Aler­ta de l’NSA per un er­ror en els Win­dows més an­tics

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - JU­AN MA­NU­EL GAR­CÍA

L’Agèn­cia de Se­gu­re­tat dels Es­tats Units (NSA) ha emès una aler­ta per­què els usu­a­ris de Win­dows d’ar­reu del món ins­tal·lin els úl­tims pe­gats de se­gu­re­tat con­tra Blu­eKe­ep, un fo­rat del sis­te­ma de Mi­cro­soft que po­dria pro­vo­car una si­tu­a­ció de ca­os glo­bal com la que hi va ha­ver fa un pa­rell d’anys amb el vi­rus Wan­naCry. La vul­ne­ra­bi­li­tat afec­ta les ver­si­ons més an­ti­gues del sis­te­ma ope­ra­tiu de Mi­cro­soft: Win­dows 7, Win­dows Vis­ta, Win­dows XP i Win­dows Ser­ver 2008 i 2003. Els usu­a­ris de Win­dows 8 o Win­dows 10 es­tan fo­ra de pe­rill. L’em­pre­sa ja va re­co­ma­nar fa tres set­ma­nes que s’ac­tu­a­lit­zes­sin els sis­te­mes afec­tats, pe­rò molts dels usu­a­ris no ho han fet, ja que un ex­pert en se­gu­re­tat ha de­tec­tat que al­menys un mi­lió de mà­qui­nes con­ti­nu­en sent vul­ne­ra­bles.

El fet que l’NSA in­sis­tei­xi en l’avís és inu­su­al i ofe­reix una idea del pe­rill po­ten­ci­al d’un ci­be­ra­tac que apro­fi­ti aquest er­ror. “Hem vist cucs de com­pu­ta­do­ra de­vas­ta­dors que pro­vo­quen danys en sis­te­mes sen­se pe­gats amb un im­pac­te de gran abast”, diu el co­mu­ni­cat de l’agèn­cia de se­gu­re­tat. És una clara re­fe­rèn­cia a l’atac in­for­mà­tic mas­siu que el maig del 2017 va ar­ri­bar a 160 pa­ï­sos, i va afec­tar greu­ment or­ga­nit­za­ci­ons com Te­le­fó­ni­ca.

Blu­eKe­ep com­par­teix amb Wan­naCry una ca­rac­te­rís­ti­ca le­tal: es pot dis­tri­buir pels mi­li­ons d’or­di­na­dors d’ar­reu del món sen­se que l’usu­a­ri in­terac­tuï. A part d’ac­tu­a­lit­zar els equips, l’NSA acon­se­lla blo­que­jar el port TCP 3389, ha­bi­li­tar la tec­no­lo­gia NLA d’au­ten­ti­ca­ció de ni­vell de xar­xa a Win­dows i des­ha­bi­li­tar els ser­veis re­mots d’es­crip­to­ri que no es ne­ces­si­tin.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.