Sa­lut fa un pri­mer pas per pal·li­ar la fal­ta d’es­pe­ci­a­lis­tes

Ca­ta­lu­nya co­men­ça a for­mar més met­ges de fa­mí­lia i pe­di­a­tres

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - ANA MACPHERSON

Sa­lut ha anun­ci­at que la se­va ofer­ta de for­ma­ció de met­ges es­pe­ci­a­lis­tes, d’es­pe­ci­a­li­tats d’in­fer­me­ria i de psi­cò­legs clí­nics s’es­ti­ra per a l’any que ve gai­re­bé al mà­xim. En con­junt, un 10%. “Ai­xí in­ten­tem, amb al­tres me­su­res, do­nar so­lu­ció a les ne­ces­si­tats de pro­fes­si­o­nals a mit­jà ter­mi­ni. De fet, és la me­su­ra més efec­ti­va per­què d’aquí qua­tre o sis anys tin­guem la plan­ti­lla ne­ces­sà­ria”, diu la con­se­lle­ra Alba Vergés.

La in­ver­sió anu­al se­rà d’uns dos mi­li­ons ex­tres per fer-se càr­rec d’un aug­ment de 125 pla­ces de di­fe­rents es­pe­ci­a­li­tats: 83 per a met­ges, 22 per a in­fer­me­ria.

L’ofer­ta to­tal ar­ri­ba a les 1.432 pla­ces, la més al­ta des que se’n con­vo­quen.

Les pla­ces de for­ma­ció que crei­xen més són les de me­di­ci­na de fa­mí­lia (35 més), en què la fal­ta de pro­fes­si­o­nals, la so­bre­càr­re­ga de pa­ci­ents i les males con­di­ci­ons la­bo­rals van por­tar a una va­ga mas­si­va a la tar­dor en l’aten­ció pri­mà­ria pú­bli­ca. Tam­bé es re­for­ça la pe­di­a­tria (10 d’ex­tres), un al­tre dels punts ne­gres. La fal­ta d’es­pe­ci­a­lis­tes dis­po­sats a tre­ba­llar en l’as­sis­tèn­cia pri­mà­ria va obli­gar a tras­pas­sar l’aten­ció in­fan­til a met­ges de fa­mí­lia, fins a un 40% dels ca­sos en al­gu­nes zo­nes.

Les quo­tes de nous al·ler­gò­legs i de ci­rur­gi­ans ge­ne­rals i de l’apa­rell di­ges­tiu tam­bé aug­men­ten. Són dos àm­bits en què la de­man­da as­sis­ten­ci­al ha anat crei­xent i a què els res­pon­sa­bles d’or­de­na­ció pro­fes­si­o­nal de la con­se­lle­ria ha­vi­en de do­nar res­pos­ta amb una cer­ta ra­pi­de­sa (es tri­ga en­tre 4 i 5 anys a for­mar un es­pe­ci­a­lis­ta). Al­tres bran­ques de gran pres­ti­gi, com on­co­lo­gia o he­ma­to­lo­gia, es que­den igual. Per­què el pro­ble­ma, se­gons el di­agnòs­tic dels res­pon­sa­bles d’or­de­na­ció pro­fes­si­o­nal, no és en aques­tes es­pe­ci­a­li­tats. “Fins i tot en al­gu­nes d’aques­tes es­pe­ci­a­li­tats po­drí­em es­tar for­mant per so­bre de les ne­ces­si­tats”, re­co­neix Marc Ra­men­tol, di­rec­tor de Pro­fes­si­o­nals de la Sa­lut. Són de­fi­ci­tà­ri­es, en can­vi, anes­tè­sia (per­què l’anes­tè­sia ca­da ve­ga­da s’uti­lit­za en més pro­ce­di­ments), an­gi­o­lo­gia i ci­rur­gia vas­cu­lar, trau­ma­to­lo­gia, ci­rur­gia plàs­ti­ca, der­ma­to­lo­gia, otor­ri­no­la­rin­go­lo­gia, of­tal­mo­lo­gia, reu­ma­to­lo­gia o ra­di­o­di­agnòs­tic. En la ma­jo­ria, l’ofer­ta de for­ma­ció creix més tí­mi­da­ment, amb una o du­es pla­ces més de MIR.

