Igle­si­as es­pe­ra a veu­re com aca­ba l’ober­tu­ra al cen­tre de Sánc­hez

Po­dem trans­met al Rei la se­va apos­ta per una co­a­li­ció es­ta­ble i pro­gres­sis­ta

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Ma­drid

Pa­blo Igle­si­as s’ha po­sat en mo­de re­pòs: el mo­tor al ra­len­tí i la pa­lan­ca en punt mort en es­pe­ra que el PSOE de­ci­dei­xi co­men­çar el fes­teig de vo­lun­tats per a la in­ves­ti­du­ra. Hi ha mol­tes ma­ne­res de con­ju­gar la veu pas­si­va en po­lí­ti­ca. Ma­ri­a­no Ra­joy va con­ver­tir la re­sis­tèn­cia bi­zan­ti­na en la se­va prin­ci­pal vir­tut en el joc po­lí­tic, i amb ai­xò va der­ro­tar el bàn­dol az­na­rià del PP el 2008. Pe­rò tam­bé, en el seu de­fec­te més gran, el que va dei­xar que les bar­dis­ses en­va­ïs­sin el ca­mí per on dis­cor­ri­en les re­la­ci­ons po­lí­ti­ques en­tre Ma­drid i Bar­ce­lo­na.

A Igle­si­as li agra­da més ser sub­jec­te que ob­jec­te, con­ju­gar-se que re­bre ac­ció del verb, pe­rò la tes­si­tu­ra poste­lec­to­ral li de­ma­na una al­tra co­sa. De mo­ment. El PSOE no es po­sa en con­tac­te amb nin­gú –el mal hu­mor dels seus even­tu­als so­cis ha es­tat pa­tent en aques­tes jor­na­des de con­sul­tes amb el Rei– i té els seus ter­mi­nals co­mu­ni­ca­tius re­cep­tant dut­xes fre­des a tots ells i llan­çant fe­ro­mo­nes a ca­no­na­des en di­rec­ció a la seu ta­ron­ja del bar­ri de la Con­cep­ci­ón, on Albert Ri­ve­ra con­ti­nua re­but­jant les ma­gar­ru­fes so­ci­a­lis­tes, amb tot el ve­lam del par­tit a la ban­da d’es­tri­bord. Ri­ve­ra som­riu a des­tra i ofe­reix l’es­que­na a si­nis­tra. “El pri­mer que ha fet Sánc­hez és allar­gar la mà a Ciu­ta­dans. No ho dic jo, ho sa­ben vos­tès, per­què ho di­uen els mem­bres del go­vern: és evi­dent que Pe­dro Sánc­hez es­tà bus­cant el su­port d’Albert Ri­ve­ra, i tam­bé sem­bla evi­dent que no l’es­tà tro­bant”, iro­nit­za­va ahir Igle­si­as des­prés de la vi­si­ta al Mo­nar­ca. En­ca­ra no hi ha go­vern PSOE-Ciu­ta­dans per­què Ri­ve­ra no vol, no pas per­què els de Fer­raz ha­gin es­ca­ti­mat ma­gar­ru­fes.

Fa du­es set­ma­nes que no in­ter­can­via cap mis­sat­ge amb la Mon­cloa, va con­fes­sar Igle­si­as. L’es­tra­tè­gia de Pe­dro Sánc­hez, ahir subrat­lla­da per la vi­ce­pre­si­den­ta Car­men Cal­vo, és fer-se pre­gar pot­ser fins des­prés de la cons­ti­tu­ció de les cor­po­ra­ci­ons mu­ni­ci­pals el 15 de maig. Una in­ver­sió de ter­mes, com subrat­lla­va el co­or­di­na­dor d’IU, Al­ber­to Gar­zón, que an­ti­ci­pa­va: “Es­pe­ro que el PSOE no es­ti­gui temp­tat de con­ver­tir la ne­go­ci­a­ció de go­vern en un xan­tat­ge, ba­sat en qui té més a per­dre en lloc d’en­fo­car-la en quant po­dem gua­nyar tots”. Si aques­ta idea ba­lla pels caps de Fer­raz i la Mon­cloa, po­dri­en tro­bar-se amb una sor­pre­sa des­a­gra­da­ble.

Si aquest joc de ner­vis mo­les­ta Pa­blo Igle­si­as, ha de­ci­dit dis­si­mu­lar, per­què ahir res­po­nia a les pre­gun­tes so­bre el re­tard de l’even­tu­al ne­go­ci­a­ció amb pi­car­di­es i re­cor­rent a la sor­na, lleu­ge­ra­ment rep­ta­dor: “No con­ce­bo que el can­di­dat ar­ri­bi a una in­ves­ti­du­ra

“No m’ima­gi­no que el can­di­dat ar­ri­bi a la in­ves­ti­du­ra sen­se te­nir tan­cats els su­ports”, des­a­fia el lí­der li­la

sen­se te­nir tan­cats els su­ports”.

El lí­der de Po­dem, que avui es reu­neix amb la tau­la con­fe­de­ral del seu grup par­la­men­ta­ri i de­mà pre­si­deix el con­sell ciu­ta­dà es­ta­tal del par­tit, on es de­ci­di­ran els can­vis or­gà­nics pro­po­sats per l’exe­cu­ti­va, va man­te­nir da­vant el Rei la se­va apos­ta per un go­vern de co­a­li­ció que “ga­ran­tei­xi l’es­ta­bi­li­tat i po­lí­ti­ques pro­gres­sis­tes”. No es­ta­bleix lí­ni­es

ver­me­lles i no vol par­lar de nú­me­ros o noms per als mi­nis­te­ris, si­nó d’un pro­gra­ma de go­vern que, par­tint del pre­a­cord pres­su­pos­ta­ri de l’oc­tu­bre, ar­ti­cu­li un gir po­lí­tic que con­ver­tei­xi Es­pa­nya en una re­fe­rèn­cia eu­ro­pea de po­lí­ti­ques que rec­ti­fi­quin les fra­cas­sa­des po­lí­ti­ques d’aus­te­ri­tat i or­to­dò­xia ne­o­li­be­ral que, a pa­rer seu, són l’ar­rel de la cri­si po­lí­ti­ca de la UE. Ai­xí l’hi va

ex­pli­car a Fe­lip VI, “un ho­me in­tel·li­gent amb qui sem­pre és un pla­er par­lar de po­lí­ti­ca”.

Qu­an co­men­ci la ne­go­ci­a­ció, pres­sent Pa­blo Igle­si­as, “hi hau­rà molts di­es his­tò­rics, no­tí­ci­es mai vis­tes i mol­ta ter­tú­lia, pe­rò for­ma part del joc de­mo­crà­tic. Hau­ran de ser pa­ci­ents”, va de­ma­nar a la prem­sa. I es va po­sar en mo­de es­tal­vi d’ener­gia.

EMILIA GUTIÉRREZ

Pa­blo Igle­si­as en la com­pa­rei­xen­ça al Con­grés dels Di­pu­tats des­prés de reu­nir-se amb el rei Fe­lip

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.