El co­pa­ga­ment far­ma­cèu­tic cas­ti­ga el tre­ba­lla­dor po­bre

L’Au­to­ri­tat Fis­cal pro­po­sa un mo­del ba­sat en la ren­da

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - Ma­drid

L’Au­to­ri­tat In­de­pen­dent de Res­pon­sa­bi­li­tat Fis­cal (Ai­ref), l’or­ga­nis­me en­car­re­gat de vet­llar per la sostenibil­itat dels comp­tes pú­blics, va pre­sen­tar ahir un in­for­me (el se­gon ela­bo­rat fins ara) so­bre la des­pe­sa en re­cep­tes dis­pen­sa­des en ofi­ci­na de far­mà­cia que dei­xa clar que el sis­te­ma de co­pa­ga­ment far­ma­cèu­tic ac­tu­al no és gens equi­ta­tiu. Al con­tra­ri, creu que pe­na­lit­za el tre­ba­lla­dor amb in­gres­sos bai­xos da­vant els pen­si­o­nis­tes d’in­gres­sos si­mi­lars, i tam­bé el tre­ba­lla­dor amb ren­des mo­des­tes da­vant un que su­peri els 60.000 eu­ros.

A pa­rer seu, cal mo­di­fi­car el sis­te­ma ac­tu­al per fer-lo més equi­ta­tiu i efi­ci­ent. Com? Eli­mi­nant la di­fe­ren­ci­a­ció ac­tu­al en­tre pen­si­o­nis­tes i ac­tius i que el pa­ga­ment de­pen­gui ex­clu­si­va­ment del ni­vell de ren­des de ca­das­cú.

El mo­del ac­tu­al, im­po­sat pel go­vern de Ma­ri­a­no Ra­joy (2012), va es­ta­blir qua­tre fran­ges de pa­ga­ment per als pen­si­o­nis­tes: gra­tu­ï­tat per a les pen­si­ons no con­tri­bu­ti­ves o mí­ni­mes; el pa­ga­ment d’un 10% del preu del fàr­mac re­cep­tat amb un mà­xim de 8 eu­ros al mes si el pen­si­o­nis­ta in­gres­sa fins a 18.000 eu­ros a l’any; el ma­teix per­cen­tat­ge amb un lí­mit de 18 eu­ros men­su­als si s’in­gres­sen en­tre 18.001 i 100.000 eu­ros; el pa­ga­ment d’un 60% amb un lí­mit men­su­al de 61 eu­ros si es gua­nyen més de 100.000 eu­ros.

I els tre­ba­lla­dors en ac­tiu? El 40% del preu del me­di­ca­ment re­cep­tat per als que gua­nyin fins a 18.000 eu­ros, el 50% per als que in­gres­sin en­tre 18.001 eu­ros i 99.999 eu­ros i el 60% per als que as­so­lei­xin i su­perin els 100.000 eu­ros.

A la le­gis­la­tu­ra an­te­ri­or el go­vern de Sánc­hez va in­ten­tar mo­di­fi­car el sis­te­ma per­què, a pa­rer seu, fos més equi­ta­tiu. La pro­pos­ta (no va sor­tir per­què els pres­su­pos­tos van ser re­but­jats) se cen­tra­va en l’eli­mi­na­ció del co­pa­ga­ment far­ma­cèu­tic als pen­si­o­nis­tes amb una ren­da in­fe­ri­or als 11.200 eu­ros a l’any, i tam­bé a les fa­mí­li­es amb al­menys un fill a càr­rec que co­brin menys de 9.000 eu­ros anu­als.

Per l’Au­to­ri­tat Fis­cal, tot ple­gat és sen­zi­lla­ment poc equi­ta­tiu, de ma­ne­ra que pro­po­sa “un lí­mit mà­xim de des­pe­sa anu­al per als tre­ba­lla­dors en ac­tiu amb in­gres­sos bai­xos” i “es­tra­ti­fi­car els trams de ren­da, ja que se sub­ven­ci­o­na el ma­teix a un tre­ba­lla­dor ac­tiu amb 19.000 eu­ros de ren­da que a un al­tre amb una ren­da cinc ve­ga­des su­pe­ri­or”.

Ai­xí, pro­po­sa que es po­si fi a la di­fe­rèn­cia en­tre pen­si­o­nis­tes i tre­ba­lla­dors i s’es­ta­blei­xin els co­pa­ga­ments en fun­ció de la ren­da. Les fran­ges de ren­da pas­sa­ri­en de les qua­tre ac­tu­als a sis: fins a 12.000 eu­ros, de 12.000 a 18.000, de 18.000 a 30.000, de 30.000 a 60.000, de 60.000 a 100.000 i, la si­se­na, a par­tir de 100.000. Ai­xò sí, es pa­ga­ria un per­cen­tat­ge més pe­tit del me­di­ca­ment (un 10% fins als 30.000 eu­ros, que aug­men­ta­rà a un 29%, un 36% i un 60% en els se­güents trams) amb lí­mits men­su­als per a tot­hom.

L’in­for­me, molt am­pli i de­ta­llat, apos­ta, a més a més, per la sub­has­ta de me­di­ca­ments “a es­ca­la na­ci­o­nal” se­guint l’exem­ple d’An­da­lu­sia, que con­si­de­ren que és “un èxit per­què acon­se­gueix es­tal­vis sen­se com­pro­me­tre la sa­lut dels ciu­ta­dans”. L’Ai­ref creu que la im­plan­ta­ció de la sub­has­ta de me­di­ca­ments a es­ca­la na­ci­o­nal ge­ne­ra­ria un es­tal­vi de 10.000 mi­li­ons d’eu­ros.

L’ac­tu­al Go­vern del PP an­da­lús s’ha com­pro­mès, de to­tes ma­ne­res, a eli­mi­nar la sub­has­ta per­què con­si­de­ra que és un “des­as­tre”.

L’Ai­ref de­ma­na que s’eli­mi­nin di­fe­rèn­ci­es en­tre pen­si­o­nis­tes i em­ple­ats, i se cen­tra no­més en els in­gres­sos

DANI DUCH

L’Ai­ref apos­ta per la sub­has­ta de me­di­ca­ments “a es­ca­la na­ci­o­nal” se­guint l’exem­ple d’An­da­lu­sia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.