Vox re­gis­tra la se­va es­me­na con­tra el pres­su­post an­da­lús de PP i Cs

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Se­vi­lla

El des­a­fi­a­ment és so­bre la tau­la. Vox An­da­lu­sia va re­gis­trar ahir la se­va es­me­na a la to­ta­li­tat dels pres­su­pos­tos que va pre­sen­tar di­ven­dres la Jun­ta d’An­da­lu­sia, els pri­mers del go­vern del can­vi del PP i Ciu­ta­dans des­prés de 37 anys d’ad­mi­nis­tra­ció so­ci­a­lis­ta a la co­mu­ni­tat. El pre­si­dent, el po­pu­lar Ju­an Ma­nu­el Mo­re­no Bo­ni­lla, no s’ima­gi­na “que des­prés d’ha­ver ha­gut d’es­pe­rar qu­a­ran­ta anys per can­vi­ar An­da­lu­sia, tot d’una, qu­an fa qua­tre me­sos que hi som, no s’apro­vin els pres­su­pos­tos”.

Els par­tits de la Jun­ta te­nen set di­es, fins al ple del dia 12, per ne­go­ci­ar amb la ul­tra­dre­ta i acon­se­guir que re­ti­rin l’es­me­na. Vox exi­geix que Ciu­ta­dans “s’as­se­gui” amb ells. “O és que pre­te­nen que els apro­vem qua­tre pres­su­pos­tos sen­se ne­go­ci­ar?”, diu. La pi­lo­ta és, doncs, a la teu­la­da de Mo­re­no i del vi­ce­pre­si­dent i lí­der de Cs, Ju­an Ma­rín.

La de­ci­sió de Vox d’apos­tar fort per pri­me­ra ve­ga­da des dels co­mi­cis del 2 de desem­bre té una do­ble lec­tu­ra, es­ta­tal i au­to­nò­mi­ca. San­ti­a­go Abas­cal ne­ces­si­ta dis­po­sar de l’exem­ple an­da­lús per ne­go­ci­ar en al­tres co­mu­ni­tats i ajun­ta­ments. I fins ara, els seus 12 di­pu­tats a An­da­lu­sia han tin­gut un pes igual a ze­ro. Igno­rats per Cs i to­re­jats pel PP, els re­pre­sen­tants de la ul­tra­dre­ta an­da­lu­sa han pe­cat de “pas­se­rells”, com des­criu un po­lí­tic con­ser­va­dor an­da­lús.

El sen­ti­ment d’inu­ti­li­tat s’ha es­tès en­tre els re­pre­sen­tants i vo­tants de Vox a An­da­lu­sia, i aquests pres­su­pos­tos cons­ti­tu­ei­xen la pri­me­ra oca­sió im­por­tant per ca­li­brar si el su­port de Vox a Mo­re­no Bo­ni­lla a la in­ves­ti­du­ra ha­via val­gut la pe­na. Per Fran­cis­co Ser­ra­no, Ale­jan­dro Hernán­dez i la res­ta dels di­ri­gents d’ul­tra­dre­ta, la de­cep­ció ha es­tat ma­jús­cu­la. A pa­rer seu, els comp­tes de PP i Cs “te­nen un tuf so­ci­al­de­mò­cra­ta”, “po­dri­en ha­ver es­tat pre­sen­tats pel PSOE” i “l’es­pe­rit del can­vi bri­lla per la se­va ab­sèn­cia”, han de­cla­rat.

La ve­ri­ta­ble le­gis­la­tu­ra co­men­ça ara a An­da­lu­sia, des­prés dels co­mi­cis ge­ne­rals i mu­ni­ci­pals, tot i que ja han pas­sat sis me­sos des de les au­to­nò­mi­ques. Ai­xí ho en­te­nen tots els par­tits, que han es­tat fent la mig­di­a­da en es­pe­ra que es com­plís el ca­len­da­ri elec­to­ral. Tam­bé la so­ci­a­lis­ta Su­sa­na Dí­az, que, des­prés de re­but­jar aban­do­nar la co­mu­ni­tat i les ofer­tes re­bu­des per part de Pe­dro Sánc­hez per treu­re-se-la de so­bre, s’aca­ba de col·lo­car el ves­tit de cap de l’opo­si­ció que man­te­nia pen­jat a l’ar­ma­ri per fal­ta d’ús.

El re­gla­ment del Par­la­ment an­da­lús es­ta­bleix que to­tes les es­me­nes a la to­ta­li­tat dels pres­su­pos­tos es vo­tin en con­junt. Ai­xò vol dir que si el PSOE, En­da­vant

Els ul­tres es­pe­ren que la Jun­ta ac­cep­ti ne­go­ci­ar uns comp­tes que ve­ten per “con­ti­nuis­tes” i “so­ci­al­de­mò­cra­tes”

An­da­lu­sia i Vox vo­ten a fa­vor de les se­ves pro­pos­tes, els comp­tes es re­but­ja­ran. És una si­tu­a­ció di­fí­cil, pe­rò no im­pos­si­ble de sal­var. La Jun­ta té set di­es per con­vèn­cer Vox, a can­vi de ces­si­ons que la ul­tra­dre­ta con­si­de­ri su­fi­ci­ents.

Tot i que Ciu­ta­dans man­té la se­va po­si­ció de fer l’es­tà­tua, Ma­rín és molt cons­ci­ent que el des­a­fi­a­ment de Vox pren cos ins­ti­tu­ci­o­nal i la ul­tra­dre­ta no pot per­me­tre’s el lu­xe de no treu­re avan­tat­ges de l’em­bat. Els seus vo­tants no els ho per­do­na­ri­en.

Amb Dí­az ocu­pa­da en al­tres co­ses i En­da­vant An­da­lu­sia de­di­da­da als seus afers, els pri­mers sis me­sos del go­vern del can­vi han es­tat sum­ma­ment plà­cids, amb prou fei­nes ini­ci­a­ti­ves de pes po­pu­lar, di­ver­ses ba­da­des atri­bu­ï­bles a la fal­ta d’ex­pe­ri­èn­cia en la ges­tió i una sen­sa­ció ge­ne­ra­lit­za­da que les co­ses con­ti­nu­en més o menys com es­ta­ven qu­an hi ha­via els so­ci­a­lis­tes. Ai­xí, no s’ha apri­mat l’ano­me­na­da ad­mi­nis­tra­ció pa­ral·le­la; no s’han pres me­su­res con­tra els nom­bro­sos ca­sos de fa­vo­ri­tis­me, i s’han man­tin­gut els pri­vi­le­gis dels po­lí­tics que tant fan en­fa­dar a la ciu­ta­da­nia, com els ajuts al llo­guer dels di­pu­tats que vi­uen fo­ra de Se­vi­lla.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.