Xi­pre i Mal­ta gua­nyen

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

Glo­bal­ment, un 85% de les zo­nes de bany d’Eu­ro­pa ob­te­nen una no­ta d’“ex­cel·lent”. “Els es­for­ços al llarg dels úl­tims 40 anys en el trac­ta­ment de les ai­gües re­si­du­als han do­nat fruits. La ma­jo­ria dels eu­ro­peus po­den gau­dir d’ai­gües de bany de qua­li­tat” va de­cla­rar Hans Bruy­ninckx, di­rec­tor exe­cu­tiu de l’AEMA. En cinc pa­ï­sos més d’un 95% dels en­cla­va­ments es­tu­di­ats van ob­te­nir un ex­cel·lent: Xi­pre (99,1%), Mal­ta (98,9%), Àus­tria (97,3%) i Grè­cia (97%). Els tres pa­ï­sos amb més nom­bre de zo­nes de bany amb qua­li­tat “in­su­fi­ci­ent” van ser Ità­lia (89 zo­nes, un 1,6%), Fran­ça (54, un 1,6%) i Es­pa­nya (50, un 2,2%). En com­pa­ra­ció amb el 2017, a Fran­ça va dis­mi­nuir el nom­bre de zo­nes de bany amb qua­li­tat in­su­fi­ci­ent (de 80 el 2017 a 54 el 2018). En can­vi, aquest in­di­ca­dor va pas­sar de 79 a 89 a Ità­lia i de 38 a 50 a Es­pa­nya.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.