grà­ci­es al de­cret de con­tin­gèn­cia apro­vat pel go­vern es­pa­nyol al març. El mis­sat­ge és clar: “No hi hau­rà can­vis sig­ni­fi­ca­tius en la vi­da dels bri­tà­nics re­si­dents a Es­pa­nya”. En cas de no de­al, hi hau­rà “con­ti­nu­ï­tat en els drets dels ciu­ta­dans”, as­se­gu­ra.

No obs­tant ai­xò, el di­plo­mà­tic bri­tà­nic de­fen­sa que l’acord al qual van ar­ri­bar The­re­sa May i la UE, re­but­jat als Co­muns en re­pe­ti­des oca­si­ons, con­ti­nua sent un “bon acord” i que l’ide­al se­ria una “re­ti­ra­da or­de­na­da”. Se­gons Man­ley, no és tant el pac­te per si ma­teix el que di­vi­deix la clas­se po­lí­ti­ca, si­nó as­sump­tes com qui­na ha de ser la fu­tu­ra re­la­ció amb Brus­sel·les, la sal­va­guar­da ir­lan­de­sa o la ce­le­bra­ció o no d’un se­gon

re­fe­rèn­dum. So­bre aquest punt, as­se­nya­la que “hi ha un gran re­buig de la po­bla­ció”. “És una idea que ge­ne­ra mol­tes sen­si­bi­li­tats, es­pe­ci­al­ment en­tre els que van vo­tar a fa­vor del Bre­xit”, ex­pli­ca. L’am­bai­xa­dor no creu que tin­gui gai­re sen­tit tor­nar a vo­tar una co­sa que ja ha pas­sat per les ur­nes, mal­grat que ca­da ve­ga­da hi ha més la­bo­ris­tes i

to­ri­es par­ti­da­ris de fer-ho. Res­pec­te a les re­la­ci­ons fu­tu­res amb els ali­ats del Reg­ne Unit, Man­ley afirma que no no­més s’im­pul­sa­rà la re­la­ció es­pe­ci­al amb els EUA. “Te­nim re­la­ci­ons es­pe­ci­als amb molts pa­ï­sos”, afirma. Im­pul­sar els acords bi­la­te­rals amb na­ci­ons an­glo­sa­xo­nes va ser una de les pro­me­ses dels bre­xi­ters, pe­rò la pre­sèn­cia de Do­nald Trump a la Ca­sa Blan­ca i el seu afany per im­mis­cir-se en la se­va po­lí­ti­ca in­ter­na in­co­mo­den els bri­tà­nics. “Trump té el seu es­til”, in­di­ca Man­ley.

I tant que el té. Du­rant la se­va vi­si­ta aques­ta set­ma­na al Reg­ne Unit, el man­da­ta­ri s’ha per­mès apos­tar per un Bre­xit sen­se acord, re­co­ma­nar Ni­gel Fa­ra­ge com a ne­go­ci­a­dor amb la UE o do­nar su­port a Bo­ris John­son com a fu­tur lí­der con­ser­va­dor, a més de “pro­hi­bir” a Londres que la com­pa­nyia xi­ne­sa Hu­awei desen­vo­lu­pi la se­va xar­xa 5G. “Els EUA són un ali­at clau. Tre­ba­llem amb tots els pre­si­dents i sem­pre són ben­vin­guts”, in­di­ca l’am­bai­xa­dor un dia des­prés de la ma­ni­fes­ta­ció de re­buig a Trump a Londres.

Tor­nant a Es­pa­nya, Man­ley re­co­neix que Gi­bral­tar és un as­sump­te en el qual el seu go­vern i Ma­drid te­nen “di­fe­rèn­ci­es de fons”. No obs­tant ai­xò, re­cor­da que re­cent­ment s’han fir­mat “acords im­por­tants” en­tre el go­vern del Pe­nyal, l’es­pa­nyol i el bri­tà­nic. So­bre les crí­ti­ques per l’in­ci­vis­me dels tu­ris­tes bri­tà­nics, l’am­bai­xa­dor creu que són “una mi­ca in­jus­tes”. “Quin­ze o vint de­tin­guts en­tre les 100.000 per­so­nes que van vi­at­jar a Ma­drid a la fi­nal de la Cham­pi­ons és un èxit”, diu. Ara bé, re­co­neix que el tu­ris­me jo­ve de ve­ga­des cau­sa “mal­de­caps”. “Tre­ba­llem amb les au­to­ri­tats i fem cam­pa­nyes de cons­ci­en­ci­a­ció”, con­clou.

CRI­SI PO­LÍ­TI­CA El di­plo­mà­tic bri­tà­nic de­fen­sa l’acord de Bre­xit de The­re­sa May

XAVIER CER­VE­RA

L’am­bai­xa­dor del Reg­ne Unit a Es­pa­nya va vi­si­tar la redac­ció de La Vanguardia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.