Tor­ra cri­da les ‘am­bai­xa­des’ a de­nun­ci­ar “la re­pres­sió”

El pre­si­dent de­ma­na di­fon­dre el text dels ex­perts de l’ONU

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - SERGI QUITIAN

El Go­vern no vol que es gi­ri full i in­sis­teix a rei­vin­di­car la “im­por­tan­tís­si­ma i vi­tal” re­lle­vàn­cia de l’in­for­me del Grup de Tre­ball so­bre De­ten­ci­ons Ar­bi­trà­ri­es de l’ONU que la set­ma­na pas­sa­da va ins­tar a l’ex­car­ce­ra­ció d’Ori­ol Jun­que­ras, Jor­di Sànc­hez i Jor­di Cui­xart. “Te­nim el deu­re de do­nar a conèi­xer aquest in­for­me a tot el món, us de­ma­no que com­pliu amb aquest man­dat”, va re­cla­mar ahir el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, als 12 de­le­gats in­ter­na­ci­o­nals de l’Exe­cu­tiu ca­ta­là en una reu­nió de tre­ball a Brus­sel·les acom­pa­nyat del con­se­ller d’Ac­ció Ex­te­ri­or, Al­fred Bosch.

En un en­càr­rec emi­nent­ment po­lí­tic, Tor­ra va de­ma­nar a la dot­ze­na de re­pre­sen­tants a l’es­tran­ger que si­guin “al­ta­veus de la lli­ber­tat i els drets dels ca­ta­lans” da­vant “la re­pres­sió” per di­fon­dre el do­cu­ment al mà­xim de go­verns i par­la­ments in­ter­na­ci­o­nals. Al ma­teix temps i en la ma­tei­xa lí­nia, a Ma­drid, la di­pu­ta­da de JxCat Lau­ra Bor­ràs apro­fi­ta­va la se­va tro­ba­da amb el Rei en el marc de la ron­da de con­sul­tes de la in­ves­ti­du­ra per lliu­rar-li el ma­teix dic­ta­men.

La rè­pli­ca del Go­vern cen­tral, de­ma­nar la in­ha­bi­li­ta­ció de dos dels cinc ex­perts que van redac­tar l’in­for­me, va dis­gus­tar la Ge­ne­ra­li­tat, que sos­té que el text s’em­mar­ca en la le­gis­la­ció in­ter­na­ci­o­nal “que han d’apli­car els pa­ï­sos”. “Què vol dir ai­xò d’ofen­dre or­ga­nis­mes in­ter­na­ci­o­nals? No po­dem ac­cep­tar que es menys­preï i ri­di­cu­lit­zi les Na­ci­ons Uni­des”, va cen­su­rar Bosch.

La ci­ta va ser­vir per es­ce­ni­fi­car la re­ac­ti­va­ció de la xar­xa de de­le­ga­ci­ons in­ter­na­ci­o­nals del Go­vern des­prés del 155, una de les pri­o­ri­tats fi­xa­des per Tor­ra per a la le­gis­la­tu­ra. Ai­xí, el pre­si­dent va de­fen­sar el Di­plo­cat com a ei­na per “te­nir veu prò­pia al món” i va subrat­llar el seu po­ten­ci­al eco­nò­mic. És per ai­xò que va ex­hor­tar els seus 12 re­pre­sen­tants –a la Unió Eu­ro­pea, Fran­ça, el Reg­ne Unit i Ir­lan­da, Ale­ma­nya, Eu­ro­pa Cen­tral, Ità­lia, Su­ïs­sa, Por­tu­gal, Bal­cans, pa­ï­sos nòr­dics, bàl­tics, i Es­tats Units i Ca­na­dà– a “tras­lla­dar un mis­sat­ge d’es­ta­bi­li­tat i ri­gor” so­bre la lí­nia po­lí­ti­ca i fi­nan­ce­ra de Ca­ta­lu­nya.

GE­NE­RA­LI­TAT / EP

Tor­ra i Bosch amb els 12 de­le­gats a l’es­tran­ger del Go­vern

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.