El que pen­so del ju­di­ci

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

He lle­git el ma­gis­tral ar­ti­cle del ma­gis­trat J.A. Mar­tín Pa­llín “Re­bel­des sin ar­mas” (Po­lí­ti­ca, 6/VI/2019), amb què es­tic ple­na­ment d’acord, i m’ha fet de­ci­dir es­criu­re aques­ta car­ta.

Tinc 77 anys, he se­guit tots els di­es les ses­si­ons del ju­di­ci al pro­cés i he que­dat molt afec­tat per les de­cla­ra­ci­ons d’uns que ju­ra­ven ama­gats dar­re­re un nú­me­ro iden­ti­fi­ca­dor i uns al­tres que, en­se­nyant la ca­ra, pro­me­ti­en i sig­na­ven amb nom i cognoms. Uns que re­cor­da­ven ca­res d’odi i pa­ti­en le­si­ons que re­que­ri­en ibu­pro­fèn i uns al­tres que dol­guts pels cops res­po­ni­en a to­tes les pre­gun­tes i no els dei­xa­ven ex­pli­car el que no in­teres­sa­va als jut­ges.

Em pre­gun­to què pas­sa­rà qu­an d’aquí uns anys la jus­tí­cia eu­ro­pea di­gui que no va exis­tir re­bel·lió ni se­di­ció i que tots els anys que els pre­sos han es­tat tan­cats han es­tat una es­ta­fa, una gran in­jus­tí­cia.

De ben se­gur que tots els ma­gis­trats i fis­cals que hi han in­ter­vin­gut hau­ran es­tat con­de­co­rats, pre­mi­ats i as­cen­dits, no tin­dran cap res­pon­sa­bi­li­tat ni se’ls jut­ja­rà per pre­va­ri­ca­ció o in­com­pe­tèn­cia.

Jo, com molts, més que in­de­pen­den­tis­ta soc del grup que no vol es­tar amb els jut­ges i els po­lí­tics aquests ni amb els qui re­pre­sen­ten i pen­sa que val més sol que mal acom­pa­nyat.

MA­NU­EL ABAT DINARES Subs­crip­tor Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.