Asens diu que hi ha di­à­leg, pe­rò no ne­go­ci­a­ció

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

Jau­me Asens, por­ta­veu d’En Co­mú Po­dem al Con­grés, va as­se­gu­rar des­prés de vi­si­tar el Rei que hi ha di­à­leg amb el PSOE pe­rò res de sem­blant a una ne­go­ci­a­ció. Pa­blo Igle­si­as des­prés va ser més con­cret i va dir que Ire­ne Mon­te­ro i Adri­a­na Las­tra, o el ma­teix Asens amb Mi­quel Ice­ta, man­te­nen un con­tac­te fluid pe­rò que res­pon més a la nor­ma­li­tat de les re­la­ci­ons que a l’avant­sa­la d’una ne­go­ci­a­ció. Asens va trans­me­tre a Fe­lip VI la pre­o­cu­pa­ció pels pre­sos del pro­cés i va de­ba­tre amb el Mo­nar­ca so­bre els di­fe­rents po­si­ci­o­na­ments de les di­fe­rents ju­ris­dic­ci­ons res­pec­te als fets de l’1-O com­pa­rant les in­ter­lo­cu­tò­ri­es de les jus­tí­ci­es ale­ma­nya i bel­ga amb les dels jut­jats ca­ta­lans que di­ri­mei­xen li­ti­gis re­la­ci­o­nats amb els fets d’oc­tu­bre, i el con­trast de tot ai­xò amb l’ac­tu­a­ció del Tri­bu­nal Su­prem. Tam­bé es va pro­nun­ci­ar, com la res­ta de con­flu­èn­ci­es –Equo, Ga­lí­cia en Co­mú i Es­quer­ra Uni­da–, a fa­vor d’un go­vern cen­tral de co­a­li­ció. Asens no va vo­ler par­lar de lí­ni­es ver­me­lles o ul­ti­mà­tums, pe­rò va in­sis­tir que la re­si­li­èn­cia del bi­par­ti­dis­me es­pa­nyol i la se­va al·lèr­gia a exe­cu­tius plu­rals és “una ano­ma­lia eu­ro­pea”. El por­ta­veu dels co­muns va subrat­llar que a Eu­ro­pa s’han as­sa­jat múl­ti­ples ar­ti­cu­la­ci­ons de go­verns de co­a­li­ció, i que la for­ma adop­ta­da no és el més im­por­tant. Pe­rò va in­sis­tir que no­més des del go­vern es pot ga­ran­tir el com­pli­ment dels acords.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.