198 fa­cul­ta­tius més als CAP

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

El com­pro­mís de Sa­lut d’aug­men­tar la plan­ti­lla de met­ges de fa­mí­lia en 250 pro­fes­si­o­nals més per re­par­tir la càr­re­ga de tre­ball i per­me­tre un temps mit­jà d’aten­ció de dot­ze mi­nuts per pa­ci­ent s’es­tà a punt d’acon­se­guir, se­gons les da­des que va fa­ci­li­tar la con­se­lle­ra Alba Vergés. Han con­trac­tat 85 met­ges més, en­tre re­si­dents que ha­vi­en aca­bat la for­ma­ció aquest any i es­pe­ci­a­lis­tes ex­tra­co­mu­ni­ta­ris for­mats aquí, per als quals es va mo­di­fi­car una nor­ma­ti­va de ma­ne­ra que po­gues­sin tre­ba­llar per a l’Ins­ti­tut Ca­ta­là de la Sa­lut. Un to­tal de 98 pla­ces més de les pro­me­ses s’han co­bert amb un aug­ment de la quo­ta i de l’ho­ra­ri (i del sou, lò­gi­ca­ment) de 600 met­ges de fa­mí­lia que ja tre­ba­lla­ven a l’ICS i que han in­cre­men­tat la se­va de­di­ca­ció de ma­ne­ra va­ri­a­ble. En con­junt equi­va­len a aquests 98 met­ges més. Tam­bé van pro­po­sar als met­ges que s’es­ta­ven a punt de ju­bi­lar que allar­gues­sin la se­va vi­da pro­fes­si­o­nal, i ho han ac­cep­tat 15 per­so­nes en tot Ca­ta­lu­nya. Per Vergés, “és una pri­o­ri­tat mi­llo­rar la si­tu­a­ció la­bo­ral dels pro­fes­si­o­nals; per ai­xò re­cu­pe­rem el pa­ga­ment d’ob­jec­tius, s’han apli­cat mi­llo­res sa­la­ri­als, s’ha re­du­ït la so­bre­càr­re­ga i s’ha cre­at el Fò­rum de Di­à­leg de les Pro­fes­si­ons Sa­ni­tà­ri­es per bus­car so­lu­ci­ons de fu­tur”, con­clou Vergés.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.