Es­tras­burg ar­xi­va les de­man­des de 19 pre­sos etar­res

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Pam­plo­na

La cau­sa ha que­dat tan­ca­da de­fi­ni­ti­va­ment. El Tri­bu­nal Eu­ro­peu de Drets Hu­mans d’Es­tras­burg va ar­xi­var ahir les de­man­des de 19 pre­sos d’ETA con­tra Es­pa­nya per no ha­ver-los res­tat de les se­ves con­dem­nes els anys de pre­só com­plerts abans en al­tres pa­ï­sos eu­ro­peus. L’ar­xi­va­ment es deu a la re­ti­ra­da de les de­man­des per part dels ad­vo­cats dels re­clu­sos des­prés dels dos re­ves­sos pre­vis del ma­teix òr­gan en pro­ces­sos sem­blants i que ga­ran­ti­en un nou pro­nun­ci­a­ment en el ma­teix sen­tit.

El 2008 la Unió Eu­ro­pea va ho­mo­ge­ne­ït­zar les penes al seu ter­ri­to­ri a fi que una ma­tei­xa per­so­na no en com­plís du­es o més con­dem­nes pel ma­teix de­lic­te en di­fe­rents pa­ï­sos. Es­pa­nya va adap­tar la le­gis­la­ció al man­dat, pe­rò va in­clou­re una dis­po­si­ció apro­va­da al Con­grés que evi­ta­va l’apli­ca­ció de la nor­ma­ti­va co­mu­ni­tà­ria a les sen­tèn­ci­es a Es­pa­nya an­te­ri­ors a l’agost del 2015. A la pràc­ti­ca, la de­ci­sió afec­ta­va el gruix de pre­sos d’ETA.

Es­tras­burg ja va ava­lar a l’oc­tu­bre els tri­bu­nals es­pa­nyols en les de­man­des de San­ti Po­tros, Al­ber­to Pla­za­o­la i Fran­cis­co Mú­ji­ca Paki­to, un su­port a la po­lí­ti­ca pe­ni­ten­ci­à­ria de l’Es­tat que es va re­pro­duir a l’abril en el cas de Ke­pa Pika­bea. Des d’ales­ho­res, la res­ta de pro­ce­di­ments no te­ni­en fu­tur.

El tan­ca­ment de la cau­sa afec­ta his­tò­rics d’ETA com Ju­an Luis Aguir­re Le­te, con­dem­nat per ha­ver or­de­nat el se­grest d’Ortega La­ra, o Iñaki Bil­bao, crí­tic amb el des­ar­ma­ment i la dis­so­lu­ció de la ban­da i a la pre­só des del 2002 per l’as­sas­si­nat del re­gi­dor del PSE a Orio (Gi­puzkoa) Ju­an Pri­e­de i per ha­ver ame­na­çat jut­ges du­rant els pro­ces­sos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.