Odi ul­tra pel di­funt

L’as­sas­si­nat d’un po­lí­tic lo­cal ale­many pro mi­grants és ce­le­brat amb ran­cú­nia a les xar­xes

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIO­NAL -

L’

as­sas­si­nat del po­lí­tic lo­cal va pas­sar el cap de set­ma­na pas­sat, pe­rò men­tre la po­li­cia ale­ma­nya in­ves­ti­ga sen­se en­tre­veu­re’n els mo­tius i sen­se te­nir sos­pi­to­sos, el crim es­tà sent ver­go­nyo­sa­ment ce­le­brat per la ul­tra­dre­ta a les xar­xes so­ci­als. Mo­tiu: el de­mo­cris­tià Wal­ter Lübcke, de 65 anys, pre­si­dent del dis­tric­te de Kas­sel, al cen­tre del pa­ís, s’ha­via dis­tin­git per la de­fen­sa dels re­fu­gi­ats, i ja en el pas­sat ha­via es­tat ob­jec­te de cam­pa­nyes d’odi. La ran­cú­nia a Fa­ce­bo­ok i Twit­ter con­tra el di­funt ha me­res­cut la con­dem­na pú­bli­ca del pre­si­dent fe­de­ral, Frank-Wal­ter Stein­me­ier. Els que ai­xí es com­por­ten da­vant el ter­ri­ble fet són “cí­nics, man­cats de tac­te, abo­mi­na­bles, i odi­o­sos en tots els as­pec­tes”, va dir Stein­me­ier di­me­cres en un ac­te a Dort­mund.

Wal­ter Lübcke va cau­re as­sas­si­nat la nit de dis­sab­te a diu­men­ge d’un tret de ba­la de pe­tit ca­li­bre a l’al­tu­ra de l’ore­lla dre­ta, qu­an era a la ter­ras­sa de ca­sa a Ist­ha, un po­ble a 20 qui­lò­me­tres de Kas­sel. L’ar­ma ho­mi­ci­da no va ser tro­ba­da, i la hi­pò­te­si del su­ï­ci­di ha es­tat ex­clo­sa im­me­di­a­ta­ment.

“No te­nim mò­bil, i es­tem in­ves­ti­gant en to­tes les di­rec­ci­ons”, va dir di­lluns en ro­da de prem­sa Sa­bi­ne Thu­rau, cap de la po­li­cia re­gi­o­nal del land de Hes­se, que ha po­sat la fa­mí­lia de l’as­sas­si­nat so­ta pro­tec­ció po­li­ci­al. Una vin­te­na d’agents s’es­for­cen per tro­bar pis­tes, i han de­ma­nat la col·la­bo­ra­ció ciu­ta­da­na. De mo­ment els han ar­ri­bat al­guns en­re­gis­tra­ments d’am­bi­ent d’un parc d’atrac­ci­ons pro­per.

Wal­ter Lübcke, que exer­cia ac­ti­vi­tat po­lí­ti­ca a la CDU des de fa 35 anys, fe­ia un de­cen­ni que era pre­si­dent del dis­tric­te de Kas­sel (el càr­rec es de­no­mi­na Re­gi­e­rungs­prä­si­dent),

una au­to­ri­tat ad­mi­nis­tra­ti­va in­ter­mè­dia en­tre el land de Hes­se i els ajun­ta­ments, que té un mi­ler de fun­ci­o­na­ris. Lübcke tam­bé ha­via es­tat par­la­men­ta­ri re­gi­o­nal.

L’oc­tu­bre del 2015, tot just dos me­sos des­prés que la can­ce­lle­ra An­ge­la Merkel de­ci­dís obrir les fron­te­res d’Ale­ma­nya a dese­nes de mi­lers de re­fu­gi­ats si­ri­ans i ira­quians, Lübcke, un ho­me de pro­fun­des con­vic­ci­ons cris­ti­a­nes, els va de­fen­sar en un ac­te pú­blic, des­a­fi­ant els ale­manys a anar-se’n del pa­ís si no com­par­ti­en aquests va­lors so­li­da­ris. El ví­deo es va fer fa­mós. “Qui no re­pre­sen­ti aquests va­lors, qui no es­ti­gui d’acord amb ells, pot aban­do­nar el pa­ís qu­an vul­gui; aques­ta és la lli­ber­tat de tot ale­many”, va pro­cla­mar, en­ca­rant-se amb les ac­ti­tuds de l’ex­tre­ma dre­ta. Li van ar­ri­bar lla­vors ame­na­ces de mort, i al­gú va di­fon­dre l’adre­ça de ca­sa se­va, i per aques­ta raó va te­nir pro­tec­ció po­li­ci­al du­rant un temps.

Fins ara, se­gons la cap de po­li­cia Thu­rau, no hi ha in­di­cis que l’aco­lli­do­ra ac­ti­tud de Lübcke cap als re­fu­gi­ats ha­gi tin­gut un pa­per en el crim. Pe­rò l’as­sas­si­nat ha pro­vo­cat ale­gria en àm­bits de l’ex­tre­ma dre­ta, des del Mo­vi­ment Iden­ti­ta­ri als ano­me­nats Reichsbür­ger (ciu­ta­dans del Reich), que es ne­guen a ac­cep­tar l’au­to­ri­tat de la Re­pú­bli­ca Fe­de­ral. “El pa­rà­sit del po­ble ha es­tat exe­cu­tat”; “A ca­das­cú el que li to­ca”; “Cul­pa se­va, res de pi­e­tat, ai­xò li pas­sa­rà a Merkel i a d’al­tres ai­xí”, són al­guns dels co­men­ta­ris que cor­ri­en per les xar­xes so­ci­als.

Un càr­rec pú­blic lo­cal de la ul­tra­dre­ta­na Al­ter­na­ti­va per a Ale­ma­nya (AfD) va fer un co­men­ta­ri jo­cós so­bre la mort de Lübcke, pe­rò l’au­to­ri­tat re­gi­o­nal del par­tit va cór­rer a re­but­jar-lo.

Wal­ter Lübcke va mo­rir d’un tret a la ter­ras­sa; la po­li­cia no té mò­bil i in­ves­ti­ga “en to­tes di­rec­ci­ons”

PICTURE ALLIANCE / GETTY

Sa­bi­ne Thu­rau, cap de la po­li­cia de l’es­tat de Hes­se, i Horst Streiff, fis­cal en cap

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.