Les Ca­nà­ri­es dei­xen de ser mo­ne­da de can­vi per ar­ri­bar a la Mon­cloa

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Las Pal­mas SIL­VIA FERNÁN­DEZ

Des­prés de set le­gis­la­tu­res con­se­cu­ti­ves te­nint un pa­per clau per in­ves­tir el pre­si­dent del Go­vern d’Es­pa­nya, ja si­gui a tra­vés de su­port di­rec­te o de l’abs­ten­ció, els na­ci­o­na­lis­tes ca­na­ris de Co­a­li­ció Ca­nà­ria (CC) que­da­ran re­le­gats a un se­gon pla. Si fi­nal­ment pros­pe­ra la per­mu­ta plan­te­ja­da per UPN i la se­va co­a­li­ció de Na­var­ra Su­ma per abs­te­nir-se en la in­ves­ti­du­ra de Pe­dro Sánc­hez a can­vi de la re­ti­ra­da dels so­ci­a­lis­tes en la co­mu­ni­tat fo­ral, CC dei­xa­rà de ser la pe­ça clau en l’arit­mè­ti­ca par­la­men­tà­ria del Con­grés que va ser per fer pre­si­dents Jo­sé Ma­ría Az­nar, Jo­sé Luis Ro­drí­guez Za­pa­te­ro i Ma­ri­a­no Ra­joy.

És pre­ci­sa­ment la pèr­dua in­tu­ï­da a pri­o­ri d’aquest pa­per re­lle­vant de CC en el tau­ler na­ci­o­nal la clau que obre la por­ta a les illes a un pos­si­ble go­vern al­ter­na­tiu des­prés de 26 anys inin­ter­rom­puts de con­trol dels na­ci­o­na­lis­tes. De mo­vi­ments n’hi ha. Aques­ta set­ma­na les di­rec­ci­ons na­ci­o­nals del PSOE i del PP, gua­nya­dor el 26-M i amb op­ció de go­ver­nar a les Ca­nà­ri­es, alli­be­ra­des de les exi­gèn­ci­es na­ci­o­na­lis­tes, han do­nat ple­na lli­ber­tat als lí­ders ter­ri­to­ri­als per­què pu­guin pac­tar sen­se peròs, fins i tot en­tre ells.

PSOE i PP ne­go­ci­en al Con­sell de Te­ne­ri­fe i a l’Ajun­ta­ment de San­ta Cruz de Te­ne­ri­fe per for­mar go­vern i dei­xar fo­ra els na­ci­o­na­lis­tes, que per pri­me­ra ve­ga­da ve­uen ame­na­çat el seu po­der. Des­prés de gai­re­bé qua­tre dè­ca­des d’au­to­no­mia a les Ca­nà­ri­es, els pac­tes es de­ci­di­ran a l’ar­xi­pè­lag i sen­se im­po­si­ci­ons de Ma­drid. S’an­ti­ci­pa un can­vi im­por­tant en el ma­pa po­lí­tic in­su­lar.

Avui a les Ca­nà­ri­es l’es­ce­na­ri de pac­tes és molt obert. Hi ha tres pos­si­bles al­ter­na­ti­ves i un acord im­pos­si­ble: CC i PSOE, com han dei­xat clar els seus can­di­dats a la pre­si­dèn­cia re­gi­o­nal, Fer­nan­do Cla­vi­jo i Án­gel Víc­tor Tor­res, res­pec­ti­va­ment. La go­ver­na­bi­li­tat d’Es­pa­nya no pas­sa per les Ca­nà­ri­es i l’en­te­sa en­tre les du­es for­ma­ci­ons que­da molt lluny des­prés de vuit me­sos de cris­pa­ció i d’acu­sa­ci­ons de “men­tir” per part de CC als so­ci­a­lis­tes.

La di­pu­ta­da na­ci­o­na­lis­ta Ana Ora­mas es­tà dis­po­sa­da a “fer tau­la ra­sa” i a obli­dar els in­com­pli­ments de Sánc­hez amb les Ca­nà­ri­es. Se­gons va dir di­me­cres des­prés d’en­tre­vis­tar-se amb el rei, CC ofe­reix a Sánc­hez els seus dos di­pu­tats sem­pre que no hi ha­gi ras­tre de Po­dem en el prò­xim go­vern. Cons­ci­ent de l’hi­vern i del fred que fa a l’opo­si­ció, Ora­mas ahir va mi­rar de tro­bar un fo­rat, ai­xò sí, allu­nyat de Po­dem.

Les vi­es pos­si­bles pas­sen per un pac­te per al can­vi, amb PSOE, No­va Ca­nà­ri­es, Po­dem i l’Agru­pa­ció So­ci­a­lis­ta de La Go­me­ra (ASG); un al­tre de con­ti­nu­is­ta, amb CC, PP, Ciu­ta­dans i ASG, i un al­tre fi­nal­ment d’in­no­va­dor i que s’avan­ça en al­gu­nes ins­ti­tu­ci­ons in­su­lars (Con­sell de Te­ne­ri­fe i Ajun­ta­ment de San­ta Cruz de Te­ne­ri­fe) i tan­cat en d’al­tres (ajun­ta­ments de Ga­ra­fía i Vi­lla de Ma­zo, a La Pal­ma).

El pri­mer té un in­con­ve­ni­ent i és el Con­sell de Gran Ca­nà­ria, on el PSOE po­sa tra­ves a pac­tar amb No­va Ca­nà­ri­es i fa veu­re que vol pac­tar amb el PP. El se­gon fa­lla per la im­pu­ta­ció que re­cau so­bre el pre­si­dent del Go­vern de les Ca­nà­ri­es i can­di­dat de CC, Fer­nan­do Cla­vi­jo, en l’ano­me­nat cas Grú­as i que s’eri­geix en un mur per­què Ciu­ta­dans li do­ni su­port. No­més se­ria pos­si­ble si Cla­vi­jo s’apar­tés. En els dos ca­sos la car­ta la té el po­lè­mic Ca­si­mi­ro Cur­be­lo, d’ASG, que man­té con­ver­ses amb CC i PSOE i es­pe­ra veu­re qui li do­na més per de­ci­dir-se. En aquest es­ce­na­ri, el pac­te PSOE-PP (en­tre els dos su­men els 36 vots de la ma­jo­ria ab­so­lu­ta) és el més net i es­ta­ble.

L’es­ce­na­ri és obert pe­rò tot apun­ta que aques­ta ve­ga­da el PSOE no per­drà el Go­vern de les Ca­nà­ri­es, com va pas­sar el 2007. Lla­vors CC i PP van pac­tar i van ar­ra­bas­sar el go­vern al so­ci­a­lis­ta Ju­an Fer­nan­do Ló­pez Agui­lar, mal­grat ha­ver acon­se­guit un re­sul­tat his­tò­ric de 26 di­pu­tats i ha­ver es­tat la for­ça més vo­ta­da.

Aques­ta ve­ga­da Co­a­li­ció Ca­nà­ria no es po­drà man­te­nir al po­der grà­ci­es als seus vots a Ma­drid

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.