Pro­pò­sit de gua­nyar po­si­ci­ons per a Es­pa­nya a la UE

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

Men­tre co­men­ça a mou­re pe­ça per su­mar su­ports per a la se­va in­ves­ti­du­ra, Pe­dro Sánc­hez tam­bé vol gua­nyar po­si­ci­ons per a Es­pa­nya a les ins­ti­tu­ci­ons eu­ro­pe­es. El pre­si­dent en fun­ci­ons es va reu­nir ahir a la Mon­cloa amb el pre­si­dent del Con­sell Eu­ro­peu, Do­nald Tusk, abans del so­par in­for­mal a què as­sis­ti­rà avui a Brus­sel·les amb la res­ta dels ne­go­ci­a­dors de les tres grans fa­mí­li­es po­lí­ti­ques del fu­tur Par­la­ment Eu­ro­peu: els so­ci­al­de­mò­cra­tes, els li­be­rals i els po­pu­lars. Men­tre es re­sol aquest pug­na, Sánc­hez vol si­tu­ar Irat­xe Gar­cía com a pre­si­den­ta del grup so­ci­al­de­mò­cra­ta a l’Eu­ro­cam­bra.

DANI DUCH

El pre­si­dent del Con­sell Eu­ro­peu, Do­nald Tusk, es va reu­nir ahir a la Mon­cloa amb Pe­dro Sánc­hez

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.