JxCat re­treu al Rei el dis­curs del 3-O i de­ma­na em­pa­tia per als pre­sos

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Ma­drid

Lau­ra Bor­ràs es va es­tre­nar ahir com a por­ta­veu del grup de JxCat al Con­grés re­em­pla­çant Jor­di Sànc­hez, a la pre­só, en la ron­da de con­sul­tes amb el Mo­nar­ca, i va apro­fi­tar la vi­si­ta per trans­me­tre a Fe­lip VI el ne­guit que el seu dis­curs del 3 d’oc­tu­bre del 2017 va pro­vo­car en molts ca­ta­lans, “molts d’ells mo­nàr­quics”. Bor­ràs es va mos­trar com­pla­gu­da amb el to ama­ble i dis­po­sat a es­col­tar del cap d’Es­tat, mal­grat les se­ves evi­dents dis­cre­pàn­ci­es, i va de­ma­nar al Rei em­pa­tia per als po­lí­tics pro­ces­sats per l’1-O.

“Li he mi­rat als ulls per dir-li el que pot­ser mai no ha­via sen­tit d’una do­na ca­ta­la­na, per­què no es va vo­ler reu­nir amb Car­me For­ca­dell”, va ex­pli­car a la prem­sa des­prés de la reu­nió a la Zar­zu­e­la. Bor­ràs va as­se­nya­lar que, des­prés del re­buig del Su­prem que Jor­di Sànc­hez anés a la ron­da de con­sul­tes, ahir as­su­mia ser “la se­va veu, al­ho­ra que por­ta­veu de Junts per Ca­ta­lu­nya i al­ta­veu de la si­tu­a­ció de pre­só dels po­lí­tics ca­ta­lans”, a qui en tot mo­ment, va ex­pli­car, es va re­fe­rir da­vant el Rei com a “pre­sos po­lí­tics” sen­se que aquest ma­ni­fes­tés in­con­ve­ni­ent que s’ex­pres­sés en aquests ter­mes.

Bor­ràs, que va anun­ci­ar que JxCat no de­ma­na­rà als di­pu­tats sus­pe­sos i a la pre­só la re­nún­cia de les se­ves ac­tes, va trans­me­tre a Fe­lip VI que, de ca­ra a la in­ves­ti­du­ra, Es­pa­nya ne­ces­si­ta un go­vern que apos­ti pel di­à­leg i la so­lu­ció po­lí­ti­ca per abor­dar el con­flic­te ca­ta­là. Pe­rò no va con­cre­tar si aquest go­vern po­dria ser el PSOE. És a dir, no va avan­çar el sen­tit del seu vot.

La di­pu­ta­da ca­ta­la­na va in­di­car que vi­si­ta­va el Mo­nar­ca en qua­li­tat de rei d’Es­pa­nya, per­què “els ca­ta­lans no te­nim rei”, i que en aquest sen­tit li va tras­lla­dar la se­va opi­nió so­bre quin rol hau­ria d’exer­cir res­pec­te a Ca­ta­lu­nya. És a dir, el va con­vi­dar a te­nir un pa­per d’ar­bi­trat­ge i mo­de­ra­ció en el con­flic­te po­lí­tic, en lloc d’adop­tar “una po­si­ció de part”, en al·lu­sió al dis­curs del 3 d’oc­tu­bre.

“Fi­nal­ment li he dit que no pot cas­ti­gar-se una re­a­li­tat ig­no­rant­la”, va pros­se­guir Bor­ràs, “i que cal fer l’es­forç de com­pren­dre-la”. Bor­ràs va vo­ler po­sar de ma­ni­fest la re­lle­vàn­cia po­lí­ti­ca de la se­va tro­ba­da en la me­su­ra que, a pa­rer seu, su­po­sa que “aques­ta re­a­li­tat s’ha as­se­gut da­vant d’ell per do­nar-li a conèi­xer la si­tu­a­ció”. Bor­ràs, en con­tra del que des­prés va ex­pli­car Jau­me Asens, por­ta­veu dels co­muns, con­si­de­ra que el Mo­nar­ca no té con­tac­te pro­fund amb la re­a­li­tat ca­ta­la­na ac­tu­al i va as­su­mir la ne­ces­si­tat de fer-li ar­ri­bar el sen­ti­ment de mi­li­ons de ca­ta­lans que do­nen su­port al dret a de­ci­dir o la in­de­pen­dèn­cia, du­rant una reu­nió més llar­ga del que es­ta­va pre­vist en què, se­gons va re­la­tar, es va fer pa­tent la di­fe­rèn­cia d’opi­ni­ons en­tre els dos, mal­grat la cor­di­a­li­tat.

A més, tam­bé va in­di­car que va do­nar a Fe­lip VI una car­ta per­so­nal de Jor­di Sànc­hez el con­tin­gut de la qual va dir que des­co­nei­xia. Bor­ràs va pro­var de fer par­tí­cip el Rei del seu con­ven­ci­ment que la re­pres­sió pe­nal no és el ca­mí per so­lu­ci­o­nar la cri­si ca­ta­la­na. “Li he dit que la re­pres­sió no tin­dria els efec­tes que per­se­gueix i que no es pot ju­di­ci­a­lit­zar la po­lí­ti­ca. Que no ens ren­di­rem i que per­sis­ti­rem”.

EMILIA GUTIÉRREZ

Lau­ra Bor­ràs

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.