LA FO­TO DEL LECTOR

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

SEN­SE VISIBILITA­T. “Cu­an­do el au­to­bús de la lí­nea 54 está es­ta­ci­o­na­do en la nu­e­va pa­ra­da de la ca­lle Car­de­nal Reig de Bar­ce­lo­na, al es­tar tan cer­ca del pa­so de pe­a­to­nes, res­ta vi­si­bi­li­dad tan­to a los con­duc­to­res co­mo a los pe­a­to­nes”, ob­ser­va el subs­crip­tor Àn­gel Sas­tre Mar­tí­nez

Po­deu en­vi­ar les vos­tres fo­to­gra­fi­es a car­[email protected]­van­guar­dia.cat. Cal que es­ti­guin sig­na­des amb nom i cognoms i hi ha de cons­tar l’adre­ça, el te­lè­fon i el DNI o el pas­sa­port. La Vanguardia es re­ser­va el dret de pu­bli­car les que con­si­de­ri opor­tu­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.