NE­CES­SI­TATS RECLAMADES AL CAR­RER

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

La pri­mà­ria

La va­ga dels CAP al no­vem­bre va ser la més so­na­da: van acon­se­guir més plan­ti­lla i més temps d’aten­ció

La con­cer­ta­da

Gai­re­bé la mei­tat de la sa­ni­tat és con­cer­ta­da, i aquest any es va fir­mar un con­ve­ni de grans mi­llo­res que no va evi­tar una va­ga que de­ma­na­va igual­tat amb la pú­bli­ca

Pe­di­a­tres

Des de fa uns anys les pro­tes­tes de ciu­ta­dans que exi­gei­xen tor­nar a te­nir pe­di­a­tres al seu CAP han po­sat so­bre la tau­la la fal­ta de pro­fes­si­o­nals

Sa­lut men­tal

L’im­puls eco­nò­mic do­nat a la sa­lut men­tal va dei­xar a la vis­ta la ne­ces­si­tat de psi­cò­legs clí­nics

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.