Un in­for­me de­tec­ta nou plat­ges in­sa­lu­bres a Es­pa­nya, una a l’Es­ca­la

Un 92% de les zo­nes cos­ta­ne­res pre­sen­ten una qua­li­tat d’ai­gua ex­cel·lent

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - AN­TO­NIO CERRILLO

Un 92,2% de les plat­ges so­ta con­trol a Es­pa­nya (1.965 punts d’anà­li­si i se­gui­ment) pre­sen­ten una qua­li­tat con­si­de­ra­da ex­cel·lent. Un al­tre 7,3% ob­te­nen una qua­li­fi­ca­ció de “su­fi­ci­ent” o “bo­na”. Pe­rò en­ca­ra hi ha un grup de nou plat­ges ca­ta­lo­ga­des com a in­sa­lu­bres (un 0,5%). Ai­xí ho in­di­ca un in­for­me de l’Agèn­cia Eu­ro­pea de Me­di Am­bi­ent (AEMA) que ana­lit­za l’es­tat de les ai­gües de bany a la UE, tant en zo­nes li­to­rals com in­te­ri­ors (rius, em­bas­sa­ments o ri­e­rols).

Les plat­ges que sus­pe­nen aquest exa­men són la de Li­res i A Vir­xe do Ca­mi­no (Mu­ros), a A Co­ruña; Bañu­gues (Go­zón) i du­es plat­ges a Lu­ar­ca, a As­tú­ri­es; Badia de Sant An­to­ni, a Ei­vis­sa; Rec del Mo­lí (l’Es­ca­la, Gi­ro­na); i Mu­e­lle Chi­co de Cor­ra­le­jo (Fu­er­te­ven­tu­ra), i El Con­fi­tal (Las Pal­mas de Gran Ca­na­ria), a les Ca­nà­ri­es. La ma­jor part de les plat­ges amb mala qua­li­tat són re­pe­ti­do­res. Aques­ta ava­lu­a­ció es fa en vir­tut de la di­rec­ti­va co­mu­ni­tà­ria, que uti­lit­za com a va­lors dos pa­rà­me­tres mi­cro­bi­o­lò­gics (en­te­ro­cocs in­tes­ti­nals i Esc­he­ric­hia co­li).

Les du­es plat­ges ga­lle­gues (Li­res i A Vir­xe do Ca­miño) ob­te­nen un sus­pens con­ti­nu­at des de l’any 2014, co­sa que a la pràc­ti­ca obre la por­ta al fet que, si s’ate­nen a les re­co­ma­na­ci­ons de l’AEMA, po­dri­en ser clau­su­ra­des per a l’ús pú­blic. En re­la­ció amb la plat­ja del Rec del Mo­lí, a l’Es­ca­la, l’Agèn­cia Ca­ta­la­na de l’Ai­gua va con­fir­mar que aquest és l’únic punt de con­trol de Ca­ta­lu­nya on s’ha com­pro­vat (el 2018) que la qua­li­tat de l’ai­gua de bany era in­su­fi­ci­ent. El fo­cus de bru­tí­cia es­tà lo­ca­lit­zat a l’ex­trem sud de la plat­ja de l’Es­ca­la, on es tro­ba la desem­bo­ca­du­ra d’un ca­nal de reg amb una con­ta­mi­na­ció d’ori­gen di­fús.

Fonts de l’ACA van in­di­car que “s’es­tan fent anà­li­sis per de­ter­mi­nar-ne la pro­ce­dèn­cia amb la fi­na­li­tat de de­fi­nir les me­su­res que cal pren­dre en aquest sen­tit”. L’AEMA ha qua­li­fi­cat aques­ta plat­ja com de “mala qua­li­tat” des de l’any 2016.

Un al­tre punt ne­gre és la plat­ja d’El Con­fi­tal (Las Pal­mas de Gran Ca­na­ria), que ha ar­ri­bat a tan­car­se al bany. Aquí els re­pre­sen­tants mu­ni­ci­pals han sug­ge­rit que els abo­ca­ments con­ta­mi­nants po­den pro­ce­dir de la xar­xa de sa­ne­ja­ment de la ba­se de l’exèr­cit a La Is­le­ta. Per ai­xò, la so­lu­ció que s’apun­ta és que el Mi­nis­te­ri de De­fen­sa mi­llo­ri la xar­xa de sa­ne­ja­ment de la ba­se mi­li­tar Ge­ne­ral Alemán Ra­mí­rez.

Men­tre que Es­pa­nya ocu­pa la po­si­ció no­ve­na de la UE al ràn­quing re­fe­rit a la qua­li­tat de l’ai­güe de plat­ja, l’es­tat de con­ser­va­ció dels ca­bals in­te­ri­ors (em­bas­sa­ments, rius, ri­e­rols...) és molt pit­jor. Aquí ocu­pa la 22a po­si­ció. En aquest cas, les zo­nes ca­ta­lo­ga­des amb una no­ta ex­cel·lent re­pre­sen­ten no­més un 48,3%, men­tre que un 15,6% dels en­cla­va­ments ana­lit­zats (41 llocs) ob­te­nen un sus­pens, i la res­ta pre­sen­ta un es­tat bo o su­fi­ci­ent.

En­tre aquests llocs in­sa­lu­bres hi ha el punts de mos­treig del Pi­su­er­ga a Va­lla­do­lid, el Gu­a­di­a­na a Me­de­llín (Ba­da­joz), ai­xí com em­bas­sa­ments, colls i ri­e­res re­par­ti­des per Ga­lí­cia, la con­ca del Ta­jo i el nord d’An­da­lu­sia, en­tre al­tres zo­nes.

Les ai­gües in­te­ri­ors són l’as­sig­na­tu­ra pen­dent: hi ha 41 punts ne­gres en rius, em­bas­sa­ments i gor­ges

RED COS­TA BRAVA

Plat­ja del Rec del Mo­lí a l’Es­ca­la (Alt Em­por­dà)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.