Abas­cal fe­li­ci­ta el Rei pel dis­curs del 3 d’oc­tu­bre

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Ma­drid

El lí­der de Vox, San­ti­a­go Abas­cal, va apro­fi­tar ahir la vi­si­ta a la Zar­zu­e­la per fe­li­ci­tar i “agrair” al Rei el dis­curs del 3 d’oc­tu­bre del 2017. “És res­pon­sa­bi­li­tat dels le­gí­tims po­ders de l’Es­tat as­se­gu­rar l’or­dre cons­ti­tu­ci­o­nal i el fun­ci­o­na­ment nor­mal de les ins­ti­tu­ci­ons, la vi­gèn­cia de l’Es­tat de dret i l’au­to­go­vern de Ca­ta­lu­nya, ba­sat en la Cons­ti­tu­ció i en el seu Es­ta­tut d’Au­to­no­mia”, va dir Fe­lip VI en aquell dis­curs pro­nun­ci­at dos di­es des­prés del re­fe­rèn­dum de l’1-O.

Per Abas­cal, el Rei es va con­ver­tir amb aque­lles paraules en “sím­bol de la uni­tat d’Es­pa­nya” i ai­xí l’hi va fer sa­ber du­rant la se­va tro­ba­da, en què el lí­der de Vox, que no do­na­rà su­port a la in­ves­ti­du­ra de Pe­dro Sánc­hez, va ad­vo­car per tor­nar a apli­car l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció a Ca­ta­lu­nya per­què, a pa­rer seu, “l’Es­tat en aquest mo­ment no té els me­ca­nis­mes per de­fen­sar-se dels qui vo­len tren­car l’or­dre cons­ti­tu­ci­o­nal”.

Des­prés de veu­re Fe­lip VI, el lí­der de la for­ma­ció d’ul­tra­dre­ta va de­nun­ci­ar da­vant la prem­sa “l’ano­ma­lia de­mo­crà­ti­ca que su­po­sa que s’obli­gui el Rei a reu­nir-se amb su­po­sats di­pu­tats que s’han con­ju­rat con­tra la Cons­ti­tu­ció i han col·la­bo­rat amb or­ga­nit­za­ci­ons cri­mi­nals en el marc d’un cop d’Es­tat”. Era una crí­ti­ca di­ri­gi­da a la di­pu­ta­da de JxCat Lau­ra Bor­ràs, que el va pre­ce­dir en la vi­si­ta al pa­lau de la Zar­zu­e­la.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.