For­tu­nes i hi­po­te­ques

Ca­ses, cot­xes, ac­ci­ons i comp­tes ban­ca­ris, pe­rò tam­bé deu­tes, en les de­cla­ra­ci­ons de béns dels nous par­la­men­ta­ris

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - SIL­VIA HINOJOSA Bar­ce­lo­na

Pa­tri­mo­ni im­mo­bi­li­a­ri, di­ners al banc, ac­ci­ons, plans de pen­si­ons, ve­hi­cles –en­tre els quals un Porsc­he i un Ja­guar– i, per des­comp­tat, hi­po­te­ques –al­gu­nes d’ele­va­des– i prés­tecs per pa­gar... Les de­cla­ra­ci­ons de béns i ren­des pu­bli­ca­des ahir al web del Con­grés i del Se­nat ofe­rei­xen un re­trat a grans trets dels nous par­la­men­ta­ris –fal­ten una dese­na per pre­sen­tar–, al­menys pel que fa a les se­ves in­ti­mi­tats fi­nan­ce­res.

De menys a més, la di­pu­ta­da d’ERC Mar­ta Ro­si­que, la més jo­ve de l’he­mi­ci­cle, de­cla­ra 150 eu­ros en un comp­te, sen­se in­gres­sos ni pro­pi­e­tats. A l’al­tre ex­trem, el mi­nis­tre Pe­dro Du­que i l’ex­mi­nis­tra Isa­bel Gar­cía Te­je­ri­na (PP) són al­guns dels que de­ta­llen un pa­tri­mo­ni més im­por­tant, en es­pe­ra que l’ex­di­rec­tiu de Co­ca-Co­la i di­pu­tat de Cs Mar­cos de Quin­to fa­ci pú­blic

el seu, que s’es­ti­ma en­torn dels 50 mi­li­ons d’eu­ros.

Du­que de­cla­ra tres ha­bi­tat­ges, un cot­xe i una bar­ca i més de 316.000 eu­ros en comp­tes. I té in­ver­si­ons de gai­re­bé un mi­lió d’eu­ros en pro­duc­tes fi­nan­cers. La mi­nis­tra Isa­bel Ce­laá té tres ha­bi­tat­ges, dos ter­renys rús­tics i més de 150.000 eu­ros al banc, ai­xí com mig mi­lió d’eu­ros en fons d’in­ver­sió i ac­ci­ons. Un al­tre mi­nis­tre, Jo­sé Gui­rao, té un ha­bi­tat­ge a Ma­drid pe­rò fins a nou pro­pi­e­tats en al­tres zo­nes d’Es­pa­nya per va­lor ca­das­tral to­tal d’1,4 mi­li­ons. Té 443.489 eu­ros en ac­ci­ons i par­ti­ci­pa­ci­ons de di­ver­ses so­ci­e­tats, i de­cla­ra un qua­dre de Wendy Whi­te va­lo­rat en 11.150 eu­ros.

La pro­pi­e­tà­ria del Porsc­he Pa­na­me­ra és la di­pu­ta­da de Vox Ma­ca­re­na Olo­na, que té fons al banc per 116.400 eu­ros. Qui con­du­eix el Ja­guar és la di­pu­ta­da de JxCat Lau­ra Bor­ràs, que de­cla­ra in­gres­sos de 91.000 eu­ros.

En­tre els pre­sos in­de­pen­den­tis­tes,

ara sus­pe­sos com a di­pu­tats, Ori­ol Jun­que­ras (ERC) de­cla­ra dos ha­bi­tat­ges com­par­tits i qua­tre fons de pen­si­ons per 210.000 eu­ros, i Jo­sep Rull (JxCat) do­na la da­da dels 65.000 eu­ros que va in­gres­sar com a as­ses­sor del PDECat.

Pe­rò en­tre els in­de­pen­den­tis­tes és l’ad­vo­cat Jau­me Alon­so-Cu­e­vi­llas (JxCat) qui reu­neix un pa­tri­mo­ni més im­por­tant: 629.000 eu­ros, en­tre fons d’in­ver­sió, comp­tes i al­tres béns, a més d’ha­bi­tat­ges a Bar­ce­lo­na i l’Es­tar­tit, du­es mo­tos, dos cot­xes i una em­bar­ca­ció.

Una al­tra da­da cu­ri­o­sa l’ofe­reix la de­cla­ra­ció de Pe­dro Sánc­hez. El pre­si­dent va in­gres­sar 96.391 eu­ros, dels quals 16.666 van ser per

drets d’au­tor del seu lli­bre. Té dos ha­bi­tat­ges amb ga­rat­ge a Ma­drid, 40.470 eu­ros al banc i un pla de pen­si­ons de 104.091. I un prés­tec hi­po­te­ca­ri de 90.530 eu­ros.

L’ex­mi­nis­tra Gar­cía Te­je­ri­na és una de les di­pu­ta­des més ri­ques. Va co­brar més de 120.000 eu­ros per di­vi­dends d’ac­ci­ons, ren­des d’una plan­ta fo­to­vol­tai­ca i una ex­plo­ta­ció agrà­ria. Aca­ba de de­ma­nar un prés­tec hi­po­te­ca­ri per 900.000 eu­ros i un al­tre de per­so­nal de 194.000. Tam­bé té part de di­ver­sos ha­bi­tat­ges he­re­tats i par­ti­ci­pa­ci­ons en so­ci­e­tats que te­nen pi­sos i lo­cals co­mer­ci­als, a més de 214.000 eu­ros al banc. Caye­ta­na Ál­va­rez de To­le­do (PP) té

397.000 eu­ros al banc i tres ha­bi­tat­ges (a Ma­drid, Fran­ça i l’Ar­gen­ti­na). I Adol­fo Suá­rez Illa­na va in­gres­sar més de 200.000 eu­ros per ac­ti­vi­tats pro­fes­si­o­nals i 45.000 eu­ros en di­vi­dends i par­ti­ci­pa­ció en so­ci­e­tats. I de­cla­ra gai­re­bé mig mi­lió d’eu­ros per aca­ba­ment de ser­veis pro­fes­si­o­nals. Té un ha­bi­tat­ge i ter­renys rús­tics he­re­tats i tres Mer­ce­des i un Land Ro­ver.

El lí­der del PP, Pa­blo Ca­sa­do, pa­ga una hi­po­te­ca de 280.000 eu­ros, men­tre que a Albert Ri­ve­ra (Cs) li que­den per pa­gar més de 300.000 eu­ros de les du­es hi­po­te­ques que té a Bar­ce­lo­na. Pe­rò un dels prés­tecs hi­po­te­ca­ris més alts és el del xa­let de Ga­la­pa­gar (Ma­drid) de Pa­blo Igle­si­as i Ire­ne Mon­te­ro (Po­dem), pel qual de­uen 475.000 eu­ros. Pa­blo Ec­he­ni­que té en­tre els seus béns 4.000 eu­ros en bit­coins. I San­ti­a­go Abas­cal (Vox), dos prés­tecs de 13.000 eu­ros, i de­cla­ra un tot­ter­reny i una mo­to d’al­ta ci­lin­dra­da.

COT­XES D’AL­TA GAMMA La di­pu­ta­da Ma­ca­re­na Olo­na (Vox) de­cla­ra un Porsc­he, i Lau­ra Bor­ràs (JxCat), un Ja­guar

AL­TRES BÉNS El mi­nis­tre Gui­rao con­sig­na un qua­dre de Wendy Whi­te, i Ec­he­ni­que, bit­coins

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.