Ca­sa­do ava­la una abs­ten­ció d’UPN a Sánc­hez a can­vi de Na­var­ra

El lí­der del PP con­fir­ma el vot ne­ga­tiu del seu grup per­què hi ha al­ter­na­ti­ves

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Ma­drid

La si­tu­a­ció no té res a veu­re amb la del 2016, qu­an el PSOE es va abs­te­nir per­què Ma­ri­a­no Ra­joy po­gués go­ver­nar i no ha­ver d’anar a unes ter­ce­res elec­ci­ons. Per ai­xò, el PP no es plan­te­ja que els po­pu­lars pu­guin fa­ci­li­tar, ni amb el sí ni amb l’abs­ten­ció, la in­ves­ti­du­ra de Pe­dro Sánc­hez, i ai­xí l’hi va dir Pa­blo Ca­sa­do al Rei du­rant l’au­di­èn­cia que van man­te­nir en la ron­da de con­sul­tes per desig­nar can­di­dat a la pre­si­dèn­cia del go­vern cen­tral.

Pel lí­der po­pu­lar, la si­tu­a­ció no és ni sem­blant a la de fa tres anys, per­què hi ha al­ter­na­ti­ves per­què Sánc­hez pu­gui ser in­ves­tit, co­men­çant per Ciu­ta­dans, a qui no va es­men­tar, pe­rò sí que va re­cor­dar els qui al seu dia van fir­mar l’ano­me­nat pac­te de l’abra­ça­da, que des­prés va que­dar en no res. Pe­rò el que sí que va fer ahir Ca­sa­do va ser do­nar l’apro­va­ció per­què la Unió del Po­ble Na­var­rès (UPN) o, més ben dit, els dos re­pre­sen­tants de Na­var­ra Su­ma –co­a­li­ció de la qual tam­bé for­men part PP i Cs–, fa­ci­li­ti la in­ves­ti­du­ra de Sánc­hez amb la se­va abs­ten­ció, sem­pre que el PSOE per­me­ti que Na­var­ra no cai­gui “en mans de Bil­du” i pu­gui ser go­ver­na­da per Na­var­ra Su­ma.

En ro­da de prem­sa al Con­grés des­prés de l’au­di­èn­cia amb el Rei, Ca­sa­do va anar més en­llà i va as­se­gu­rar que fins i tot en el cas que Co­a­li­ció Ca­nà­ria –que ha dit que vo­ta­rà en con­tra de la in­ves­ti­du­ra de Sánc­hez si hi ha cap me­na d’acord amb Po­dem– vol­gués can­vi­ar i fer cos­tat a Sánc­hez, no se­ria un re­qui­sit per do­nar els vots del PP a aques­ta for­ma­ció per

El di­ri­gent po­pu­lar es­tà con­ven­çut que, ar­ri­bat el cas, Po­dem i Cs evi­ta­ran una re­pe­ti­ció elec­to­ral

go­ver­nar les Ca­nà­ri­es.

L’úni­ca co­sa que de­ma­na Ca­sa­do és que la in­ves­ti­du­ra no s’allar­gui en el temps, per­què Es­pa­nya ne­ces­si­ta te­nir un go­vern, ate­sa la si­tu­a­ció eco­nò­mi­ca i la cri­si ter­ri­to­ri­al, que s’agreu­ja­rà qu­an es fa­ci pú­bli­ca la sen­tèn­cia del ju­di­ci pel pro­cés. Ca­sa­do tam­bé pen­sa en les paraules de Sánc­hez al lí­der d’ERC, Ori­ol Jun­que­ras, du­rant la ses­sió cons­ti­tu­ti­va del Con­grés, qu­an li va dir “no et pre­o­cu­pis”, i per ai­xò creu que hi ha d’ha­ver go­vern com més avi­at mi­llor, per­què tots sà­pi­guen a què s’han d’ate­nir. El PP, va dir Ca­sa­do al Rei, exer­ci­rà una opo­si­ció fer­ma i lle­ial. “Els es­pa­nyols ens van en­car­re­gar li­de­rar l’opo­si­ció i li­de­rar Es­pa­nya des de l’opo­si­ció”, va dir, i el PP ho fa­rà.

Tot i que Ca­sa­do as­se­gu­ra que “no ens fi­em de Sánc­hez”, per­què “no té un pro­jec­te per a Es­pa­nya”, con­fia que fa­ci el que ell pen­sa que ha de fer, és a dir, afa­nyar-se i no di­la­tar més el ca­len­da­ri, per­què “els es­pa­nyols es­tan ex­haus­tos del ci­cle elec­to­ral”, amb la qual co­sa, a pa­rer seu, és ho­ra que “l’elec­to­ra­lis­me do­ni pas a l’es­ta­bi­li­tat”.

Ca­sa­do es­tà con­ven­çut que hi hau­rà in­ves­ti­du­ra per­què la pos­si­bi­li­tat de re­pe­tir elec­ci­ons a Po­dem no li in­teres­sa, amb la qual co­sa, en­ca­ra que si­gui a l’úl­tim mi­nut, fa­rà un gest de su­port i no pro­vo­ca­rà re­pe­tir les elec­ci­ons. Des­prés veu Cs, que, si en el seu mo­ment va fir­mar el pac­te de l’abra­ça­da amb Sánc­hez, ara hi po­dria tor­nar “des­prés de di­ver­ses ron­des i abans d’anar a elec­ci­ons”.

Ai­xí doncs, els po­pu­lars no ve­uen “una si­tu­a­ció de blo­queig”, i és per ai­xò que exer­ci­ran l’opo­si­ció – allà on els van si­tu­ar els ciu­ta­dans– i que vo­ta­ran no a la in­ves­ti­du­ra de Sánc­hez.

RICARDO RU­BIO / EP

El lí­der del PP, Pa­blo Ca­sa­do, va com­pa­rèi­xer da­vant dels pe­ri­o­dis­tes des­prés d’en­tre­vis­tar-se amb el Rei

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.