Sánc­hez obre ne­go­ci­a­ci­ons i avi­sa: “O go­ver­na el PSOE o go­ver­na el PSOE”

La Mon­cloa no­més ex­clou de la in­ves­ti­du­ra l’in­de­pen­den­tis­me i la ul­tra­dre­ta

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Ma­drid

“Els es­pa­nyols van ser clars amb el seu vot: vo­len que go­ver­ni el PSOE. No hi ha cap al­tra al­ter­na­ti­va pos­si­ble. O go­ver­na el PSOE o go­ver­na el PSOE”. Pe­dro Sánc­hez ho va ad­ver­tir ahir a la nit , des­prés de re­bre i ac­cep­tar l’en­càr­rec del Rei de ser el can­di­dat a la in­ves­ti­du­ra com a pre­si­dent del Go­vern cen­tral. Aquest man­dat, va as­se­gu­rar, és el ma­jo­ri­ta­ri dels es­pa­nyols ex­pres­sat a les ur­nes el 28 d’abril, i “es va veu­re re­for­çat” a les elec­ci­ons del 26 de maig, en què el PSOE va tor­nar a ser la pri­me­ra for­ça po­lí­ti­ca. “És un ho­nor po­der li­de­rar Es­pa­nya, el nos­tre gran pa­ís”, es va fe­li­ci­tar.

I ja va anun­ci­ar el seu pro­pò­sit de “go­ver­nar des dels va­lors pro­gres­sis­tes que en­car­na el PSOE i amb la vo­lun­tat de cons­truir grans con­sen­sos, di­a­lo­gant amb tots, amb to­tes les for­ces po­lí­ti­ques dins del marc cons­ti­tu­ci­o­nal”. La set­ma­na que ve Sánc­hez obri­rà una ron­da de con­tac­tes for­mals amb els lí­ders dels tres prin­ci­pals par­tits des­prés del PSOE, “per­què són els que po­den fa­ci­li­tar o blo­que­jar la in­ves­ti­du­ra”, va dir amb re­fe­rèn­cia a Pa­blo Ca­sa­do (PP), Albert Ri­ve­ra (Ciu­ta­dans) i Pa­blo Igle­si­as (Uni­des Po­dem). A tots ells els va de­ma­nar, abans de res, res­pon­sa­bi­li­tat i al­tu­ra de mi­res. I els pro­po­sa­rà con­sen­sos en di­ver­sos capí­tols amb què vol “avan­çar en la jus­tí­cia so­ci­al”. Va re­cla­mar “grans acords de pa­ís” que “exi­gi­ran con­sen­sos que trans­cen­dei­xin els lí­mits dels nos­tres pro­pis pro­jec­tes par­ti­dis­tes”. I va in­sis­tir que “no hi ha una ma­jo­ria al­ter­na­ti­va a la que pro­po­sa el PSOE, per­què els es­pa­nyols ho han vol­gut ai­xí”.

Ja al ma­tí Car­men Cal­vo va subrat­llar que “en aquest mo­ment no hi ha res que in­di­qui que Sánc­hez no pu­gui ser in­ves­tit”. El Con­grés ja és una cam­bra de com­pres­sió en què es­tan a punt d’ig­ni­ció mil hi­pò­te­sis i es­pe­cu­la­ci­ons so­bre la in­ves­ti­du­ra i el fu­tur go­vern de Sánc­hez. Les úni­ques cer­te­ses són que una re­pe­ti­ció de les elec­ci­ons be­ne­fi­ci­a­ria, en pri­mer lloc, Sánc­hez, i tam­bé que no hi ha cap al­tra al­ter­na­ti­va d’in­ves­ti­du­ra que la del lí­der del PSOE.

Ara co­men­ça la ne­go­ci­a­ció. I, se­gons l’equip de Sánc­hez, les úni­ques for­ma­ci­ons que en se­ran ex­clo­ses se­ran “les que se si­tu­en fo­ra de la Cons­ti­tu­ció amb les se­ves pro­pos­tes”. És a dir, tant la ul­tra­dre­ta de Vox com l’in­de­pen­den­tis­me ca­ta­là d’ERC i JxCat i el basc de Bil­du. Aquests són els “lí­mits” que va po­sar Cal­vo da­vant un PSOE que va si­tu­ar com a “ga­rant de la de­fen­sa de la Cons­ti­tu­ció”. La vi­ce­pre­si­den­ta en fun­ci­ons va re­cla­mar, en aquest sen­tit, l’abs­ten­ció del PP i de Ciu­ta­dans en la in­ves­ti­du­ra de Sánc­hez. “Hau­ri­en de dei­xar go­ver­nar el PSOE”, va dir en al·lu­sió a Ca­sa­do i Ri­ve­ra per­què no obs­ta­cu­lit­zin la go­ver­na­bi­li­tat d’Es­pa­nya. Ai­xí és, a pa­rer seu, com hau­ri­en d’in­ter­pre­tar els re­sul­tats de les ur­nes. “S’hau­ri­en de col·lo­car en una po­si­ció ra­o­na­ble”, va in­sis­tir.

El se­cre­ta­ri d’or­ga­nit­za­ció del PSOE, Jo­sé Luis Ába­los, va as­se­gu­rar al seu torn que ja es­tan “par­lant amb tots, per­què és una obli­ga­ció de­mo­crà­ti­ca, tret de les for­ma­ci­ons ra­di­cals que qües­ti­o­nen la po­si­ció de tro­ba­da que hem de te­nir els par­tits que de­fen­sem l’or­dre cons­ti­tu­ci­o­nal”. “Amb els únics amb qui no par­lem és amb Vox, Bil­du i els in­de­pen­den­tis­tes”, va con­clou­re Ába­los.

El ma­teix Sánc­hez va as­se­gu­rar que en­tén que els uns i els al­tres fi­xin po­si­ci­ons prè­vi­es: Ca­sa­do i Ri­ve­ra anun­ci­ant el re­buig a la se­va in­ves­ti­du­ra o Igle­si­as de­ma­nant en­trar al go­vern. Cal­vo, ai­xò sí, va re­cor­dar que la po­si­ció del lí­der d’Uni­des Po­dem va que­dar “bas­tant min­va­da” des­prés de les elec­ci­ons. I la vi­ce­pre­si­den­ta en fun­ci­ons tam­bé va ad­ver­tir, da­vant l’apos­ta dels so­ci­a­lis­tes na­var­re­sos de go­ver­nar aques­ta co­mu­ni­tat fo­ral, que al si del PSOE “hi ha pri­o­ri­tat de res­pon­sa­bi­li­tats”. “I te­nim la res­pon­sa­bi­li­tat de go­ver­nar Es­pa­nya”, va avi­sar.

Cal­vo pri­o­rit­za la go­ver­na­bi­li­tat d’Es­pa­nya a for­mar un exe­cu­tiu d’es­quer­res a Na­var­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.