Ri­ve­ra tan­ca la por­ta a fa­ci­li­tar la in­ves­ti­du­ra del can­di­dat del PSOE

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Ma­drid

Albert Ri­ve­ra no s’abs­tin­drà en la in­ves­ti­du­ra de Pe­dro Sánc­hez. Ciu­ta­dans vo­ta­rà en con­tra que el lí­der del PSOE si­gui pre­si­dent. La idea de Ri­ve­ra és anar-se’n a l’opo­si­ció “tal com han in­di­cat les ur­nes”, se­gons va ex­pli­car ahir en una ro­da de prem­sa que va fer al Con­grés des­prés de pas­sar con­sul­tes amb el Rei al pa­lau de la Zar­zu­e­la.

El pre­si­dent de la for­ma­ció ta­ron­ja tan­ca­va ai­xí la por­ta a una abs­ten­ció que li ha­vi­en de­ma­nat ahir ma­teix des de la Mon­cloa. La vi­ce­pre­si­den­ta del Go­vern es­pa­nyol, Car­men Cal­vo, va de­ma­nar al ma­tí a Ciu­ta­dans i el PP que s’abs­tin­guin en la vo­ta­ció d’in­ves­ti­du­ra, co­sa que per­me­tria a Sánc­hez ser pre­si­dent sen­se els in­cò­mo­des vots dels in­de­pen­den­tis­tes ca­ta­lans o de Bil­du.

A Ri­ve­ra va cal­dre treu­re-li la res­pos­ta amb pin­ces. Du­rant to­ta la ro­da de prem­sa va evi­tar con­fir­mar que no hi hau­rà abs­ten­ció. Al fi­nal ho va dir tí­mi­da­ment, i des­prés fonts de Ciu­ta­dans van con­fir­mar que han des­car­tat aques­ta pos­si­ble abs­ten­ció.

La si­tu­a­ció és in­cò­mo­da, per­què a Na­var­ra va gua­nyar Na­var­ra Su­ma, la co­a­li­ció for­ma­da per PP, Cs i UPN, que es va que­dar molt a prop de la ma­jo­ria ab­so­lu­ta. Na­var­ra Su­ma vol evi­tar que els so­ci­a­lis­tes na­var­re­sos for­min go­vern amb Ge­roa Bai i per ai­xò re­cla­ma que el PSN desis­tei­xi de ne­go­ci­ar amb els na­ci­o­na­lis­tes i s’abs­tin­gui en la in­ves­ti­du­ra de Ja­vi­er Es­par­za, d’UPN.

Es­par­za va ar­ri­bar a plan­te­jar di­me­cres, tam­bé des­prés de la vi­si­ta al Rei, la pos­si­bi­li­tat que els dos di­pu­tats de la se­va for­ma­ció al Con­grés s’abs­tin­guin en la in­ves­ti­du­ra de Sánc­hez a can­vi que els so­ci­a­lis­tes no po­sin pals a les ro­des al go­vern de Su­ma Na­var­re­sa.

Pe­rò Ri­ve­ra no com­par­teix pa­rer amb Es­par­za, i ai­xò sí que ho va dei­xar molt clar a la ro­da de prem­sa d’ahir subrat­llant que ca­das­cun dels so­cis d’aques­ta co­a­li­ció té “au­to­no­mia per pren­dre les se­ves de­ci­si­ons”. Mal­grat no ad­he­rir-se a la via d’UPN, el lí­der de Ciu­ta­dans va re­cla­mar als so­ci­a­lis­tes que per­me­tin “go­ver­nar a la llis­ta més vo­ta­da a Na­var­ra”, per­què “aques­ta és una qües­tió d’Es­tat”.

“No es pot per­me­tre que go­ver­ni Ba­ta­su­na [amb re­fe­rèn­cia a la ne­ces­sà­ria abs­ten­ció de Bil­du per al go­vern d’es­quer­res]. En aques­ta si­tu­a­ció no es po­den can­vi­ar cro­mos”, va re­blar.

El lí­der de Ciu­ta­dans de­ma­na als so­ci­a­lis­tes que per­me­tin go­ver­nar Na­var­ra Su­ma a la co­mu­ni­tat fo­ral

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.