Co­lau i l’uni­o­nis­me

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Mer­cè Cu­curny (“El Con­sis­to­ri bar­ce­lo­nès”, 3/V/2019) mos­tra com Ada Co­lau, re­pre­sen­tant de l’an­ti­sis­te­ma, ha es­de­vin­gut la dar­re­ra es­pe­ran­ça de l’uni­o­nis­me per evi­tar “els in­de­pen­den­tis­tes re­cal­ci­trants a les du­es ban­des de la pla­ça Sant Jau­me”. Amb l’ajut de Ma­nu­el Valls, que sap que “en pri­mer lloc cal pen­sar en el benes­tar de les per­so­nes”, vo­len evi­tar “per­dre la in­ter­na­ci­o­na­li­tat i la per­so­na­li­tat de ciu­tat aco­lli­do­ra i ober­ta a tot­hom”. No hi fa res que cap in­di­ca­dor ofi­ci­al des de fa més de 20 me­sos cor­ro­bo­ri aquests te­mors. Jo­sep Ma­ria Ga­nyet (Eco­no­mia, 3/VI/2019) des­ta­ca la “Bar­ce­lo­na emer­gent” i el mo­no­grà­fic El món de de­mà con­tra­po­sa la Ca­ta­lu­nya ple­na a l’Es­pa­nya bui­da.

F. RIBAS MASSANA

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.