Morts in­dis­pen­sa­bles

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ - Fran­cesc-Marc Ál­va­ro

Sen­se ells no hau­ria es­tat pos­si­ble, o hau­ria cos­tat molt més temps. Sen­se ells a la fo­to­gra­fia, la com­me­mo­ra­ció re­llis­ca cap a la des­fi­gu­ra­ció, i con­ver­teix l’ús ofi­ci­al de la me­mò­ria col·lec­ti­va en una co­sa que no és fi­del a la his­tò­ria. Per­què a la fo­to hi fal­ten els rus­sos, uns morts que són in­dis­pen­sa­bles. No els han con­vi­dat. Els ac­tes del 75è ani­ver­sa­ri del desem­bar­ca­ment de Nor­man­dia han reu­nit a Ports­mouth els man­da­ta­ris de set­ze pa­ï­sos, pe­rò hi ha una ab­sèn­cia cla­mo­ro­sa: Rús­sia, con­ti­nu­a­do­ra d’aque­lla URSS que va per­dre, en­tre sol­dats i ci­vils, més de vint mi­li­ons de per­so­nes en la Se­go­na Guerra Mun­di­al. No­més en l’ofen­si­va per ar­ri­bar a Ber­lín, l’Exèr­cit Roig va re­gis­trar més bai­xes que les tro­pes nord-ame­ri­ca­nes en tot el con­flic­te.

Un al­tre dels es­ce­na­ris de la com­me­mo­ra­ció ha es­tat el cementiri ame­ri­cà de Co­lle­vi­lle-sur-Mer, al da­vant d’Oma­ha Be­ach, la plat­ja on les ai­gües te­nen en­ca­ra –es diu– un to ver­me­llós. Fa uns anys, vaig vi­si­tar aquest cementiri i vaig que­dar im­pres­si­o­nat pel gran nom­bre de tom­bes de jo­ves dels Es­tats Units que –com molts an­gle­sos, ca­na­dencs, aus­tra­li­ans, ne­o­ze­lan­de­sos, txecs, po­lo­ne­sos i fran­ce­sos de De Gau­lle– van do­nar la vi­da per fre­nar una ti­ra­nia sen­se pa­rió. Cal ca­mi­nar en­tre aque­lles tom­bes per en­ten­dre el que ha cos­tat la frà­gil lli­ber­tat de què avui gau­dim. Molts d’aquells sol­dats, de re­mots po­bles d’Ore­gon, Penn­sil­và­nia o Te­xas, no van ar­ri­bar a tre­pit­jar amb vi­da el Vell Con­ti­nent que van alli­be­rar. Pe­rò aques­ta fo­to és no­més una mei­tat de la ve­ri­tat. Per com­pren­dre el que va pas­sar ne­ces­si­tem l’al­tra mei­tat: la d’aquells jo­ves so­vi­è­tics que van mo­rir llui­tant con­tra la Wehr­macht.

No ali­men­tem la his­tò­ria-fake ,sius

No­més en l’ofen­si­va per ar­ri­bar a Ber­lín, l’Exèr­cit Roig va re­gis­trar més bai­xes que els EUA en to­ta la guerra

plau. Els his­to­ri­a­dors més ri­go­ro­sos han es­ta­blert que la cam­pa­nya de­ci­si­va de la Se­go­na Guerra Mun­di­al va te­nir lloc al front de l’Est: Hit­ler va des­ple­gar-hi 200 di­vi­si­ons. Te­nint en comp­te que 30 di­vi­si­ons més eren a Ità­lia, no­més que­da­ven dis­po­ni­bles 60 di­vi­si­ons per plan­tar ca­ra als ali­ats al front oc­ci­den­tal. Aques­tes xi­fres van ser clau per­què els 156.000 com­ba­tents que van desem­bar­car a Nor­man­dia po­gues­sin avan­çar fins a Pa­rís i molt més en­llà.

Que la no­tí­cia del 75è ani­ver­sa­ri de la ges­ta ad­mi­ra­ble, ador­na­da amb paraules bo­ni­ques dels dis­cur­sos d’al­tres temps, no ens ocul­ti la ve­ri­tat fac­tu­al. Over­lord és l’ope­ra­ció mi­li­tar més im­por­tant de la his­tò­ria pe­rò és pro­ba­ble que ha­gués fra­cas­sat si els so­vi­è­tics no ha­gues­sin em­pès he­roi­ca­ment des de l’al­tre cos­tat. Sí, la pa­ra­do­xa ja la sa­bem: les tro­pes de Sta­lin van ser, al­ho­ra, lli­ber­ta­do­res i cons­truc­to­res de rè­gims to­ta­li­ta­ris, una co­sa des­prés de l’al­tra. Pe­rò el sa­cri­fi­ci dels jo­ves so­vi­è­tics me­reix el ma­teix re­cord que el dels nord-ame­ri­cans, més en­llà i més en­çà dels nu­sos ge­o­po­lí­tics que ara ens pri­ven de veu­re Pu­tin sa­lu­dant la rei­na Eli­sa­bet II.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.