Pla­ni­fi­car les ne­ces­si­tats d’es­pe­ci­a­lis­tes dels prò­xims anys no no­més re­que­reix te­nir en comp­te les ju­bi­la­ci­ons, que en els met­ges se­ran d’un 40% de pro­fes­si­o­nals en 15 anys (uns 4.600 els se­güents sis anys). Tam­bé s’han de te­nir en comp­te les àre­es que són més flui­xes i que crei­xe­ran, com els que tre­ba­llen en as­sis­tèn­cia pri­mà­ria i ge­ri­a­tria, per­què gran part de l’en­ve­lli­ment s’hau­rà d’afron­tar des dels CAP i l’aten­ció do­mi­ci­li­à­ria, i ai­xò in­cum­beix tant met­ges com in­fer­me­res es­pe­ci­a­lit­za­des. Igual­ment, cal in­clou­re no­ves ne­ces­si­tats per can­vis te­ra­pèu­tics i tèc­nics. “Pe­rò és es­pe­ci­al­ment im­por­tant fer al­gu­na co­sa per re­te­nir ta­lent”, as­se­nya­la la con­se­lle­ra Alba Vergés.

És la pa­rau­la mà­gi­ca, per­què la ve­ri­tat és que als hos­pi­tals més fron­te­rers, a Llei­da i les Ter­res de l’Ebre so­bre­tot, la mei­tat dels met­ges que es for­men com a es­pe­ci­a­lis­tes són de co­mu­ni­tats ve­ï­nes i la ma­jo­ria tor­nen a ca­sa qu­an aca­ben. I als hos­pi­tals co­mar­cals cos­ta molt més de con­trac­tar els es­pe­ci­a­lis­tes que ne­ces­si­ten per aten­dre la se­va po­bla­ció. I en al­guns ca­sos en­ca­ra és més di­fí­cil: la de­ser­ció en l’aten

EL DÈ­FI­CIT MÉS IM­POR­TANT

L’ofer­ta creix, tam­bé, un 10% per a in­fer­mers i psi­cò­legs clí­nics

ALBA VERGÉS

“És la me­su­ra més efec­ti­va per so­lu­ci­o­nar a mit­jà ter­mi­ni les ne­ces­si­tats”

DIS­TRI­BU­CIÓ TER­RI­TO­RI­AL

Els hos­pi­tals pe­ri­fè­rics tin­dran més MIR per ser més atrac­tius

ció pri­mà­ria dels pe­di­a­tres ar­ri­ba a les mi­llors pla­ces del cen­tre de Bar­ce­lo­na. Gai­re­bé cap no vol sor­tir de l’hos­pi­tal.

Ai­xí doncs, re­te­nir ta­lent és una qües­tió més com­ple­xa. Per ai­xò l’ofer­ta de pla­ces MIR creix so­bre­tot a la Ca­ta­lu­nya cen­tral i a les Ter­res de l’Ebre. “La do­cèn­cia mi­llo­ra la qua­li­tat as­sis­ten­ci­al i aju­da a re­te­nir els pro­fes­si­o­nals”, as­se­gu­ra Vergés.

“Ne­ces­si­tem la col·la­bo­ra­ció de les uni­ver­si­tats per­què els plans d’es­tu­di in­clo­guin molt més l’aten­ció pri­mà­ria. És l’as­sig­na­tu­ra pen­dent de l’aten­ció pri­mà­ria: gua­nyar pres­ti­gi”, de­fen­sa Marc Ra­men­tol. I que la pri­mà­ria dei­xi de ser una co­sa anec­dò­ti­ca en el re­cor­re­gut dels qua­tre anys de for­ma­ció dels re­si­dents, que ara com ara amb prou fei­nes es ve­uen en aquest ti­pus de lloc de tre­ball.

Les es­pe­ci­a­li­tats d’in­fer­me­ria con­ti­nu­en sent un es­ce­na­ri molt nou. Es con­vo­quen 199 pla­ces, un aug­ment d’un 12,4%, pe­rò, a part de ser pocs els pro­fes­si­o­nals amb aquest va­lor afe­git, el pro­ble­ma és el seu re­co­nei­xe­ment la­bo­ral, que de mo­ment amb prou fei­nes es té en comp­te. Pe­rò en la rede­fi­ni­ció de les pro­fes­si­ons sa­ni­tà­ri­es que es pre­pa­ra a tra­vés del Fò­rum de les Pro­fes­si­ons, les tas­ques en­car­re­ga­des a in­fer­me­ria hau­ran de créi­xer, en l’aten­ció fa­mi­li­ar, la dels nens, la dels més grans, en me­di­ci­na la­bo­ral... I ho fa­ran a tra­vés de les es­pe­ci­a­li­tats.

La psi­co­lo­gia clí­ni­ca tam­bé fa un pas im­por­tant en aques­ta ofer­ta de pla­ces. És una de les pro­fes­si­ons més de­fi­ci­tà­ri­es per fal­ta de pla­ces de for­ma­ció: en el pla de la Ge­ne­ra­li­tat aquest any aug­men­ten un 57,7%.

ÀLEX GARCIA

Imat­ge d’ar­xiu d’una ma­re acom­pa­nyant la se­va fi­lla al pe­di­a­tre en un dels am­bu­la­to­ris de la Vi­la Olím­pi­ca de Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.