PATRIMONIS AL DE­TALL

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

PE­DRO SÁNC­HEZ Pre­si­dent del Go­vern

Va in­gres­sar 96.391 eu­ros, dels quals 16.666 per drets d’au­tor del seu lli­bre. Té, en­tre al­tres béns, dos ha­bi­tat­ges i un pla de pen­si­ons de 104.091 eu­ros

PA­BLO CA­SA­DO Pre­si­dent del PP

Va co­brar 47.720 eu­ros com a pre­si­dent del seu par­tit, té un ha­bi­tat­ge amb ga­rat­ge a Ma­drid i 30.831 eu­ros al banc. Deu 234.000 eu­ros d’hi­po­te­ca

PE­DRO DU­QUE Mi­nis­tre de Ci­èn­cia i In­no­va­ció

Té una car­te­ra en ac­ci­ons i fons de 952.778 eu­ros, ren­des anu­als de 88.872 i 316.712 als seus comp­tes. De­cla­ra tres ha­bi­tat­ges, un cot­xe i una bar­ca

ADOL­FO SUÁ­REZ ILLA­NA Se­cre­ta­ri ter­cer del Con­grés

Va de­cla­rar en­tre els seus béns un ha­bi­tat­ge a Ma­drid, tres Mer­ce­des i un Land Ro­ver, i gai­re­bé mig mi­lió d’eu­ros per fi­nal de ser­veis pro­fes­si­o­nals

J. ALON­SO-CU­E­VI­LLAS Di­pu­tat de JxCat

De­cla­ra 629.000 eu­ros, en­tre fons d’in­ver­sió, comp­tes i al­tres béns, ha­bi­tat­ges a Bar­ce­lo­na i l’Es­tar­tit, du­es mo­tos, dos cot­xes i una em­bar­ca­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.